· 

OP stelt vragen over bedrijfsgebonden kantoorruimte GKN Fokker

Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen inzake de bedrijfsgebonden kantoorruimte vragen wij ons af waarom hiervan geen aankondiging is gedaan in Het Kontakt / de Klaroen? Is dat via DCMR gegaan? Vraag 1.

 

Als wij de uitspraak van 20 mei 2015 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State goed gelezen en begrepen hebben dan volgt uit 8.2 dat het maximale aantal vierkante meters bedrijfsgebonden kantoorruimte een totaal beloopt van 11.000 m2.

 

201403208/1/R4. Datum uitspraak: 20 mei 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

 

Uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het geding tussen:

 

1. [appellante sub 1], h.o.d.n. [bedrijf], gevestigd te Papendrecht,
2. de vereniging Vereniging van Eigenaars "Tricht Staete", gevestigd te Papendrecht (hierna: de vereniging), en de raad van de gemeente Papendrecht, verweerder.

 

(…)

8.2. De raad heeft toegelicht dat met artikel 3, lid 3.3.1, aanhef en onder c tot en met e, van de planregels is beoogd te waarborgen dat in het plangebied voor alle ter plaatse reeds gevestigde en nog te vestigen bedrijven in totaal maximaal 11.000 m2 aan bedrijfsgebonden kantoorruimte is toegestaan, waarvan maximaal 6.000 m2 ter plaatse van de aanduiding "kantoor" waar het nieuwe kantoorgebouw is voorzien en maximaal 5.000 m2 op het bedrijventerrein aan de noordzijde van het plangebied. Ter zitting heeft de raad erkend dat in artikel 3, lid 3.3.1, aanhef en onder d, van de planregels echter onvoldoende is gewaarborgd dat voor alle op het bedrijventerrein aan de noordzijde van het plangebied gevestigde of nog te vestigen bedrijven in totaal maximaal 5.000 m2 aan bedrijfsgebonden kantoorruimte is toegestaan, omdat deze planregel uitsluitend betrekking heeft op de bestaande bedrijfsmatige activiteiten in het plangebied. Nu de raad in zoverre niet heeft bereikt wat hij heeft beoogd, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

Het betoog slaagt.

(…)

 

In de hierboven aangehaalde beantwoording wordt gesteld dat het totale aantal vierkante meters aan bedrijfsgebonden kantooroppervlak na verlening van alle gewenste vergunningen 8.127m2 beloopt. Is dat correct? Vraag 2.

 

Waaruit bestaat het aantal vierkante meters aan bedrijfsgebonden kantooroppervlak van 3.127 m2 exact? En waarom wordt kennelijk meer vergund dan de toegestane 5.000 m2? Vraag 3.

 

Strijdigheid met uitspraak door de Raad van State

Als we de maximaal toegestane 6.000 m2 ter plaatse van de aanduiding “kantoor” waar het nieuwe kantoorgebouw is voorzien hier bij optellen dan komen wij uit op 14.127 m2. Het aantal vierkante meters bedrijfsgebonden kantoorruimte valt dus hoger uit dan de bij uitspraak van de Raad van State maximaal toegestane 11.000 m2. Kunt u hiervoor een verklaring geven? Vraag 4.

 

Hoeveel bedraagt het totale bedrag dat de gemeente Papendrecht in GKN Fokker – vanaf de start van de samenwerkingsovereenkomst in 2011 – heeft geïnvesteerd? Vraag 5.

 

En hoeveel van dit totaal – en op welke termijn – kan de gemeente Papendrecht ‘afstoten’ ten gunste van GKN Fokker zelf of ten gunste van andere investeerders op de internationale kapitaalmarkt teneinde de algemene reserves van de gemeente te kunnen verhogen? Vraag 6.

Printbare versie vragen
OP -vragen ex-artikel 40 RvO inzake Fokk
Adobe Acrobat document 222.9 KB
Beantwoording technische vragen
20231004 Beantwoording Technische vragen
Adobe Acrobat document 152.0 KB