Rapport Rekenkamercommissie

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt het rapport van de Rekenkamercommissie een zinvol rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. Het rapport maakt duidelijk hoe lastig het in de praktijk is om informatiestromen op elkaar af te stemmen en voor de professionals om een nieuwe werkwijze aan te leren voor wat betreft een goede coördinatie en samenwerking en daarmee van het voorkomen van het langs elkaar heen werken. Dat is een groeiproces dat nog de nodige tijd zal kosten.

We vinden het positief dat het College het merendeel van de conclusies en aanbevelingen erkent en onderkent en daarin ook al de nodige actie heeft ondernomen.

 

Het is goed om informatie te bundelen en zo overzichtelijk en zo concreet mogelijk, herleidbaar tot op Gemeenteniveau in 1 rapportage bij elkaar te brengen. Wel zouden we graag zien dat het niet alleen om cijfers gaat, maar dat juist ook aandacht besteed wordt en gerapporteerd wordt over het effect van de decentralisaties in de regio op de zorgvraag van de inwoners. Wat ons betreft gaat het om de politieke hamvraag: Krijgen de mensen in de Drechtsteden en specifiek in onze gemeente daadwerkelijk de zorg die ze nodig hebben en hoe kunnen we dat als Raad beoordelen?

 

Cijfers van aangevraagde en toegekende zorg zijn 1 ding en een WMO overschot is mooi, maar in 2015 is uit onderzoek gebleken dat 10% van de Nederlanders om financiële redenen zorg heeft gemeden of uitgesteld. Is voor onze Gemeente in beeld om welke mensen dat gaat en welke zorg het betreft?

 

Tevens adviseren wij om in een dergelijke rapportage de knelpunten aan te geven, zoals nu de wachtlijsten in de Jeugdzorg en bij Veilig Thuis. Alleen dan krijg je een totaalbeeld van het effect van de decentralisaties, waar je als Raad het gevoerde beleid op kunt beoordelen.

Tenslotte vinden wij het van belang dat deze informatie in rapportagevorm niet alleen toegankelijk is voor raadsleden, maar dat die informatie ook toegankelijk wordt gemaakt voor de inwoners. Bijvoorbeeld door er aandacht aan te besteden op de Gemeentepagina's in het Papendrechts Nieuwsblad of in een aparte bijlage 1x per jaar.

Rapport Rekenkamer inzake Sociaal domein
Concept-rapport_RKcie_Sturing_sociaal_do
Adobe Acrobat document 449.5 KB

Tijdens het debat op 13 oktober 2016 heeft onze fractie de Gemeenteraad er nog fijntjes aan herinnerd dat een overgrote meerderheid in februari 2014 vóór delegatie van de WMO naar de GR-Drechtsteden heeft gestemd, als gevolg waarvan de Gemeenteraad nu op grotere afstand is komen te staan. Controle wordt moeilijker als je als Gemeenteraad hebt besloten om bevoegdheden én middelen af te staan. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft daar toen op dat moment uitdrukkelijk op gewezen én gewaarschuwd. Onafhankelijk Papendrecht heeft als enige tegen delegatie van de WMO gestemd, omdat mandatering verstandiger zou zijn geweest in verband met tussentijdse rapportages met betrekking tot de uitvoering in de richting van de Gemeenteraad.