· 

“Minder zuiveringsheffing voor zuinige waterverbruiker”

AWP presenteert verkiezingsprogramma in Nieuwspoort

 

Den Haag, 9 februari 2023 – AWP pleit voor een variabele zuiveringsheffing, gekoppeld aan het drinkwaterverbruik van huishoudens. Dat is één van de opmerkelijke standpunten waarmee de partij de provinciale en waterschapsverkiezingen van 15 maart ingaat. AWP doet al sinds 2007 mee aan de waterschapsverkiezingen en doet nu voor het eerst ook mee met de provinciale verkiezingen. Aanstaande woensdag, 15 februari, presenteert de partij in perscentrum Nieuwspoort haar verkiezingsprogramma aan de pers.

 

Vooral aanpassing aan klimaatverandering, beter omgaan met regenwater en bevorderen van de natuur staan hoog op de agenda. Het klimaat verandert snel en AWP wil dat provincies en waterschappen daarom nu maatregelen treffen. Ook maakt de partij zich hard voor het stimuleren en belonen van zuinig drinkwaterverbruik door huishoudens, onder meer door een variabele zuiveringsheffing. Daarnaast wil de partij maatregelen nemen tegen vervuiling door bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, zoals PFAS. Samengevat: de AWP is voor een schone en veilige leefomgeving (schoon water, schone lucht en een schone bodem).

 

Weersextremen en natuurbeheer

Het AWP verkiezingsprogramma richt zich daarnaast nadrukkelijk op het voorkomen en mitigeren van schade door klimaatverandering. De partij wil maatregelen nemen die voorsorteren op toenemende weersextremen als stortbuien en lange droogteperiodes.

 

De AWP ziet een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen en de provincies in natuurbeheer. “Een rol die nog onvoldoende wordt uitgebuit om optimaal biodiversiteit te stimuleren”, vindt Hans Middendorp, vice voorzitter van het landelijk AWP-bestuur en lijsttrekker voor Delfland en Zuid-Holland. “Nederland heeft maar liefst 330.000 kilometer slootkant”, rekent hij voor. “Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijke overlevingsplekken voor soorten in bijvoorbeeld stedelijk gebied en langs industrieterreinen. Het zijn biologische snelwegen waarlangs soorten zich verspreiden naar nieuwe gebieden. Daar liggen nog kansen en die moeten we benutten." Het AWP verkiezingsprogramma richt zich nadrukkelijk op het versterken van de biodiversiteit, omdat meer en sterkere natuur helpt om de gevolgen van klimaatverandering te dempen. De AWP wil 'biologisch boeren' stimuleren door een korting op hun waterschapsbelasting.

 

AWP voor water, klimaat en natuur

Door zich zowel in de waterschappen als in de provinciebesturen te laten horen denkt de AWP meer en meer effectief invloed te kunnen uitoefenen op thema's die raken aan de klimaatverandering. "Watermanagement is ongelofelijk belangrijk in tijden van klimaatverandering, maar klimaatadaptatie gaat zeker niet alleen over water. Alle infrastructuur heeft of krijgt op enig moment met de veranderingen te maken. Daarom spelen de provincies een sleutelrol in klimaatadaptatie. Provinciebesturen bepalen immers in belangrijke mate waar en hoe gebouwd wordt. Dat vraagt om een vooruitziende blik, geïntegreerde aanpak en regionaal beleid op maat. Het zijn daarom vooral regionale overheden, zoals de provincies en de waterschappen, die samen het voortouw moeten nemen in klimaatadaptatie.”