· 

Vragen over draagvlakmeting BIZ Centrum

De ondernemers in het centrumgebied stemden in meerderheid voor behoud van de BIZ. Het samenwerkingsverband Bedrijven Investeringszone (BIZ) op winkelpark de Meent en overige delen van het centrum wordt met vijf jaar verlengd. Er is voldoende draagvlak voor het continueren van de samenwerking. Dat bleek bij de onlangs gehouden draagvlakmeting. In totaal ging het om 127 stemgerechtigden (eigenaren en gebruikers van de panden). Met 84 stemmen voor en 4 tegen gaf een meerderheid van de ondernemers aan de BIZ te willen behouden. Van de vastgoedeigenaren gaven 72 van hen een stem voor en 9 stemden tegen. Deze verlening van de BIZ Centrum Papendrecht is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking. In deze samenwerking investeren ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk in de kwaliteit en samenwerking in het winkelgebied.

Reglement Draagvlakmeting
Reglement Draagvlakmeting BIZ Centrum Pa
Adobe Acrobat document 79.7 KB
Vragen toepassing reglement draagvlakmeting
OP -Vragen inzake toepassing reglement B
Adobe Acrobat document 263.5 KB

Korte toelichting op onze vragen

Wij hebben via geluiden uit de samenleving vernomen dat de gevolgde procedure bij de stemming met betrekking tot de draagvlakmeting van de BIZ niet zou voldoen aan het reglement dat hiervoor werd opgesteld en dat door het college op 27 september 2022 werd vastgesteld. Het betreffende reglement is hierboven te raadplegen. De impliciete kritiek die via eerder genoemde geluiden uit de samenleving tot ons is gekomen gaat in op de toepassing van het reglement en het zou dan voornamelijk gaan om de verkeerde toepassing van artikel 4 van het reglement. Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende opmerkingen en vragen ten aanzien van de toepassing van artikel 4 van het reglement ingebracht.

¾     In artikel 4 lid 3 staat vermeld dat op het stembiljet de dag en het tijdstip staat waarop het biljet door de gemeente uiterlijk moet zijn ontvangen. Dat was/is deze keer kennelijk niet het geval. Op het stembiljet staat/stond kennelijk überhaupt geen datum en evenmin een tijdstip.

¾     In artikel 4 lid 4 staat dat naast het stembiljet de bijdrageplichtigen ook een retourenvelop met antwoordnummer van de gemeente ontvangen. Dat is kennelijk niet gebeurd. Er is bij een aantal betrokkenen geen retourenvelop met antwoordnummer van de gemeente ontvangen.

¾     Lid 5 van artikel 4 bepaalt de wijzen waarop stembiljetten kunnen worden ingediend. Dat kan door ze op te sturen naar de gemeente, ze af te geven bij de gemeente of ze af te geven bij de centrummanager. Geconstateerd is kennelijk dat de optie “opsturen naar het notariskantoor” niet vermeld stond/staat in lid 5.

¾     Er wordt kennelijk nergens gesproken over voorgefrankeerde enveloppen. Waarom is dat (niet) het geval?

¾     Het laten ophalen van het stembiljet door de centrummanager is ook geen geldige wijze van indiening van het stembiljet. Kunt u dit toelichten? In hoeveel gevallen is het stembiljet door de centrummanager opgehaald?

¾     Lid 6 gaat uitsluitend uit van inleveren (en niet van ophalen).

¾     In lid 7 staat dat het stembiljet uiterlijk 12 januari om 15:00 uur bij de gemeente binnen moet zijn. De stemming sluit/sloot derhalve op 12 januari (2023) om 15:00 uur. Alle stemmen die vanaf 12 januari 2023 om 15:00 uur zijn binnengekomen, tellen dus niet mee en zijn niet geldig uitgebracht (dat staat ook letterlijk in artikel 5 lid 1 van het reglement en volgt ook uit artikel 7 lid 3 van het reglement). Dat zijn dus alle stemmen nu (een of meer) betrokkenen naar verluidt pas op of rond 19 januari 2023 het stembiljet ontving(en). Klopt het dat niet alle bijdrageplichtigen (c.q. betrokkenen c.q. stemgerechtigden) het stembiljet op tijd hebben ontvangen? Hoeveel stemgerechtigden hebben hun stembiljet te laat ontvangen, zodat zij niet op tijd konden stemmen? Is bij u bekend om hoeveel gevallen het precies gaat?

Volgens onze informatie zouden ongeveer twintig lokale kleine ondernemers niet zijn gaan stemmen of het stembiljet te laat hebben ontvangen waardoor zij de termijn van 12 januari 15:00 uur niet hebben kunnen halen.