· 

Oppositie verbolgen over huisvestingsplan onderwijs zonder financiële onderbouwing

De vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Papendrecht (Onafhankelijk Papendrecht, D66, PvdA en GroenLinks) hebben donderdagavond tegen het Integraal Huisvestingsplan gestemd, omdat er geen onderbouwing werd gegeven van hoe een deel van het plan betaald zou worden. “We hebben er flink de pest over in, dat is zeker,” aldus Chris Grimmius, fractievoorzitter van GroenLinks, namens de vier oppositiepartijen.

 

Donderdagavond sprak de gemeenteraad over het Integraal Huisvestingsplan, waarin de kwaliteit van de gebouwen van het basisonderwijs wordt opgekrikt. Dat plan bestaat uit twee delen. Om te beginnen wordt in de periode 2024-2026 het binnenklimaat in de scholen aangepakt. De kwaliteit van de lucht is in veel gebouwen namelijk te laag. In de periode 2027-2034 is het de bedoeling dat de scholen worden verbouwd tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen, de zogenoemde BENG-norm. Maar het voorstel van het college bevatte voor dit laatste deel geen financiële dekking.

 

“Dat onze fractie hier tegen heeft gestemd, is pijnlijk”, geeft Chris Grimmius toe. “We willen natuurlijk dolgraag dat onze kinderen gezonde, frisse lucht hebben in de lokalen en dat de scholen energieneutraal worden. Maar dit tweede deel, het energieneutraal maken van de scholen, kost 18 miljoen euro, waarbij de lasten oplopen tot 1,2 miljoen euro per jaar. Het college geeft niet aan waar we dat van gaan betalen, maar zegt dat dat pas halverwege 2026 komt.” En dat is voor de progressieve oppositie onacceptabel.

 

Nieuwe verkiezingen in maart 2026

In het debat werd meermaals aangegeven dat in maart 2026 gemeenteraadsverkiezingen zijn en dat een nieuw college na de formatie dan waarschijnlijk pas hooguit een paar weken is aangetreden. Chris Grimmius: “Daarnaast weten we nu al, dat als de landelijke bezuinigingen op de gemeentelijke financiën niet worden geschrapt, we vanaf 2026 geen geld meer hebben. We zeggen dus tegen het fonkelnieuwe college: hier is een opdracht die 18 miljoen kost, maar je hebt geen geld om het te betalen, succes!”

 

Trijntje van Es, fractievoorzitter van D66 is het daarmee eens: “Mensen kennen ons als een groene partij en als dé onderwijspartij. Dat wij tegen verduurzaming van schoolgebouwen stemmen, is eigenlijk ondenkbaar.” Maar ook zij is van mening dat ze geen andere keuze hadden: “Wij voorspellen dat het volgende college, en ook de volgende raad, geen andere keuze heeft, dan dit plan niet uit te gaan voeren, omdat er dan geen geld voor beschikbaar is. Als ze het wél uitvoeren, kan dat betekenen dat de rekening bij de Papendrechtse inwoners wordt gelegd door bezuinigingen of OZB-verhoging. Dat kan zomaar niet. Daarom willen we een apart raadsbesluit met financiële dekking vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen.” Het is onverantwoord en onfatsoenlijk om een plan voor te stellen zonder financiële dekking. Als een van de partijen in de raad dat doet, worden ze daar ook op afgerekend.”

 

Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA: ”Bij de nieuwbouw van de scholen van het voortgezet onderwijs hebben we gezien, dat een OZB-verhoging als voldongen feit in de begroting werd opgenomen, terwijl we er tot op de dag van vandaag geen apart besluit over hebben genomen. Dat willen we in dit geval voorkomen.”

“Het is onbegrijpelijk dat een wethouder, notabene van de VVD – een partij die altijd prat gaat op financiële deugdelijkheid - met zo’n financieel ongedekt voorstel komt,” aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Amendementen

In het debat probeerden de vier fracties nog wel om de financiële onderbouwing voor elkaar te krijgen, maar zonder succes. Ruud Lammers: “In eerste instantie wilden we dat het college halverwege 2025 met de financiële onderbouwing zou komen. Ongeveer gelijktijdig komt dan namelijk de laatste perspectiefnota van dit college, dus dat is voor hen de laatste kans om echt prioriteiten in hun beleid aan te pakken.” Dat amendement haalde het niet, alleen de vier indieners stemden voor. Een tweede amendement, dat het college de tijd gaf tot het einde van deze raadsperiode, haalde het ook niet.

 

Een amendement van het CDA kreeg wel de steun van de coalitiepartijen, maar daar waren de vier oppositiefracties dan weer tegen. Derya Karso: “Dat amendement vroeg alleen om een informatie update over mogelijke financiële maatregelen in het eerste kwartaal van 2026. Maar een informatieve brief is geen besluit en dus is daarmee de betaalbaarheid van dit plan nog steeds niet verzekerd.”

 

Trijntje van Es: “Het is bittere noodzaak dat onze schoolgebouwen een goed binnenklimaat krijgen en verduurzamen, juist daarom is het zo belangrijk dat dat goed geregeld wordt, omdat het anders waarschijnlijk helemaal niet gebeurt. Het is heel bijzonder dat een coalitie van partijen die juist altijd terecht hebben gehamerd op financieel degelijk en solide beleid, deze plannen nu zonder enige vorm van onderbouwing hebben vastgesteld. Ze stellen me echt teleur.”

De Klaroen 04-10-2023
De Klaroen 04-10-2023

Integraal Huisvestingsplan 2023-2034 vergadering 28 september 2023, Gevraagd besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderdeel Integraal Huisvestingsplan (hierna IHP) Primair Onderwijs uit het eindrapport Vastgoed- en Accommodatiebeleid en IHP Papendrecht juli 2023.
  2. Vanuit het onderdeel Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs uit het eindrapport: het IHP als richtinggevend beleidsdocument vast te stellen.
  3. Vast te stellen het uitgangspunt dat alle scholen gedurende de looptijd van het IHP worden opgewaardeerd naar het minimale scenario, waaronder omvorming naar Frisse Scholen Klasse B.
  4. Vast te stellen dat het uitgangspunt van het maximale scenario (BENG) wordt gehanteerd en het college opdracht te geven om in de perspectiefnota 2027 met uitwerkingen te komen.
  5. Vast te stellen dat het uitgangspunt voor nieuw beleid rond kinderopvang is de capaciteit van een schoolgebouw met 200 vierkante meter te verminderen als een ruimte is verhuurd voor het huisvesten van een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of kinderopvang en het college voor de kostendekkende verhuur van die ruimte vooraf toestemming heeft verleend.
  6. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor externe begeleiding om te komen tot een uitvoeringsplan voor het minimale scenario uit het IHP 2023-2034.
  7. Een bedrag van € 6.000.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve toekomstige investering en toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallast en hier jaarlijks gedurende gemiddelde afschrijvingsduur van 20 jaar € 300.000,- als dekking te onttrekken.
Amendement nr.1 oppostie
11.A1 Amendement Integraal Huisvestingsp
Adobe Acrobat document 159.2 KB
Amendement nr.2 oppostie
11.A2 Amendement IHP 2023-2034 februari
Adobe Acrobat document 141.4 KB