Kritisch op de introductie van 5G

De afgelopen dagen werd een beeld geschetst van de toename van populariteit op internet van het idee dat 5G verband zou houden met het Coronavirus. De NCTV vermoedt sabotage van zendmasten als gevolg van het groeiende aantal berichten op social media.

 

De vraag is echter niet of er een verband bestaat, maar de vraag zou moeten luiden wat 5G gaat betekenen voor de burgers en ook of zij van tevoren zijn gekend in de maatschappelijke effecten van deze nieuwe generatie draadloze communicatie technologie.

 

Door Ruud Lammers, gemeenteraadslid te Papendrecht

25 april 2020

 

Veel mensen zijn logischerwijze nog onwetend over de nieuwe technologie die wordt aangeduid met 5G. Het gaat om een volgende generatie draadloze communicatie, zoveel is duidelijk. Er zijn voorstanders van de introductie van 5G, van de zogenaamde ‘uitrol’, die vinden dat het allemaal niet snel genoeg kan gaan en er zijn tegenstanders die grote bezwaren formuleren en ook angst hebben over de maatschappelijke impact van deze nieuwe generatie draadloze technologie.

 

Ik ben me erin gaan verdiepen, omdat ik in de gemeente waar ik woonachtig ben een beslissing moet nemen of ik het verantwoord vind dat 5G wordt ‘uitgerold’. Er zijn best wel wat redenen te bedenken om kritische vraagtekens bij deze ontwikkeling te stellen.

 

Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy?

In het programma Zondag met Lubach werd enerzijds de draak gestoken met het verband dat tussen 5G en het Coronavirus werd gelegd en anderzijds kritiek geleverd op de Chinese machthebbers die hun onwelgevallige geluiden bij de ontdekking en opkomst van het virus de kop probeerden in te drukken. Willen wij dat Chinese machthebbers over al onze persoonlijke data kunnen gaan beschikken, en is 5G niet juist een draadloze communicatie techniek die dat alles mogelijk gaat maken? Voor een liberaal en open land dat de democratie koestert moet dat beeld een gruwel zijn.

 

Ook zijn de biologische effecten van deze nieuwe draadloze technologie nog niet volledig in kaart gebracht. Kritische onderzoeken worden buiten beschouwing gelaten. De vraag rijst waarom dat zo is? Als uit onderzoek blijkt dat 3% van de bevolking stralingsgevoelig is, dan gaat dat al gauw om pakweg 500 duizend mensen die last van deze nieuwe technologie krijgen. Het is allemaal nog niet bewezen zeggen de voorstanders, maar het tegendeel is ook niet bewezen. En kunnen we het ons in moreel opzicht permitteren met een substantiële minderheid die Elektro Hyper Sensitief is geen rekening te houden? De langetermijn biologische effecten van 5G op de mens worden tot nu toe volkomen genegeerd.

 

Niemand weet nog wát de gevolgen zijn op de lange termijn, daar wordt ook nauwelijks onderzoek naar gedaan. Wetenschappers nemen desondanks tegenovergestelde posities in. Opvallend is dat met de wetenschappelijke kritiek weinig tot niets wordt gedaan, bijvoorbeeld dat waargenomen is dat blootstelling aan 5G-straling tot DNA-breuken leidt en dat micronuclei en stress hormonen worden gevormd die de bloedhersenbarrière doorlaatbaar maken voor toxische stoffen, dat er effecten zijn geconstateerd op het centraal zenuwstelsel, op neurale activiteit, op hartritme en op hersenfrequenties, op de cerebrale bloeddoorstroming en op de werking van de hersenen, als ook op het cognitief functioneren. Blootstellingen aan Elektromagnetische velden geven op langere termijn een verhoogd risico op kanker en degeneratieve ziekten zoals Alzheimer te zien. Ook ADHD en autistisch gedrag wordt in recente publicaties gekoppeld aan de toenemende stralingsbelasting.

 

5G is een stap in de richting van Big Brother is watching us. Big Brother is een uitdrukking van George Orwell en komt uit zijn boek ‘1984’. Het boek beschrijft een dystopische toekomst waarin iedereen dag en nacht gecontroleerd wordt. Overal zijn camera's en microfoons. Er is geen ontsnappen meer aan. Met het smart grid en alle daaraan verbonden mobieltjes en apparaten is die controlestaat gerealiseerd, net als in ‘1984’. Het surveillance kapitalisme leidt ertoe dat de staat iedereen individueel gaat controleren, tot achter de voordeur. Ook hier stellen wij de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is, en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de liberale democratische waarden die wij zeggen te koesteren?

 

Er zijn in kort bestek dus zeker twee stevige punten van kritiek aan te voeren op het al te driest achter de allernieuwste technologische mogelijkheden aanrennen om daarmee de snelle uitrol van 5G te realiseren. Biologische bezwaren en maatschappijkritische bezwaren. Het gaat om vraagstukken van gezondheidsschade door de blootstelling aan straling en het gaat om onrechtmatigheidsvragen van een Staat die de bevolking aan te grote risico’s blootstelt. Biologie en privacy, gezondheid en vrijheid.

 

Zwitserland heeft recent tot een stop besloten op de uitrol van 5G. Er zou nog te weinig zicht zijn op de gezondheidsrisico’s die met de uitrol van deze nieuwe draadloze communicatie technologie samenhangen. Wat nodig is in Nederland is een open dialoog over nut en noodzaak van de eventuele uitrol van 5G. Op dit moment wordt 5G over de bevolking uitgerold, terwijl er nog zoveel vragen leven die tot op heden onbeantwoord zijn gebleven. Nederland zou er goed aan doen het voorbeeld van Zwitserland te volgen en eerst grondig onderzoek te doen.