· 

Toewijzing Flexwoningen ¾ jongeren/starters, ¼ statushouders/amv’ers/Oekraïners

Motie toewijzing Flexwoningen ¾ jongeren, starters, ¼ statushouders, amv’ers en Oekraïners

De raad van de gemeente Papendrecht in vergadering bijeen op 9 november 2023,

 

Constaterende dat:

- In Papendrecht een tekort aan betaalbare huisvesting is ontstaan voor zowel starters als andere kwetsbare doelgroepen en een aantal jaren terug prestatieafspraken met Woonkracht10 en de Combiraad zijn gemaakt betreffende flexwoningen;

- Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om de positie van jongeren en starters te verbeteren en welke mogelijkheden er zijn huisvesting van kwetsbare groepen te realiseren;

- De raad op 30 juni 2023 werd geïnformeerd over het plan flexwoningen aan de Noordhoek;

 

Overwegende dat:

- Het in het voorstel gaat om een totaal van ongeveer tachtig flexwoningen, waarvan circa tien woningen voor AMV-ers zijn bedoeld en tien tot dertig woningen voor het huisvesten van statushouders of Oekraïners;

- Statushouders en Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden conform Rijks taakstelling;

- Het wenselijk is dat deze taakstelling telkens goed wordt afgewogen ten opzichte van de reeds bestaande woningnood onder kwetsbare groepen, jongeren en starters;

 

Roept het college op:

- 75% (in totaal zestig) van de tachtig flexwoningen toe te wijzen aan jongeren en starters volgens de reguliere werkwijze via de woningbouwcorporatie en woningnet;

- 25% (in totaal twintig) van de tachtig flexwoningen toe te wijzen aan Statushouders en Oekraïense vluchtelingen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Toelichting op de woordvoering door Karel Spitsbaard, raadslid namens Onafhankelijk Papendrecht.

Papendrecht vergrijst meer dan andere gemeenten. Steeds meer jongeren gaan wonen buiten Papendrecht, omdat ze hier geen woonruimte kunnen vinden. Deze jongeren willen het liefst in hun eigen gemeente Papendrecht wonen, waar ze zijn opgegroeid. Hierdoor vergrijst Papendrecht in sneller tempo in vergelijking met andere gemeenten. De gevolgen hiervan zien we in andere ‘stille’ gemeenten. Zij zullen geholpen zijn met een flexwoning. In Papendrecht wonen veel jongeren nog thuis, die zelf een eigen woning willen huren. Dit kan ook zorgen voor conflicten thuis. Zij zullen geholpen zijn met een flexwoning. Ook voor ouders met volwassen kinderen in huis is het fijn wanneer er meer flexwoningen beschikbaar komen. Niet alleen voor starters, maar voor alle Papendrechters die om welke reden dan ook een huis nodig hebben. Wonen is een recht voor iedereen!

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) diende tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 de motie ‘Toewijzing Flexwoningen ¾ jongeren, starters, ¼ statushouders, amv’ers en Oekraïners’ in. Eigenlijk is de vraag heel simpel. Willen we als gemeente meer woningen toewijzen aan onze eigen inwoners? Ons antwoord is een duidelijk: Ja! Én laat ons helder zijn: deze Ja is geen Nee tegen vluchtelingen, asielzoekers, amv’ers, statushouders of Oekraïners in Papendrecht! Dus ook geen Nee tegen de taakstelling van de gemeente. ‘Een onveilig gevoel’, ‘waardevermindering van de woning’, ‘eigen mensen eerst’, ‘geen asielzoekers in onze gemeente’ … Dat zijn géén argumenten voor ons om deze motie in te dienen. Waarom dan wel?

 

We zullen dit inleiden met een paar korte voorbeelden.

· Mijn zoon is in Dordrecht gaan wonen met zijn vriendin, omdat ze in Papendrecht geen woning konden krijgen. Hij is blij met zijn veel te dure woning en met zijn vriendin. Maar het liefst had hij toch in zijn eigen dorp waar hij is opgegroeid willen wonen en ook zijn gezin willen stichten.

