· 

Onderzoek nodig naar alternatieve coalitie

Na het debat van 14 april blijft bij ons hangen dat niet alle haalbare en mogelijk kansrijke combinaties van partijen worden onderzocht en dat dat een gemiste kans zou zijn. Daarom is volgens ons onderzoek nodig naar een alternatieve coalitie van OP VVD CDA D66 PvdA.

De afgelopen periode kenmerkte zich door polarisatie tussen de coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds. Dat werd begrijpelijk en terecht Raadsbreed als problematisch ervaren. Vandaar het gedeelde inzicht dat het beter zou zijn de flanken ook in de nieuwe coalitie op te nemen om zo de negatieve effecten van polarisatie tussen coalitie en oppositie te beteugelen.

Gelet op de vele medebewindstaken van een gemeente lijkt het niet langer voor de hand te liggen de kunstmatige scheiding tussen coalitie enerzijds en oppositie anderzijds in stand te houden en lijkt het ons beter en productiever om meer gezamenlijk (als gemeenteraad) op te trekken. Een Raadsakkoord is kennelijk een brug te ver, maar voortzetting van de huidige coalitie aangevuld met de VVD is weer het andere uiterste. En dan ook nog op de rechterflank.

Het rapport van de informateur bevat volgens ons te weinig aanknopingspunten voor een goede vertaling van de verkiezingsuitslag naar een nieuwe coalitie met dito college. Bij voortzetting van de huidige coalitie zien we eigenlijk een voortzetting van wat de kiezers hebben afgewezen. En zou nu niet het belang van de kiezers (onze inwoners) zwaarder moeten wegen dan het enkele partijbelang?

Wij ontvangen de afgelopen dagen een regen van Appjes en e-mails van mensen die het niet meer begrijpen, die verontwaardigd zijn en vooral boos en/of met stomheid geslagen. Daarom denken wij dat het goed zou zijn als wij niet alleen lucht zouden geven aan onze kritiek maar ook een alternatief naar voren schuiven die vast en zeker op veel meer sympathie bij de inwoners kan rekenen. Een en ander in lijn met onze inbreng bij de tweede gespreksronde met de informateur.

Op basis van de verkiezingsuitslag stellen wij voor een coalitie te vormen die over een stabiele meerderheid beschikt en die zo breed mogelijk is samengesteld. Hiermee bedoelen we een coalitie die verbindend is ten aanzien van partijen, tussen de flanken en tussen de gemeenteraad en het college, met focus op het inwonersbelang (in plaats van het partijbelang) en met focus op het terugwinnen van vertrouwen van de inwoners in de plaatselijke politiek.

Echt veel beter luisteren naar de inwoners en gevolg geven aan de signalen die de kiezers op 16 maart hebben afgegeven. Dát is nodig in verband met de stevige opgaven voor de komende periode, waarbij te denken valt aan: de energietransitie, economische vraagstukken, sociaal beleid, nieuwbouw VO scholen, wonen, mobiliteit en de vluchtelingenopvang. Ook de bestuurlijke vernieuwing kan de komende periode van de grond komen.

Van belang is in onze visie dat partijen actief de verbinding met elkaar en met de samenleving gaan opzoeken. OP heeft daarom bij het duidingsdebat voorgesteld ook een Raadsakkoord te onderzoeken. Niet alleen vanuit de gedachte dat zo min mogelijk partijen moeten worden uitgesloten, maar ook vanuit de gedachte dat een stabiele en politiek-bestuurlijk sterke coalitie nodig is die op voldoende draagvlak kan rekenen. Dat neemt niet weg dat wij ook prima kunnen leven met het traditionele coalitie oppositie model zoals dat tot op heden gebruikelijk is in Papendrecht. Van belang lijkt daarbij in elk geval dat het nieuwe college niet alleen politiek bestuurlijk krachtig en kundig is, maar ook in staat is om bruggen te slaan naar de samenleving.

Het betrekken van de inwoners bij de lokale politiek, échte participatie, vormt gedurende de hele periode een beleidsspeerpunt wat OP betreft. We hebben geen partijen uitgesloten omdat we fundamenteel geloven in de kracht van samenwerking, zeker als daartoe de wil bestaat. OP neemt graag het voortouw in het vormen van deze alternatieve coalitie. Volgens ons is voor de komende vier jaar de coalitie OP VVD CDA D66 PvdA de beste, omdat deze stabieler, economisch dynamischer, breder vertegenwoordigd over het politieke spectrum, socialer én vooral ook liberaler is. Volgens OP is het zaak deze variant ook te onderzoeken. Want dat is in deze fase van belang voor de borging van goed bestuur in Papendrecht. Ook doet deze variant in onze ogen meer recht aan de uitspraak van de kiezers en vormt daarmee tevens een goede vertaling van de verkiezingsuitslag.

 

Verzoek tot uitvoeren door informateur van opdracht A.
2022-04-19 OP -brf verzoek uitvoeren opd
Adobe Acrobat document 425.4 KB
Fractie en medewerkers
Fractie en medewerkers