· 

Gemeente bespaart minder dan geprognosticeerd

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft kritische kanttekeningen geplaatst en stemt niet met de lening aan Fokker in. De argumenten hiervoor zijn uitgebreid tijdens de oordeelsvormende vergadering van 15 februari op een rijtje gezet. Wij verzoeken hierbij om een actualisatie van de financiële kengetallen die door een onafhankelijke accountant wordt opgesteld en aan de raad wordt aangereikt om tot een goede integrale financiële afweging te komen. Die is volgens ons nodig om af te kunnen wegen – om een voorbeeld te geven – waarom de lening aan Fokker nu wél kan en de benodigde investering in de renovatie van de basisscholen niet kan?

 

Volgens ons is er al jarenlang een tekort aan dualisme tussen raad en college. Daardoor kunnen belangrijke beslissingen over financiën in het voordeel van de coalitie worden beslecht. De beschikbaarheid van informatie in een voortijdig stadium geeft haar een voorsprong bij het maken van een integrale financiële afweging. De keuzes die daaruit voortvloeien worden aan de raad voorgelegd, maar zonder alternatieve voorstellen. Zodoende kan er geen integrale weging door de raad plaatsvinden en vindt er uiteindelijk ook geen inhoudelijk debat plaats.

 

Bij de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met Fokker is in de eerste plaats gekeken naar het economische belang, maar de belangen van de omwonenden komen op de tweede plaats. Parkeerproblemen, lichtproblemen, slaapproblemen, veiligheidsproblemen, overlast van het toegestroomde verkeer op de dijk. Van de Noordhoek tot het Westeind en bij de Havenstraat, de Julianastraat en de Eilandstraat: een 30km-zone zou passend zijn.

 

Ruim twee jaar geleden was dit overigens al bekend en nu pas worden deze problemen serieus genomen. Een gemiste kans van een College, dat zich hierop niet tijdig heeft voorbereid. In de verhouding tussen raad en College is het aan de laatste om uitvoering te geven aan de oplossing van de gerezen problemen. Om het College daarbij te ondersteunen dienen wij de motie ‘Hou het leefbaar bij het Slobbengors!’ in. De motie vraagt het College de leefbaarheid in de wijken rondom het Slobbengors snel terug te laten keren, betere communicatie tot stand te brengen met de omwonenden en de gemeenteraad en de door omwonenden ervaren overlast een halt toe te roepen. Ook dienen wij het technische amendement mede in.

 

2½ miljoen euro minder bespaard dan bij de beeldvormende vergadering aangegeven

Technische vragen (aanvullend) over arbeidsmarkt en creatie banen door Fokker. In de beeldvormende presentatie werd vanuit Ondersteuning regio Drechtsteden het volgende gesteld: Opbrengstpotentie (in 2021 aangegeven):

1. Van uitkering naar werk minimaal 200 mensen, besparing op uitkeringen EUR 4,0 miljoen (22/23)

2. Van onderwijs naar werk minimaal 50 jongeren, sociaal/economische impact EUR 1,0 miljoen (22/23)

3. Van werk naar werk minimaal 50 mensen, besparing op uitkeringen EUR 1,0 miljoen (21/22)

4. Kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt 30 mensen, besparing EUR 0,5 miljoen (22/23)

Totaal aan besparingen: EUR 4,0 + EUR 1,0 + EUR 1,0 + EUR 0,5 = EUR 6,5 miljoen.

 

Beantwoording toezeggingen en openstaande vragen rondom Fokker:

Vraag: Hoeveel Euro is er daadwerkelijk bespaard in de jaren 2021/2022/2023?

Antwoord: Deze besparing loopt pas vanaf 2022/2023 en is niet eenvoudig te benoemen en hier is meer onderzoek voor nodig en meer detailinformatie. Uitgaande van de eerdere cijfers die tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in 2021 zijn gedeeld is de volgende besparing concreet:

1. Van uitkering naar werk minimaal 100 mensen, besparing op uitkeringen EUR 2,0 miljoen (22/23).

2. Van onderwijs naar werk minimaal 50 jongeren, sociaal/economische impact EUR 1,0 miljoen (22/23).

3. Van werk naar werk minimaal 50 mensen, besparing op uitkeringen EUR 1,0 miljoen (21/22).

Totaal aan besparingen: EUR 2,0 + EUR 1,0 + EUR 1,0 = EUR 4,0 miljoen. Uiteraard lopen de besparingen nog door en is de werkgelegenheid in totaliteit fors gestegen.

 

In de beeldvormende presentatie ging het College uit van € 6,5 miljoen. Daadwerkelijk gerealiseerd blijkt nu € 4,0 miljoen. Het verschil zit in niet 200 maar 100 mensen van uitkering naar werk, € 2,0 miljoen, en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, € 0,5 miljoen. Hoeveel kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt van 22/23

Antwoord: Dit gaat na de zomer 2024 plaatsvinden en is ook toegelicht tijdens de beeldvormende vergadering. De vertraging heeft als oorzaak de huidige hectiek en drukte. Pas als de nieuwe hallen en/ de nieuwe werkruimtes klaar zijn en de transities van Helmond en Hoogerheide zijn afgerond is binnen GKN voldoende tijd en ruimte om deze kwetsbare doelgroep (SW indicatie) de benodigde aandacht en ondersteuning te geven om aan het werk te kunnen.