Inbreng OP jeugdbeleid Raad 12 oktober

 

N.a.v. knoppennotitie Jeugdhulp ZHZ en de zienswijze daarop van het College: korte samenvatting:

 

Er is 5,4 miljoen extra nodig, lokaal is er sprake van een toename van de vraag. Het Jeugdteam Papendrecht wordt uitgebreid met 1fte voor maximaal 1 jaar om de wachttijd terug te dringen. Aangezien het Jeugdteam de toegang is tot de zorg vallend onder de Jeugdwet is een (lange) wachttijd niet wenselijk.

 

De fractie van OP steunt de zienswijze van het College. Kinderen mogen niet tussen wal en schip vallen. Continuïteit van de jeugdhulp moet gewaarborgd worden. 5,4 miljoen euro extra is niet niks, maar het is ook geen regionaal probleem, het is een landelijk probleem. De bezuinigingen op de jeugdhulp tikken zwaar aan. Op Gemeente.nu is een onderzoek bekend gemaakt dat NOS en Binnenlands Bestuur hebben gehouden onder 228 gemeentebesturen.

 

Het budget voor de jeugdzorg is in de helft van de gemeenten al op. Ruim driekwart van de gemeenten heeft wachtlijsten voor jeugdzorg. De vraag neemt alleen maar toe.

 

Bijna 90% van de gemeenten verwacht in 2018 ook niet uit te komen met het beschikbare budget.

Gemeenten denken dat het langzamer doorvoeren van bezuinigingen nodig is om meer te investeren in preventie en verandering. Op korte termijn rest niets anders dan strenge afspraken met zorgaanbieders, meer druk op het vernieuwen van het zorgaanbod en het tijdelijk laten oplopen van wachtlijsten dan wel patiëntenstops.

 

Wij vinden het daarom positief dat het College er voor kiest om het Jeugdteam Papendrecht met 1 fte uit te breiden om de wachttijd terug te dringen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het meerjaren perspectief om helder te krijgen waar de belangrijkste knelpunten in de regionale zorgmarkt zitten en hoe daar mee om te gaan met het beschikbare budget.

 

Waar we vanuit het oogpunt van de zorgaanbieders aandacht voor willen vragen en wat in deze zienswijze niet aan de orde komt is het feit dat de druk op hen steeds hoger wordt. Er wordt meer zorg verwacht voor minder geld. Bij de huidige aanbesteding van de jeugdhulp ZHZ voor de periode 2018-2020 zijn de tarieven weer verder verlaagd. Zorgaanbieders uiten hun zorgen hierover, maar staan feitelijk met hun rug tegen de muur. Als je zorg wilt leveren in deze regio en je wilt een regionaal contract, dan ga je akkoord, zo simpel is dat.

 

Er is geen onderhandelingspositie. Een aantal organisaties geeft echter aan dat ze hierdoor niet meer kostendekkend kunnen werken en hebben zich teruggetrokken uit de aanbesteding (William Schrikker Stichting, Jeugdreclassering Leger des Heils). Het kan niet anders dan dat dit gevolgen gaat hebben voor de kwaliteit van de zorg.

 

De fractie van OP wil dan ook aandringen op het reeds in het voorstel genoemde argument om de lobby richting Rijk en VNG over de tekorten te versterken. De Gemeenten moeten niet de door het Rijk gecreëerde problemen in hun eentje zien op te lossen, maar een duidelijk signaal afgeven dat de maat vol is en de bezuinigingen in een trager tempo moeten worden doorgevoerd dan nu het geval is. En in het achterhoofd zou bij de onderhandelingen meegenomen kunnen worden dat de bezuinigingen van tafel moeten, omdat de grens aan wat efficiënt, moreel te rechtvaardigen en professioneel nog te verantwoorden is bereikt lijkt te zijn.

 

Kristi Somers

Knoppennotitie Jeugdhulp ZHZ
Bijlage 4 Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ 2
Adobe Acrobat document 626.6 KB
Verzoek zienswijze
Bijlage 1 Verzoek tot zienswijze gemeent
Adobe Acrobat document 1.5 MB