· 

‘Hou het leefbaar bij het Slobbengors!’

De fractie dient op donderdag 29 februari onderstaande motie in.

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel behorende bij agendapunt 13; volgende fase samenwerking Gemeente Papendrecht en GKN/Fokker;

 

Inleidend:

-        In 2021 stelde het College dat werknemers die naar de Fokker locatie moesten reizen ook meer druk op het verkeer/vervoer betekende, met name rond de locatie Slobbengors;

-        Het probleem dat het al druk was in de gemeente werd toen al door het College onderkend;

-        Er zou gekeken worden naar de effecten op bijvoorbeeld de mobiliteit en de zorg voor de leefbaarheid van Papendrecht was hierbij belangrijk;

-        Er zou worden bekeken of een experiment met vervoer over water een optie was;

-        De regio Drechtsteden had middelen vrijgemaakt voor 'innovatief vraaggericht vervoer';

-        Het College stelde toen dat de parkeergelegenheid op het terrein van GKN Aerospace/Fokker voldoende was voor de extra werknemers die met de auto zouden komen;

-        We hebben gezien dat de gemeente (en Fokker) dezer dagen kennelijk niet goed zijn voorbereid op de komst van de extra 1100 werknemers;

 

Overwegende dat:

-        reeds in 2021 bekend was bij de gemeente dat dit eraan zat te komen;

-        het gemeentebestuur niet adequaat heeft geanticipeerd op de ontstane situatie;

-        desondanks nu slimme maatregelen nodig zijn om de problemen te keren;

-        dat omwonenden (bedoeld wordt: de bewoners in de omgeving van de fabrieksvestiging van GKN Fokker) bij het Slobbengors ernstige overlast ervaren door de toegenomen parkeer- en verkeersbewegingen;

-        het aantal verkeersbewegingen het gevolg is van de overheveling van de vestigingen van Fokker uit Hoogerheide en Helmond, het gaat om zo’n 1100 werknemers;

-        als gevolg hiervan de leefbaarheid en de veiligheid ter plekke zienderogen zijn verminderd;

 

Concluderende dat:

-        de gemeente een rol toekomt om de klachten van de omwonenden weg te nemen en de ervaren overlast te beteugelen;

-        de gemeente, in overleg met Fokker, een rol toekomt om snel extra parkeerplekken tot stand te brengen zodat de directe overlast door parkeren teruggedrongen kan worden;

-        de gemeente, in overleg met Fokker, een rol toekomt om verkeerskundige maatregelen te treffen zodat de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd blijft;

-        de gemeente, in overleg met Fokker, een rol toekomt om te onderzoeken welke maatregelen te treffen zodat de omwonenden goed worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen;

-        de gemeente een rol heeft om de (kwaliteit van de) communicatie met de omwonenden te verbeteren;

 

Stelt de volgende (ad-hoc) maatregelen voor:

-        versneld in het hele gebied (van het Westeind tot de Havenstraat/Eilandstraat) een 30-km zone in te stellen, ter verbetering van de veiligheid;

-        geen grote bussen of vrachtauto’s meer over de Slobbengorsbrug te laten rijden;

-        parkeerdekken aan de Anthony Fokkerweg te bouwen om parkeerproblemen op te lossen;

-        zorgen dat bewoners aan het Westeind veilig de oprit bij hun huis kunnen verlaten;

-        op het Westeind een snelheidsmeter terug te plaatsen om de snelheden inzichtelijk te maken;

-        de middelen uit de Regiodeal die vrijgemaakt zijn voor 'innovatief vraaggericht vervoer' in te zetten om het vervoersprobleem ter plekke op innovatieve wijze aan te pakken;

-        de uitkomsten van het experiment met vervoer over water naar Papendrecht toe te passen, zodat er meer mensen via het water (over de rivier) kunnen komen, zo daar al geen sprake van is (denk aan de Waterbus die al op en neer vaart tussen de gemeenten van de Drechtsteden);

-        te onderzoeken of door het nemen van plaatselijke verkeersmaatregelen het verkeer in betere en veiligere banen geleid kan worden;

 

Verzoekt het College:

˗        de leefbaarheid in de betreffende wijken rondom het Slobbengors snel terug te laten keren;

˗        betere communicatie tot stand te brengen met de omwonenden;

˗        de voorgestelde ad-hoc maatregelen spoedig in gang te zetten;

˗        de door omwonenden ervaren overlast (parkeren/verkeer/veiligheid) een halt toe te roepen;

˗        de gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

Artikel in AD Drechtsteden
Artikel in AD Drechtsteden