· 

Persoonsregistratie bij aankoop toegangskaarten zwembad onnodig

Naar aanleiding van de beantwoording eerder deze week van onze vragen ter zake doen wij u hierbij op grond van onze analyse (van de kaartverkoop zwembad /Sportcentrum Papendrecht) het tweeledige verzoek toekomen tot (1) het zonder reserve en verdere verplichtingen van gemeentewege (doen) openstellen van het (buiten) zwembad voor alle inwoners/bezoekers/ consumenten zonder (onvrijwillige) persoonsregistratie bij de aankoop van toegangskaarten, alsmede (2) het verzoek het Sportcentrum daartoe conform te instrueren.

 

Het College van B&W is van mening dat de kaartverkoop voor het zwembad een zaak is van het Sportcentrum. Dat (Sportcentrum) is een zelfstandige rechtspersoon die zelf zijn bedrijfsvoering bepaalt. Uiteraard, zo schrijft het College, dient het Sportcentrum hierbij te opereren binnen de wet. De gemeente Papendrecht is enig aandeelhouder van de Holding Sport en Cultuur. Daarmee is het juridisch geen dienstonderdeel van de gemeente Papendrecht. Maar de gemeente heeft wel een belang van 100% in de Holding. Daarmee bepaalt de gemeente indirect het beleid van het Sportcentrum. Het College faalt derhalve ten eerste male als het beweert geen zeggenschap te hebben.

 

Het College stelt voorts dat het via de aandeelhoudersconstructie slechts invloed heeft op financiële en strategische beslissingen van de Holding. Maar niet op de bedrijfsvoering van de Holding. Het College noemt het Sportcentrum ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Daarmee zou het Sportcentrum, en niet de gemeente, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Bestuurlijk is het College echter de partij die via de Holdingconstructie aan de touwtjes trekt, notabene als enig aandeelhouder. Daarmee kan het College zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Het College faalt derhalve ook hier ten tweede male als het beweert geen zeggenschap te hebben.

 

Op 17 mei 2022 ging de Eerste Kamer niet akkoord met de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vanaf 20 mei 2022 geldt de tijdelijke coronawet niet meer. Daarmee valt de juridische grondslag weg onder hetgeen namens de Holding Recreatie en Cultuur B.V. bij de beantwoording wordt gesteld, namelijk dat de Holding vasthoudt aan een systeem van kaartverkoop in het zwembad dat kennelijk nodig was ten tijde van de coronavirus pandemie. Nu de pandemie voorbij is mag de Holding aan deze uitzonderingspraktijk niet langer gevolg geven. En het College kan, nee mag, niet wegkijken van zijn verantwoordelijkheid. Het College faalt derhalve ook hier ten derde male als het beweert geen zeggenschap te hebben. De wet dient immers nageleefd te worden, ook door het College van B&W.

 

Het Sportcentrum bewaart de persoonsgegevens volgens zijn opgave gedurende een periode van minimaal 7 jaar, vanwege de koppeling met de zakelijke en financiële administratie en stelt dat dit conform de geldende AVG regels gebeurt. Het zou uitsluitend gaan om de afhandeling van transacties. De Holding geeft verder impliciet toe dat het registreren van personen bij de aankoop van de toegangskaarten helpt bij de bestrijding van vandalisme/agressie (‘bijvangst’) en stelt dat ‘het voor kwajongens minder gemakkelijk wordt anoniem te klieren’. Al stelt de Holding expliciet dat de bestrijding van vandalisme en agressie een andere grondslag vereisen.

 

In deze wending bij de argumentatie zien we de onzekerheid over de stelling dat persoonsregistratie bij de verkoop van toegangskaarten voor het zwembad een geëigend middel kan zijn. In onze beleving horen deze zaken niet aan elkaar vast gekoppeld te worden. Het is niet goed als het zwembad, het sportcentrum en/of de Holding op voorhand de persoonsregistratie zouden inzetten teneinde vandalisme/agressie te bestrijden.

 

De stelling van Onafhankelijk Papendrecht is, dat, nu de Eerste Kamer niet akkoord is gegaan met de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, de Holding zich niet meer zou mogen baseren op het hierboven genoemde systeem van kaartverkoop in het zwembad dat kennelijk nodig was ten tijde van de (coronavirus) pandemie. De pandemie is intussen voorbij, de Eerste Kamer is niet akkoord gegaan met de Goedkeuringswet en daarmee valt de persoonsregistratie feitelijk niet meer te verdedigen.

 

Niets staat daarom een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie, waarbij iedere inwoner/bezoeker gewoon anoniem een toegangskaart voor het zwembad kon kopen, meer in de weg. Het College schrijft dat het Sportcentrum dient te opereren binnen de wet. Onafhankelijk Papendrecht vraagt het College van B&W erop toe te zien dat het Sportcentrum zich ook aan de wet zal houden.

 

Nu de Eerste Kamer heeft besloten de Goedkeuringswet niet aan te nemen vervalt automatisch ook de noodzaak van persoonsregistratie bij de aankoop door de consument (de inwoner/de bezoeker) respectievelijk bij de verkoop door het Sportcentrum van toegangskaarten voor het zwembad. Wij vragen derhalve het College van B&W namens de gemeente als eigenaar van de Holding de directie van het Sportcentrum conform dit verzoek te instrueren en hiervan een terugkoppeling te geven met afschrift aan de gemeenteraad. Wij danken u bij voorbaat voor uw adequate optreden.

Printbare brief OP
OP -zwembad openstellen zonder persoonsr
Adobe Acrobat document 284.0 KB
Beantwoording vragen
E02. 20220628 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 326.2 KB