· 

OP dringt aan op complete uitvoering van de informatieopdracht

Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, 19 april 2022

Onderwerp: Verzoek tot uitvoeren door informateur van opdracht A.

 

 

Geachte mevrouw Jetten,

 

Met deze brief verzoekt Onafhankelijk Papendrecht u onafhankelijk informateur mevrouw Bakker te vragen alsnog uitvoering te geven aan onderdeel A van de opdracht, namelijk het verkennen van combinatiemogelijkheden waarbij recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Dat lichten wij hieronder nader toe.

 

1. Tijdens het fractievoorzittersoverleg van 18 maart jongstleden is namens alle partijen aan de informateur opdracht gegeven tot het volgende:

 

Verken de combinatiemogelijkheden en een passende vorm voor een akkoord:

A. waarbij recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen;

B. waarbij met een heldere, gezamenlijke visie, daadkrachtig gewerkt kan worden aan de opgaven voor de gemeente Papendrecht in de komende jaren;

C. waarbij een stabiel en herkenbaar college gevormd kan worden voor de komende vier jaren.

 

2. Alle partijen hebben zich voorafgaande aan de informatiefase gecommitteerd aan het protocol informatiefase 2022, waaruit volgt dat er geen partijen bij voorbaat worden uitgesloten van de onderhandelingen.

 

3. Op 14 april jongstleden ontvingen de partijen het “Eindverslag informatiefase”. Dit was enkele uren voor het debat van diezelfde avond en voor ons (te) kort dag om de rapportage in volle omvang te kunnen duiden.

 

4. Afgelopen weekend hebben wij in alle rust de eindrapportage doorgenomen en aan de hand daarvan stellen wij vast, dat geen, althans onvoldoende, uitvoering is gegeven aan opdracht A, namelijk het verkennen van combinatiemogelijkheden waarbij recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Dat lichten wij hieronder nader toe.

 

Op bladzijde 8 van de eindrapportage is aangegeven:

“De verkiezingsuitslag is een complicerende factor. De partij die het grootste blijft, heeft evengoed ook het meest verloren. Aan de andere kant ligt samenwerking met de grootste winnaar van de verkiezingen niet voor iedere partij voor de hand.”

In de ‘Aanbevelingen’ op bladzijde 10 heeft de informateur ten aanzien van de uitslag van de verkiezingen het volgende verwoord:

· OP heeft deze verkiezingen gewonnen, maar een coalitie waarin OP zitting heeft, komt niet tot een meerderheid;

· ondanks het verkiezingsverlies is PAB de grootste partij gebleven en wordt door de meeste partijen genoemd als logische coalitiepartner (gebaseerd op het zetelaantal, programmatische verbinding en/of bestuurlijke ervaring). Opgeteld met het feit dat de partij vijf zetels heeft, vormt PAB in dit advies de basis voor een verder te vormen coalitie.

· (…)

 

OP brengt in herinnering, dat partijen voorafgaande aan de informatiefase zich er allemaal aan hebben gecommitteerd, geen van de partijen van de onderhandelingen te zullen uitsluiten. De opmerking in het verslag van de informateur, dat een coalitie waarin OP zitting heeft, niet tot een meerderheid komt, is daarmee niet te verenigen. Hebben partijen dan toch te kennen gegeven OP uit te sluiten en als dat zo is, dan zou dat uit het rapport moeten volgen maar dat staat er niet dus wij gaan daar vooralsnog niet vanuit.

 

Vervolgens volgt uit de eindrapportage, dat de vraag, welke partij door de meeste partijen als ‘logische coalitiepartner’ wordt genoemd, van doorslaggevend belang is geweest bij het doen van de aanbeveling. Echter, die voorkeuren waren ook voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen al bekend en was niet de reden waarom namens partijen is verzocht om het aanstellen van een onafhankelijk informateur.

 

De wens voor het aanstellen van een onafhankelijk informateur was en is ingegeven, om voorbij die voorkeuren van partijen te kijken en het inwonersbelang voorop te stellen door de stem van de kiezer te vertalen. Opdracht A ziet daar uitdrukkelijk op en de uitvoering van die opdracht is in de eindrapportage naar onze mening volledig onderbelicht gebleven.

 

5. Door geen uitvoering te geven aan opdracht A, staat al bij aanvang van de komende raadsperiode vast dat de stem van de kiezer ondergeschikt is gemaakt aan de voorkeuren van partijen met wie zij een coalitie willen vormen. De boodschap die daarmee aan de kiezer wordt gegeven staat niet alleen haaks op een zorgvuldig democratisch proces maar klemt eens te meer daar waar partijen tijdens het duidingsdebat op 18 maart jongstleden hebben benoemd, waaronder:

· het opkomstpercentage van 47,3% werd door alle partijen zorgelijk gevonden;

· de verbinding van de raad en het college met de Papendrecht samenleving moet beter.

· er is behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur en bestuurlijke vernieuwing;

· op inhoud is er veel overlap tussen programma’s van de verschillende partijen;

· In de periode 2018 – 2022 is sprake geweest van stevige tegenstellingen tussen oppositie en coalitie; er is behoefte aan stabiliteit, draagvlak en samenwerking in de komende raadsperiode.

 

6. Wij verzoeken u daarom de informateur opdracht te geven alsnog uitvoering te geven aan opdracht A.

 

Met vriendelijke groet,

ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT

Printbare versie van deze brief
2022-04-19 OP -brf verzoek uitvoeren opd
Adobe Acrobat document 425.4 KB

Via onderstaande links leest u meer over de achtergronden