OP fel tegen bezuinigingen op Wijkgericht werken in Papendrecht

Tijdens de commissie Ruimte van 29 oktober jl. kwam het tot een flink verschil van inzicht tussen de grote middenpartij (= de coalitiepartijen, met daarin de sociaaldemocraten, de groenen, de liberalen en de christelijken), en Onafhankelijk Papendrecht. De coalitie leek het College te willen volgen in een streven naar bezuinigingen op het Wijkgericht werken in de gemeente Papendrecht van € 50.000. OP is faliekant tegen bezuinigingen op het Wijkgericht werken.

 

Papendrechtse professionals (gemeente, politie, zorginstellingen) schatten het percentage inwoners van de gemeente dat te kwalificeren is als ‘zelfredzaam’ op 80%. Zo’n 15% redt het met enige ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van thuishulp of zorg. De resterende 5% is nadrukkelijk aangewezen op individuele professionele hulp. Eén van de doelstellingen van partners in wijkgericht werken is het percentage van zelfredzame bewoners, waarin mogelijkheden liggen om in de buurt een handje te helpen, zo hoog mogelijk te houden. Wijkgericht werken ondersteunt daarom ontmoetingen in wijken, buurten en straten.

 

Momenteel wordt er per jaar 282.000 euro aan het Wijkgericht werken besteed. Een bezuiniging van 50.000 euro zou impliceren dat het gaat om een kortingspercentage van 17,73%. Dit is volgens OP absurd. OP vindt eigenlijk dat de gemeente in het Wijkgericht werken extra zou moeten investeren. Juist nu. Maar de absolute minimumlijn is helemaal geen bezuinigingen op het Wijkgericht werken. OP gaat daar de komende dagen steun voor proberen te vinden bij de andere fracties in de Raad.

 

Waar gaat het bij Wijkgericht werken om?

Het gaat om ZAP-pers, de wijkcoördinatoren en de wijkplatforms, die als ware “ambassadeurs van Papendrecht” op zoek zijn naar de pareltjes in de Papendrechtse samenleving (citaat van Burgemeester de Bruin), sport- en spelmiddagen voor de jeugd, trapveldjes, maatregelen tegen hangjongeren door het aanbieden van positieve alternatieven, verbetering van de kwaliteit en de leefbaarheid van de wijken, pastorale activiteiten zoals kerstmaaltijden voor buurtbewoners in samenwerking met de kerken, het Vijverparkfeest, bevordering van de onderlinge saamhorigheid, het bij elkaar brengen en verbinden van kinderen en ouderen in een unieke wijkgerichte aanpak, het muzikale gedeelte van het Wereldfeest en van wijkfeesten, het in contact brengen met kunst en cultuur van kinderen door professionele docenten (o.a. van ToBe), buitenspeeldagen, maar ook seniorenfeesten, het Samen Papendrecht Koor waarin kinderen van basisscholen samen met senioren zingen hetgeen laat zien hoe de onderlinge samenhang bevorderd kan worden, activiteiten die inwoners verbinden, activiteiten ter bevordering van leefbaarheid en vergroting van de veiligheid in samenwerking met de politie, en ga zo nog maar even door. Te veel om op te noemen.

 

Kijken we naar de gemeentebegroting voor 2015 dan maakt het Wijkgericht werken maar een minuscuul deel uit van de totale begroting. Juist in deze tijden van economische malaise moet je als gemeente durven investeren in het sociale weefsel van de maatschappij. Kinderen kansen bieden, in aanraking brengen met activiteiten, ook in de vakanties een mooi aanbod hebben zodat er wat te beleven valt voor de doelgroep. Ouderen niet uitgesloten.

Maar Wijkgericht werken omvat veel meer dan dat. Het legt verbindingen tussen mensen en zorgt er voor dat er sociale cohesie kan ontstaan in de gemeente. Het bevordert de leefbaarheid en is ondersteunend aan een goed intermenselijk klimaat. Het is dichtbij de buurtbewoners, het bevordert de participatie. Het is een zachte manier om met veel effect iets ten positieve tot stand te laten komen in de samenleving.

 

Bezuinigingen op het Wijkgericht werken zijn helemaal niet nodig

Wat nu ter tafel ligt is de politieke vraag of je de verkilling die door de Regering Rutte is ingezet ook in Papendrecht laat landen. OP is daar tegen. OP wil geen kil rechts neoliberaal en asociaal Papendrecht. Het kan anders. OP maakt de volgende rekensom.

Het parkeerbeleid in het centrum kost de gemeente volgend jaar 1.744.000 euro.

Zou je 17,73% op de het exploitatietekort inhouden dan heb je ruim 300.000 euro beschikbaar om in de zachte infrastructuur van Papendrecht te investeren.

Daarvan kun je 50.000 euro extra ten goede laten komen aan het Wijkgericht werken, een investeringsimpuls dus! Die bezuiniging op het Wijkgericht werken is dus helemaal niet noodzakelijk als je maar voor een slimmere herverdeling kiest.

 

OP kiest voor een extra investering in het Wijkgericht werken in Papendrecht van 50.000 euro, dat betekent dat het budget wordt opgehoogd van 282.000 met 50.000 naar 332.000 euro per jaar.

Hiervoor kan dan bijvoorbeeld een extra (deel) formatieplaats en toevoeging van middelen aan de activiteiten worden bekostigd. Op die manier borg je tevens dat niet alles op steeds meer vrijwilligers neerkomt. Want de vrijwilligers zijn nu al overbelast en dan hebben we de drie decentralisaties nog niet eens besproken.

 

De gemeente houdt in bovengenoemd rekenvoorbeeld overigens nog 250.000 euro over als de Raad de keuze zou maken voor een effectieve bezuiniging van 17,73% op de exploitatiesubsidie aan de parkeergarages in het centrum. Er is dus nog voldoende ruimte in de begroting. Maar natuurlijk kan dit percentage ook lager worden berekend. Gaan het College en de Raad heel defensief op 3% zitten dan is de bezuiniging op het Wijkgericht werken al van de baan! En bij 6% kan de extra investerings-impuls in het Wijkgericht werken al worden gerealiseerd.

 

Argumentatie voor deze keuze is dat binnenkort in heel Papendrecht de mogelijkheid zal ontstaan voor ondernemers, winkeliers, bouwmarkten, winkelbedrijven en ga zo maar door om op twee zondagen per maand open te zijn. Dat zal vrijwel zeker tot extra “traffic” leiden in de winkelcentra, en naar verwachting zeker in het centrum in WC de Meent, zodat daaruit de teruglopende gemeentelijke bijdrage aan het exploitatietekort kan worden gefinancierd. Er treedt dan een verschuiving op van geld van de gemeente dat nu gestoken wordt in sub-commercie naar sociale samenhang, verbinding, elkaar ontmoeten, cultuuronderwijs en het versterken van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurten. Jong en oud in Papendrecht zullen daar wel bij varen.

 

OP zal dit punt inbrengen bij de algemene beschouwingen die volgende week donderdag 6 november aanstaande vanaf 13:00 uur gehouden worden in het Gemeentehuis aan de Markt. Iedereen is van harte welkom, de koffie staat klaar!