Lightrail komend vanuit Sliedrecht doortrekken via Papendrecht en Alblasserdam naar Rotterdam

Aan de voorzitter van het bestuur van de

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

T.a.v. de heer A.W. (Wouter) Kolff

Postbus 619

3300 AP Dordrecht

 

Papendrecht, donderdag 24 mei 2018

Onderwerp: spoorverbinding Merwede Lingelijn doortrekken via Papendrecht naar Rotterdam

Task Force Lightrail noordelijke flank Drechtsteden (TFLnfD)

 

 

Geachte heer Kolff,

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het opgemelde onderwerp.

 

Wij willen er in deze bestuursperiode werk van maken dat er een hoogwaardige spoorverbinding komt van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam.

Gisteren heeft hierover een bespreking op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Beleid & Omgeving, Directie OV en Spoor Directoraat-Generaal Mobiliteit, plaatsgevonden. Wij hadden eerder al contact gezocht met het Nederlands Investerings Agentschap in Amsterdam, dat ook bij deze bespreking vertegenwoordigd was.

 

Tijdens deze bespreking kwam een aantal zaken naar voren, zoals het betrekken van partners bij dit project. Denkt u aan de NS, de Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag. Wij hebben het projectplan van de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid ingezien en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Drechtsteden erbij gebaat zijn hierop stevig in te zetten. De projecten die in uitvoering worden genomen, zoals de verbreding van de A15 en het opknappen van de N3 zijn voor onze regio van groot belang. De filedruk zal naar verwachting niet verdwijnen als deze projecten zullen zijn uitgevoerd. Tijd dus om nu al om te zien naar alternatieve mogelijkheden. Bereikbaarheid is en blijft van groot belang.

 

Werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid, openbaar vervoer van hoge kwaliteit, snelle en betrouwbare verbindingen vanuit onze regio rechtstreeks met Rotterdam/ Delft/ Den Haag en de regio Rijnmond / de Randstad / Schiphol / Amsterdam zijn voor de noordelijke flank van de Drechtsteden van eminent belang. Het gaat om ongeveer 95.000 inwoners in Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. En als het ‘achterland’ in de vorm van de gemeente Molenwaard daarbij wordt opgeteld komt dit uit op een aantal van 124.000 inwoners. Met Ridderkerk erbij (al valt deze gemeente weliswaar buiten de scope van de Drechtsteden) komen we uit op 170.000 inwoners.

 

Met andere woorden: een vergelijkbaar groot aantal inwoners als de gemeente Dordrecht heeft zou met een moderne, frequente en snelle spoorverbinding rechtstreeks naar Rotterdam geholpen kunnen zijn. De OV-lus vanuit de noordelijke flank van de Drechtsteden in zuidelijke richting via CS Dordrecht wordt volgens onze informatie door menig inwoner als een onnuttig en overbodig reistijdbeslag ervaren.

 

Innovatie, woningbouwlocaties (dichtbij stations OV), duurzaamheid, terugdringing CO2, klimaatadaptatie, economische en ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio en de energietransitie spelen een rol. Het Comité van de Regio’s van de Europese Unie kan misschien meefinancieren, als er vanuit de regio Drechtsteden (in samenspraak met de partners) een goed plan wordt opgesteld en ingediend. Via onze contacten in Brussel kunnen we dit proces op goede wijze inleiden en laten ondersteunen.

 

U bent nu bezig met de formatie van het nieuwe bestuur van de Drechtsteden. Dit biedt een uitgelezen kans om de spoorverbinding noordelijke flank Drechtsteden - MRDH op de agenda te zetten en vanuit het bestuur een krachtige samenwerking op te starten én aan te gaan met in elk geval de hierboven reeds genoemde partners.

 

Nu er toch discussie te verwachten valt over het ruimtelijke en economische beleid en de keuzes die wij in onze regio zullen moeten maken, is dit het moment om als Drechtsteden gezamenlijk op te trekken en te laten zien dat onze regio vooruit denkt. Het dagelijkse forensenverkeer van inwoners woonachtig in de noordelijke flank van de Drechtsteden op de A15 kan hiermee efficiënter bediend worden, de noordelijke flank van de Drechtsteden wordt beter ontsloten en er ontstaat een serieus alternatief voor het gebruik van de auto. De aansluiting op het Randstadnet van hoogwaardig openbaar vervoer kan met een spoorverbinding of lightrail zoals hier bepleit worden gerealiseerd.

 

Het is in elk geval zaak nu stevig in te zetten op deelname van de Drechtsteden aan de Werkplaats Metropolitaan OV Ruimte en Duurzaamheid. Het Metropolitaan OV is een hoogwaardig OV-net dat in aansluiting op de principes van het Toekomstbeeld OV 2040 in samenhang met verstedelijking (mede gericht op de klimaatdoelen) bijdraagt aan de economische structuurversterking van de Zuidelijke Randstad (agglomeratiekracht) en het vergroten van de mogelijkheden van de inwoners van de regio maatschappelijk te participeren (kansen voor mensen).

 

Wij zien het belang van een Task Force Lightrail noordelijke flank Drechtsteden en worden graag actief betrokken bij het in werking zetten van dit plan.

 

Hoogachtend,

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht,

Ruud Lammers, fractievoorzitter.

Projectplan Werkplaats Metropolitaan OV
Adobe Acrobat document 765.4 KB