· 

Opvang asielzoekers mag niet ten koste van woningzoekenden gaan

Onafhankelijk Papendrecht is blij met deze openbare vergadering over asielzoekers, daar we van mening zijn dat we de inwoners moeten meenemen in een transparant en eerlijk verhaal over verwachtingen, vragen en oplossingen.

 

Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat ‘echte asielzoekers’ hulp verdienen. Want het is toch verdrietig als je al die beelden ziet van mensen, die echt hulp nodig hebben. Wat goed ook dat wij als gemeente Papendrecht een menselijk gezicht laten zien. Behulpzaam, zorgzaam voor eenieder. Wel zijn wij van mening dat er een juiste balans gezocht moet worden in het aantal, de locatie en evenredige verdeling van woonruimte, aangezien er veel Papendrechters al lang op de wachtlijst staan voor een woning en ook dringend hulp nodig hebben. Onze inwoners moeten niet het beeld krijgen, dat onze gemeente veel doet voor asielzoekers die hulp nodig hebben, maar niet voor de eigen inwoners die dringend hulp nodig hebben.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zou graag zien, als het gaat om draagkracht bij onze inwoners, dat er voor iedere woning die beschikbaar wordt gesteld aan statushouders er ook een woning en financiën beschikbaar wordt gesteld aan inwoners van Papendrecht.

 

Kortom: natuurlijk zijn de echte vluchtelingen, statushouders, van harte welkom en moeten zij ook geholpen worden, maar niet ten koste van onze eigen inwoners als het gaat om woonruimte! Zij mogen hiervan niet het kind van de rekening zijn.

Openbaar debat commissie samenleving over Asielopvang in Papendrecht
DEBAT 6 OKTOBER ASIELOPVANG IN PAPENDREC
Adobe Acrobat document 334.8 KB

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

Wij hebben u bij brief van 14 september jl. opgeroepen om de geheime collegevergadering geen doorgang te laten vinden en in plaats daarvan een plenaire (openbare) gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp uit te schrijven. Daar heeft u geen gehoor aan gegeven en u hebt onze brief ook (nog) niet beantwoord. Wij vinden dat u de gemeenteraad niet zomaar buiten spel kunt zetten.

 

Omdat wij dit een onbevredigende gang van zaken vinden, zoals wij ook in onze brief van 14 september jl. uitvoerig uiteen hebben gezet, dienen wij hierbij een verzoek tot interpellatie bij u in over het onderwerp ‘Asielopvang in Papendrecht’. Het verzoek tot interpellatie is opgenomen onder Artikel 39 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018’. Het onderwerp van de interpellatie is: Asielopvang in Papendrecht.

 

Onze vragen zijn de volgende:

1.      Waarom is er niet voor gekozen eerst een plenaire (en openbare) vergadering van de gemeenteraad over dit onderwerp te houden, zodat aan iedereen duidelijk zou zijn wát de opvatting van de gemeenteraad, als gekozen volksvertegenwoordiging, zou zijn?

2.      Is er sprake van dat Papendrecht ook asielzoekers op moet gaan vangen?

3.      Om hoeveel asielzoekers gaat het?

4.      Zijn er al afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)?

5.      Om welke afspraken gaat het?

6.      Zijn er al locaties aangewezen voor de opvang van asielzoekers?

7.      Waar bevinden deze locaties zich?

8.      Wordt er voor kleinschalige opvang van asielzoekers gekozen of toch voor grootschalige opvang?

 

Tot zover onze vragen in het kader van de aangevraagde interpellatie.

Printbare versie brief verzoek om interpellatie asielopvang
OP -brief inzake verzoek interpellatie a
Adobe Acrobat document 244.8 KB

Informatie over de achtergronden bij dit verzoek om interpellatie