· 

Rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg nog steeds niet veilig

Onafhankelijk Papendrecht heeft deze week vragen gesteld aan het College van B&W over de veiligheid van de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. Dit naar aanleiding van diverse geluiden uit de samenleving en opmerkingen van inwoners op de sociale media dat de vernieuwde rotonde nog steeds niet als veilig wordt ervaren.

 

‘Juiste routing’

Op 3 november 2022 koos de gemeenteraad voor de zogenaamde ‘optimale variant’. Deze variant behelsde onder andere het behouden van het twee richtingen fietspad aan de noordwestzijde van de Burgemeester Keijzerweg tussen de Onderslag en de bushalte ter borging van de bereikbaarheid van de bushalte vanuit noord, het opheffen van het twee richtingen fietspad aan de noordwestzijde van de Burgemeester Keijzerweg tussen de bushalte en de rotonde ter bevordering van de juiste routing rondom en op de rotonde en het realiseren van een fietspad in één richting rondom de rotonde met uitzondering van het fietspad aan de zuidzijde naast het verhoogd uitvoeren van de fiets- en voetgangersoversteekplaats in twee richtingen ter hoogte van de zuidelijke aansluiting met de Veerweg en het verwijderen van de midden geleiders op de fietspaden.

 

De ‘optimale variant’ was volgens het College van B&W het meest effectief en leverde de meeste winst op qua verkeersveiligheid. Toch hebben we gemerkt dat er sinds de opening van de vernieuwde rotonde nog steeds flink wat (bijna) ongelukken plaatsvinden tussen fietsers en auto’s.

 

→ Ten eerste blijft het tweerichtingsverkeer op het fietspad aan de zuidzijde problematisch en onduidelijk voor de verkeersdeelnemers.

→ Ten tweede werd het fietspad in de richting van het voormalige politiebureau aan de noordwestzijde opgeheven, waardoor er geen doorstroming meer kan plaatsvinden voor fietsers komende vanaf de Burgemeester Keijzerweg (van oostelijke naar westelijke richting) en van fietsers komende vanaf de Veerweg vanuit noordelijke richting die in westelijke richting willen afbuigen.

→ En ten derde is er nog steeds sprake van drukte tijdens de spitsuren als scholieren naar school gaan of uit school komen met bijgevolg onveilige situaties voor verkeersdeelnemers op de rotonde.

 

Tijdens de spitsuren – als veel scholieren op de fiets rijden en er veel gemotoriseerd verkeer de rotonde nadert, erop rijdt en er weer af rijdt – levert de hectiek onoverzichtelijke verkeerssituaties op. Vooral aan de zuidzijde waarbij fietsers langs elkaar heen rijden en doorgaand fietsverkeer in de westelijke richting en verder langs het benzinestation moet rijden om daarna de oversteek te maken richting de Vang op weg naar hun school aan de Vijzellaan (CSG De Lage Waard).

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft aan het College van B&W gevraagd of het bereid is alsnog een fietspad aan te (laten) leggen vanaf de rotonde in de richting van het voormalige politiebureau aan de noordwestzijde van de rotonde. En ook of het College bereid is om aan de zuidzijde van de rotonde alsnog het tweerichtingsverkeer te beëindigen ten gunste van éénrichtingsverkeer op de gehele rotonde. Al het fietsverkeer zou dus in de tegenovergestelde richting van de klok moeten gaan rijden, net als het gemotoriseerde verkeer op de rotonde.

 

Eerder heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht dit bepleit, omdat het niet alleen goedkoper was maar ook veiliger zou zijn geweest dan de zogenaamde ‘optimale variant’. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht acht de kans groot dat de rotonde veiliger wordt als deze aanpassingen alsnog zouden worden uitgevoerd.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is de mening toegedaan dat met deze voorgestelde aanpassingsvoorstellen ter verbetering enerzijds de veiligheid door een grotere eenduidigheid én duidelijkheid, voor zowel het fietsverkeer als het autoverkeer, zal toenemen en anderzijds dat de hectiek tijdens de spitsuren, als er veel gemotoriseerd verkeer naar, op en over de rotonde rijdt, terwijl leerlingen naar school gaan, beter kan worden gereguleerd. Er zou dan op de rotonde sprake zijn van éénrichtingsverkeer in de zin dat iedereen ‘tegen de klok in’ van de rotonde gebruik maakt. Bij de meeste (bijna) flankongevallen, zoals in de verkeersveiligheidsanalyse te lezen valt, gaat het om automobilisten die niet op tijd voorrang verlenen. Voor automobilisten is het haast ondoenlijk, frustrerend en verwarrend als zij de rotonde oprijden en weer afrijden en daarbij tegelijkertijd naar rechts én naar links moeten kijken.

 

“Door al het verkeer ‘tegen de klok in’ van de rotonde gebruik te laten maken voorkom je veiligheidsconflicten en daarmee wordt de rotonde veiliger voor iedereen”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.


Brief OP
OP -Format Brief Vragen Ex-Artikel 40 Re
Adobe Acrobat document 346.0 KB