Europese subsidies

europese subsidies

Er is een flink bedrag (€ 16 miljoen) aan Europese subsidies naar onze regio Drechtsteden gevloeid en de inzet is om daarmee door te gaan. Tijdens de afgelopen zeven jaar periode (2007-2013) heeft Papendrecht € 1.575 mln geïnvesteerd afkomstig uit onder andere het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de versterking van de toeristisch-recreatieve ontsluiting van landelijk gebied en de groen-recreatieve structuren.


Voor Papendrecht, het midden- en kleinbedrijf met name daarbij inbegrepen, liggen er grote kansen. Er zijn vanzelfsprekend ook kansen binnen de traditionele sterke bedrijfstakken in onze regio, de zorg en bijvoorbeeld, zonder uitputtend te willen zijn, het onderwijs. Door substantiële bijdragen uit het ESF worden doelstellingen ten bate van werkgelegenheidsbevordering ondersteund. Ook Papendrecht heeft van Europese gelden geprofiteerd.

 

Het is van belang dat wij als Papendrecht Europa blijven ondersteunen. Meer Europese samenwerking, in welk vorm deze dan ook zal plaatsvinden, betekent niet dat de identiteit van Papendrecht bedreigd wordt of dat onze gemeentegrenzen zouden gaan vervagen. Het gaat primair om samenwerking op inhoudelijke basis. De fractie van de Lijst Lammers heeft een aantal punten onder de aandacht van het College van B&W gebracht. Deze punten zijn de volgende:

 

1. Neem Europa serieus en laat zien welk voordeel Papendrecht bij Europa heeft. Dat zorgt ervoor dat burgers zien dat Europa ook in Papendrecht investeert;

2. Maak het, als Europa meefinanciert, beter dan te doen gebruikelijk, aan iedereen duidelijk en gun in die gevallen ook de credit aan Europa;

3. Doe actief mee met de ideeën- en beleidsvorming die in regioverband wordt ondernomen om de regio Drechtsteden als geheel beter in Europa te positioneren;

4. Betrek de gemeenteraad daar beter bij en zorg ervoor dat de gemeenteraad dit soort van ontwikkelingen en processen mee kan maken. Zorg ervoor dat de gemeenteraad is ‘aangetakt’;

5. Draag uit dat een sterk Europa in het belang is van sterke Drechtsteden;

6. Maak inzichtelijk, leg uit en stimuleer betrokkenheid daar waar voor Papendrechtse burgers, instellingen en bedrijven kansen liggen;

7. Neem een actieve houding aan bij het op de kaart zetten van onze gemeente als het gaat om kansen die met name aan regio’s in Europa geboden worden.

 

Tevens heeft de Lijst Lammers aan het College van B&W van Papendrecht gevraagd om periodiek, bijvoorbeeld tweemaal per jaar - eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar - de gemeenteraad te informeren ten aanzien van het Papendrechtse ‘Europabeleid’, de onderhanden dossiers en de kansen voor Papendrecht bij het aantrekken van Europese subsidies.

 

Het moet duidelijker worden wat Europa voor Papendrechtse burgers en bedrijven, met name ook het midden- en kleinbedrijf, kan betekenen.

 

De gemeente Papendrecht zou hier een coördinerende, informerende en faciliterende rol moeten gaan spelen. Zeker als het gaat om ondernemers in staat te stellen Europese subsidies aan te vragen.

 

De tijd dat ‘Den Haag’ alles regelde is voorbij. Europa neemt een steeds belangrijker plaats in. Europa werkt met het concept van de (brede) regio’s. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar wát werkt. Als er in de uitvoering slagen gemaakt kunnen worden, dan kan Europa via Europese subsidies te hulp schieten bij de uitvoering en implementatie van activiteiten, projecten en opdrachten. Europa is dichterbij dan menigeen denkt. Europa wordt steeds belangrijker.

 

Het gaat erom dat wij in Papendrecht hierop alert worden en gaan inspelen op de kansen die er liggen. De gemeente dient zich een proactieve houding aan te meten als het om Europa gaat.