Schaf de hondenbelasting af, maar intensiveer de handhaving voor schonere straten

hond met geld in bek

Tijdens de Raadsvergadering van 6 december 2012 heeft Ruud Lammers een pleidooi gehouden om de hondenbelasting in Papendrecht af te schaffen. Dat kan via een besparing op de inningskosten van de zuivere belastingen. Een deel van deze besparingen zou kunnen worden ingezet om de handhaving van het hondenbeleid te intensiveren. Intensivering van de handhaving is een goede zaak, omdat veel inwoners zich storen aan hondendrollen op straat.


Veruit de belangrijkste overweging om de hondenbelasting af te gaan schaffen is dat er een relatief kostbare inning voor nodig is. De kosten belopen al gauw meer dan € 25.000 terwijl er aan hondenbelasting (begroting 2013) een bedrag aan belastinginkomsten stond begroot van € 155.000. Het zou veel efficiënter zijn de hondenbelasting als aparte zuivere belasting af te schaffen en het deel dat de gemeente derft via de andere zuivere belasting te innen. Dat scheelt structureel de inningskosten, die bijvoorbeeld (gedeeltelijk) kunnen worden toegewezen aan een betere handhaving van het hondenbeleid. Bovendien impliceert dit ook de schrapping van een alsdan onnodige belastingmaatregel, hetgeen tegemoet komt aan de breed gevoelde wens tot minder regels te komen: de vermindering van de regeldruk door de overheid. De belasting- en regeldruk kan overigens verder omlaag.

 

Bij de behandeling ten tijde van de Voorjaarsnota 2012 en de Concernrapportage, vroeg de heer Lammers al om een onderzoek door het College van B&W. Dat onderzoek werd toen vreemd genoeg niet toegezegd en ook niet verricht. Het College van B&W had het onderzoek zelf eventueel kunnen laten doen. Dat is de achterliggende reden waarom de afschaffing van de hondenbelasting niet al met ingang van dit jaar geëffectueerd kon worden. De coalitiepartijen PAB-VVD-CDA-D66-CU waren toen (zelfs) tegen een onderzoek (!) naar de afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 2013, ook al was toen allang bekend dat dit een besparing op de inningskosten bij de belastinginkomsten zou betekenen.

Het was pure politieke onwil hieraan niet mee te willen werken.

 

Onafhankelijk Papendrecht zal de vinger aan de pols houden. Inefficiënte belastinginning is onnodig, handhaving kan worden geïntensiveerd omdat veel inwoners zich storen aan hondendrollen op straat.

Motie afschaffing hondenbelasting
Een meerderheid van PAB, VVD, CDA, CU, D66 en oppositie was tegen de afschaffing van de hondenbelasting in 2012
Motie nr 2 Lijst Lammers Afschaffen hond
Adobe Acrobat document 16.0 KB