· Onze pleegdochter, die nu 22 is, en nu weer helaas thuis woont in een onveilige omgeving. Ruzies, huiselijk geweld. Heel, heel graag zou zij haar eigen woning hebben. Onze vrienden, die een zoon van 29 jaar en een dochter van 26 jaar thuis hebben wonen, die nergens ondanks hun salaris en inschrijving bij Woonkracht10 in aanmerking komen voor een woning. Niet alleen de zoon en dochter willen het huis uit. Moeder en vader zijn er ook aan toe.

· Dan een goede kennis, die eigenlijk uit haar relatie wil, maar er is nergens plek voor haar en haar kind. Ja, buiten Papendrecht en voor meer dan 1.000 euro. Ook zij wil heel graag een eigen plek het liefst in Papendrecht, ook fijn voor haar dochter die hier naar school gaat!

Kortom, iedereen kent wel een Papendrechter die op zoek is naar een (betaalbare) woning. Misschien je zoon, dochter, kleinkind, kennis, die op zoek is naar een woning?

Onafhankelijk Papendrecht heeft in het kader van participatie onlangs een enquête uitgezet over deze flexwoningen. Wat blijkt? Bijna niemand is tegen de komst van asielzoekers, maar liefst 90 van de 100 anonieme deelnemers hebben het alleen maar over hun zoon, dochter, en zichzelf voor een nieuwe woning. Dat geeft de urgentie en de bezorgdheid aan!

 

Maar er zijn toch 40 van de 80 flexwoningen beschikbaar voor starters? Waarom dan niet 60 van de 80 woningen die beschikbaar komen? Dat lichten we toe. Dit besluit is volgens ons erg ad-hoc en een integrale visie ten aanzien van opvang in onze gemeente zou veel beter zijn. In de presentatie van de beeldvormende vergadering van afgelopen maandag werd ons medegedeeld, dat in de 40 woningen (10 voor AMV en 30 voor statushouders en Oekraïners) ongeveer 120 mensen komen wonen. In de andere 40 woningen voor onze starters zullen zeker niet hetzelfde aantal mensen komen wonen. Wellicht 1 à 2 per woning. Hiermee liggen de verhoudingen scheef. Het zullen er hooguit 80 zijn, die bewoond zullen worden door onze jongeren en starters. Het College heeft het over spreiding. Dit wordt bekeken vanuit de opgave om asielzoekers te huisvesten. Onafhankelijk Papendrecht hoopt echter dat raadsleden het ook willen bekijken vanuit Papendrechters die ook hoge noden hebben!

 

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat de ruimtelijke concentratie van niet Westerse migrantengroepen juist moet verminderen om er voor te zorgen dat er een betere integratie is en dat dit het leren van de Nederlandse taal bevordert. Prachtwijken of Vogelaarwijken zijn hiervan voorbeelden. Uit onderzoek van het ministerie van I&W blijkt dat het omslagpunt in de ontwikkeling van wijken ten aanzien van leefbaarheid ligt op 10% (en selectieve migratie = onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de leefbaarheid in wijken (‘Kwaliteit van de buurt en straat’). Hierin wordt gesteld, dat wijken een negatieve ontwikkeling krijgen in tevredenheid van de leefbaarheid wanneer een wijk meer dan 10 % niet-westerse afkomst heeft. Een andere reden is dat veel mensen die in een relatie zitten en deze willen beëindigen geen andere keuze hebben dan in de relatie blijven door gebrek aan zelfstandige woonruimte. Zij zullen geholpen zijn door een flexwoning. Tot zover deze toelichting bij de door OP ingediende ‘Toewijzing Flexwoningen ¾ jongeren, starters, ¼ statushouders, amv’ers en Oekraïners’. Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met Karel Spitsbaard via 06-43771689.