Voorlopige standpuntbepaling met vragen inzake problemen bij de kinderboerderij

OP was voor toekenning van 26.000 euro in april 2017. Dat geld was nodig voor de aanstelling van een parttime beheerder. De coalitiepartijen waren daar toen tegen. Nu, een half jaar later, worden wij geconfronteerd met een verzoek om het driedubbele bedrag. Er zou 75.000 euro nodig zijn om de problemen bij de kinderboerderij tijdelijk te verhelpen.

 

·         Waarom is toen in april niet door een meerderheid van de Raad positief gereageerd op de uitgestoken hand van de zijde van het bestuur van de kinderboerderij?

·         Waaruit is het bedrag van 75.000 euro opgebouwd?

 

Deze kostenverhoging was volgens de ons ter beschikking staande informatie helemaal niet nodig geweest als in april het juiste besluit gevallen was. De fractie van OP eist volledige transparantie.

 

Terugblik

Nadat de kinderboerderij voor een substantieel bedrag was verbouwd wilden de coalitiepartijen en het college de kinderboerderij verzelfstandigen. De verzelfstandiging kreeg vorm, maar de kinderboerderij kreeg geen bruidsschat mee waarmee eventuele tegenvallers konden worden opgevangen. Het jaarlijkse subsidiebedrag kwam tot stand door het bedrag van 271.000 euro, waarvoor de kinderboerderij tot die tijd jaarlijks op de gemeentebegroting stond, als uitgangspunt te nemen. Een bezuiniging werd gerealiseerd door van dit bedrag 100.000 euro af te trekken. Dit laatste bedrag bestond uit de veronderstelde aan de kinderboerderij bestede ambtelijke uren. Maar het werd overigens nooit helemaal duidelijk of deze ambtelijke uren ook daadwerkelijk werden gerealiseerd. De kinderboerderij kreeg zodoende 171.000 euro subsidie en betaalde daarvan weer enkele tientallen duizenden euro’s terug aan de gemeente voor de huur van de opstallen. Voor de verbouwing van de kinderboerderij was de gemeente een krediet aangegaan, de kapitaallasten belopen volgens onze gegevens ongeveer 30-35.000 euro op jaarbasis.

 

Het bestuur ging na de verzelfstandiging van start en met veel enthousiasme heeft het bestuur zich vanaf dat moment tot aan het opstappen van het bestuur in september dit jaar voor het goed functioneren van de kinderboerderij ingezet. De staf van 2½ fte samen met de vrijwilligers hebben zich meer dan in retrospectief gemiddeld van hen verwacht mocht worden (ook als vrijwilligers actief in het weekend) ingezet om ondanks alle problemen achter de schermen ervoor te blijven zorgen dat het publiek niks merkte en dat de kinderboerderij toch elke dag weer open was. De (kennelijk echt bestaande) problemen achter de schermen werden al die jaren niet met de Raad gedeeld. Over de problemen achter de schermen hoorde de Raad pas in april van dit jaar.

Wij citeren uit een brief van 13 mei 2017 van de penningmeester van het bestuur:

 

De financiële cijfers van het businessplan uit 2013 zijn achterhaald en onvolledig. Dit is geen kreet van mij, maar is op feiten gebaseerd. In het businessplan 2013 is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de strenge eisen en de kosten die dat met zich meebrengt voor het halen van het SKBN-keurmerk. Denk hierbij aan beveiliging, alarmeringen, Arbowetgeving, procedures die op schrift moeten staan en de naleving daarvan vastgelegd in logboeken. Alle ins- en outs van de kinderboerderij zijn beschikbaar, zowel financieel als procedureel. De houding van het bestuur van de gemeente Papendrecht motiveert het vrijwilliger zijn niet. Politiek gezien had de kinderboerderij een grote successtory voor de huidige coalitie kunnen zijn. Nu kent deze alleen maar verliezers en de jonge medewerkers in dienst van de kinderboerderij worden mogelijk de grootste verliezers.

 

In april 2017 bereikte de Raad een voorstel van het College om 26.000 euro bij te passen. Dat voorstel was gedurende vele maanden ervoor met het bestuur van de kinderboerderij voorbereid en afgestemd. Over 2018 zou dan nog nader gesproken moeten worden. Wat was er gebeurd als de gemeenteraad in april het gevraagde had verleend? Dan had met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het bestuur normaal kunnen door functioneren. Dan was er geen interim bestuurder nodig geweest. Dat zou er ook geen sprake zijn geweest van een acuut probleem.

 

Coalitiepartijen fluiten wethouder terug

De oppositiepartijen stemden voor het college voorstel, en notabene alle coalitiepartijen stemden tegen. Het bestuur van de kinderboerderij moest het maar zonder de gevraagde 26.000 euro kunnen redden. We zijn inmiddels een half jaar verder. Het bestuur van de kinderboerderij is recent opgestapt en alle voorspellingen zijn uitgekomen. Nog een citaat uit voornoemde brief:

 

Het is triest om te horen en te lezen dat aan deze informatie geen behoefte is en dat men dan toch met stelligheid durft te zeggen dat de extra gevraagde € 26.000,-- overbodig is. Dat de vrijwilligers van de kinderboerderij maar meer hun best moeten doen om nog extra sponsorgelden binnen te halen. In het businessplan van 2013 staat dat aan sponsorgelden een kleine € 5.000,-- is begroot. Dit geld zou besteed moeten worden aan de evenementen. In 2015 en in 2016 is € 12.000,-- per jaar aan sponsorgelden binnen gehaald. Meer dan het dubbele dan was begroot. Het grootste deel van de binnengehaalde sponsorgelden is aan de exploitatie van de basisboerderij opgegaan.”

