· 

Hou een plenair (openbaar) debat over asielopvang in de gemeente

Vandaag ontvingen wij per e-mail een uitnodiging van het college voor het bijwonen van een geheime college vergadering op donderdag 15 september.

Het betreft een uitnodiging van het college om een besloten (geheime) collegevergadering bij te wonen. Naar wij aannemen over het onderwerp 'asielopvang in Papendrecht'. Er is geen agenda bij de uitnodiging voor deze vergadering van het college gevoegd. Ook zijn er geen stukken toegezonden. Anders dan geluiden en berichten uit de media kunnen we ons hierop als raadsleden inhoudelijk niet voorbereiden.

Het is dan ook een keuze om er wel of niet heen te gaan. Kijkend naar de relevante artikelen in de gemeentewet en de wet open overheid kan het college een besloten vergadering uitschrijven en iedereen die daarbij aanwezig is door middel van het laten tekenen van het register geheimhouding opleggen over het ter vergadering verhandelde.

  1. Ten eerste is het probleem dat slechts een deel van de gemeenteraad, alleen de fractievoorzitters zo hebben wij begrepen, hiervoor is uitgenodigd. Dat betekent in feite dat het college een onderscheid maakt tussen eersterangs raadsleden, die wél een uitnodiging hebben ontvangen, en tweederangs raadsleden, die geen uitnodiging hebben ontvangen. Ook al is dat wellicht niet de bedoeling, toch is het niet wenselijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen raadsleden. De één telt wel mee, de ander niet.
  2. Ten tweede moeten de raadsleden die van plan zijn hierbij aanwezig te zijn zich afvragen of zij op deze basis in het beleid van het college gezogen willen worden. Eerder hebben wij (op de interne app) betoogd dat het beter ware geweest eerst een plenaire vergadering met de raad over het betreffende onderwerp 'asielopvang in Papendrecht' uit te schrijven. Want de gemeenteraad heeft het hoofd schap. Dat betekent dat van de drie bestuursorganen de gemeenteraad het hoogste orgaan is. De raad zet de kaders uit waarbinnen het college kan manoeuvreren. Hier zien we dat het college het omdraait. Het college wil de kaders zetten en nodigt een select gezelschap uit de gemeenteraad uit om daaraan 'mee te doen' en dit gezelschap wordt 'in het complot' betrokken door er geheimhouding over op te leggen. Het selecte gezelschap raadsleden dat over 'voorinformatie' beschikt, mag er verder met niemand over praten en wordt dus op die manier monddood gemaakt en gecommitteerd aan de wensen van het college.
  3. Ten derde is dit in democratisch opzicht geen correcte gang van zaken. Het advies is dus aan de raadsleden c.q. het selecte gezelschap van fractievoorzitters hieraan niet deel te nemen. Als de oppositie niet gaat wordt het vanzelf een onderonsje tussen de fractievoorzitters van de coalitiefracties en het college. Dat is vanuit democratisch oogpunt niet sterk of erg overtuigend en voor het draagvlak rampzalig.

Hoe moet het dan wel? Zoals wij hebben betoogd: schrijf eerst een plenaire (openbare) raadsvergadering uit met als onderwerp 'Asielopvang in Papendrecht' noodmaatregelen aanwijzing staatssecretaris enzovoorts. Wát vindt de raad ervan? Waar gaan de gedachten van de raad als geheel naar uit? Moet er een groot asielzoekerscentrum komen op de Markt en/of gaan we asielzoekers huisvesten in het gemeentehuis? Of willen we er helemaal geen asielzoekers meer bij hebben? Of kiezen we voor kleinschalige opvang en stellen we een limiet aan het aantal op te nemen asielzoekers? Vervolgens spreekt de raad zich daarover uit en dan is het duidelijk wat het uitvoeringskader is voor het college. Het college gaat daarmee dan aan de slag en periodiek controleert de raad of het college doet wat is afgesproken. Zo hoort het volgens ons te gaan.

Wij roepen u dan ook op om de geheime collegevergadering geen doorgang te laten vinden en een plenaire (openbare) raadsvergadering over dit onderwerp uit te schrijven.

Printbare versie brief OP
OP -brief inzake geheime college vergade
Adobe Acrobat document 332.5 KB
Gemeentewet
Gemeentewet BWBR0005416-geldend_14-09-20
Adobe Acrobat document 612.5 KB
Wet Open Overheid
Wet Open Overheid BWBR0045754-geldend_14
Adobe Acrobat document 282.3 KB

College van B&W
College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders zet de zaken op zijn kop.

Brief B&W van 14 september 2022
Brief B&W van 14 september 2022