nieuws

nieuws · 22. mei 2023
Visie en speerpunten voor de Lange Termijn
Wij hebben reeds enige tijd geleden aangegeven dat het verstandig zou zijn om op de voormalige van der Kevie locatie direct naast het Gemeentehuis een Theater met multifunctionele accommodatie te bouwen.
nieuws · 13. mei 2023
Motie WMO-indicatie voor onbepaalde tijd unaniem aangenomen
Onlangs stond er in de media dat drie gemeenten, te weten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht, werken met een WMO indicatie voor onbepaalde tijd om de administratieve lastendruk bij deze behandeling en beoordeling en controle van Wmo beschikkingen te verminderen. In alle andere gemeenten, en ook in Papendrecht, zijn deze Wmo indicaties maar voor beperkte tijd geldig. Ook in Papendrecht zijn er veel cliënten/inwoners die gebruik maken van de WMO. Het opnieuw aanvragen en verlengen kost veel...
nieuws · 19. april 2023
Gemeente delft onderspit in hoger beroepszaak bij het Hof
Op vrijdag 31 maart 2023 aan het einde van de middag ontving de raad een mailtje van het college dat de gemeente kennelijk een juridische procedure bij het Hof had verloren. Het was een vaag mailtje en alleen als je van de voorgeschiedenis op de hoogte was kon je begrijpen wat hiermee verdoezeld werd. Het gaat om een bedrag van rond acht euroton. De fractie van OP heeft hierover vandaag een aantal vragen gesteld.
nieuws · 23. februari 2023
De fractie van OP zal vandaag niet deelnemen aan de geheime besloten collegevergadering over asielopvang. Het gevoelen binnen de fractie is dat dit soort zaken beter niet in het geheim moet worden besproken maar in de openbaarheid. Uiteindelijk zal er toch openheid van zaken gegeven moeten worden in de richting van de inwoners!
nieuws · 02. februari 2023
Gemeente Papendrecht op de vingers getikt
De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar in het geheim een procedure gevoerd én verloren.
nieuws · 02. november 2022
Verplaats de manege en bouw op die locatie nieuwe woningen
Volgens onze informatie loopt binnenkort de erfpacht af en biedt dit een unieke kans aan de gemeente om met het stuk grond waarop de manege staat meer te doen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe huizen. Het gaat om en nabij om 15.000 vierkante meter grond.
nieuws · 05. oktober 2022
Snel starten met bouw van Tiny Houses
Tiny Houses zouden kunnen worden gebouwd op de voormalige locatie van de Wieken in de nabijheid van de Pelsertflat.
nieuws · 30. september 2022
Raad niet in staat tot sturing bij complexe maatschappelijke opgaven
Het onderzoek stelt dat de raad te weinig visie heeft, tekort komt met het verkennen van vraagstukken en (nog) te weinig luistert naar de lokale kennis en ervaring. Dit slaat dus de (gevoelige) spijker op z’n kop.
nieuws · 22. september 2022
Raad moet buitenplanse afwijkingen kunnen (blijven) agenderen
Onder de Omgevingswet dreigt het recht voor gemeenteraden te vervallen om buitenplanse activiteiten te agenderen. Dat betekent meer macht voor het college. De raad moet uiterst terughoudend zijn bij het afgeven van haar bevoegdheden. Met de invoering van de Omgevingswet verandert ook de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor afwijkingen in strijd met het bestemmingsplan vervalt.
nieuws · 16. september 2022
OP vraagt interpellatiedebat over asielopvang aan
Wij hebben u bij brief van 14 september jl. opgeroepen om de geheime collegevergadering geen doorgang te laten vinden en in plaats daarvan een plenaire (openbare) gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp uit te schrijven. Daar heeft u geen gehoor aan gegeven en u hebt onze brief ook (nog) niet beantwoord. Wij vinden dat u de gemeenteraad niet zomaar buiten spel kunt zetten.

Meer weergeven