 

In de beeldvorming naar buiten, en ook intern van het college naar de Raad, is de schijn niet voor de volledigheid weggenomen dat alle problemen die veroorzaakt zouden zijn te maken hebben met het functioneren van (de voorzitter van) het bestuur van de kinderboerderij. Wij stellen vast dat de voorzitter recentelijk werd vrijgesproken in een strafrechtelijke procedure. In Nederland is iemand onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.

 

Wij begrijpen niet wat de relatie met een kennelijk nieuwe civielrechtelijke procedure zou zijn.

Het college stelt dat er rekening gehouden zou moeten worden met een schikking. Het is niet duidelijk om welke schikking het dan zou gaan. Gesteld wordt dat de kinderboerderij in acute financiële problemen verkeert. Concreet zou dit betekenen dat de kinderboerderij tot en met oktober aan haar verplichtingen kan voldoen, maar dat voor de maanden november en december vóór 1 november een bedrag van 75.000 euro nodig zou zijn, welk bedrag inclusief het bedrag zal zijn dat zal moeten worden gereserveerd voor een schikking. De kinderboerderij zou verder in een staat van faillissement komen te verkeren.

·         Waarom is er plotseling zo’n haast dat de Raad binnen de termijn van één weekend moet laten weten wat hij ervan vindt?

 

De betaling van de salarissen beloopt volgens onze inschatting een bedrag van ongeveer 30.000 euro over de maanden november en december van het lopende jaar (2017). Een faillissement is alleen aan de orde als de kinderboerderij is opgehouden te betalen en indien er minimaal twee schuldeisers met een afzonderlijke vordering zijn waarvan er minstens een opeisbaar is.

·         Om welke schuldeisers gaat het?

 

Volgens het College zou een faillissement dreigen indien niet direct een beslissing wordt genomen.

·         Moeten wij daaruit afleiden dat er een faillissementsverzoek bij een rechter commissaris is ingediend en zo ja, welke vordering is dan opeisbaar dat een dergelijk verzoek kans van slagen zou hebben?

·         Als dit nog niet aan de orde is, waarom dan de haast van de zijde van het college om de Raad slechts een weekend de tijd te gunnen en niet meer dan dat om “even” iets te beslissen?

·         Waarom moet er een schikking komen in de civielrechtelijke zaak?

·         Waarom is er geen specificatie gegeven van de gevraagde 75.000 euro?

 

Onafhankelijk Papendrecht was vanaf het moment dat wij ervan hoorden direct betrokken.

Wij hebben direct een geldinzamelingsactie op touw gezet. Wij hebben ook voor het in april van dit jaar toekennen van de gevraagde 26.000 euro gestemd.

Alle coalitiepartijen – VVD/CDA/PvdA/D66/GroenLinks/ChristenUnie/SGP – besloten toen echter de hand op de knip te houden. De gevolgen nu, zes maanden later, zijn dat het driedubbele bedrag nodig lijkt te zijn en dan zijn we er nog niet.

 

·         Wat is er in de tussentijd, dus in de afgelopen zes maanden, allemaal (niet) gebeurd dat deze situatie kon ontstaan?

·         Waarom heeft de wethouder/het college de afgelopen jaren niet beter zijn best gedaan de zaken met de kinderboerderij beter te regelen?

·         Waarom heeft er kennelijk nooit een (tussentijdse) evaluatie tussen het bestuur van de kinderboerderij en de wethouder en zijn ambtenaren plaatsgevonden?

·         Waarom zijn de ontstane problemen niet tijdiger gesignaleerd en met de Raad gedeeld?

·         Waarom is de Raad niet transparant geïnformeerd door het college om gegeven de actieve informatieplicht vanwege het college tijdig te kunnen vernemen waaruit de problemen achter de schermen de facto bestonden?

 

Graag zien wij bovenstaande vragen eerst beantwoord, alvorens wij tot een standpuntbepaling kunnen komen.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht

 

maandag 30 oktober 2017.

Bloglink Bestuur kinderboerderij legt taken neer

Bloglink Actie OP voor behoud kinderboerderij gaat verder

Bloglink Geen beheerder voor de kinderboerderij

Bloglink Red de kinderboerderij

Bloglink Kinderboerderij openhouden in belang van jong & oud

Bloglink Archiefstukken kinderboerderij

Pleidooi OP herstart
Inbreng OP Kibo 16-11-2017.pdf
Adobe Acrobat document 292.8 KB
Amendement OP
OP -Amendement kinderboerderij Gemeenter
Adobe Acrobat document 505.2 KB
Antwoorden op vragen OP
RIb beantwoording vragen OP over kinderb
Adobe Acrobat document 773.1 KB