Het waren drukke dagen zo tegen het einde van het afgelopen jaar. Vandaar dat we nu pas weer een Nieuwsbrief aan u sturen. Nog een heel gelukkig en gezond 2022 gewenst!
 
Om te beginnen hebben we ongelofelijk veel succes behaald met de handtekeningenactie ten behoeve van het personeel op de fietsenstalling op de Meent. Nog op 2 december vorig jaar hadden wij een motie ingediend met de bedoeling ervoor te zorgen dat het personeel voor de fietsenstalling behouden kon blijven. Het personeel dat tot en met het einde van vorig jaar op de fietsenstalling werkte was daar gedetacheerd door Drechtwerk, de sociale werkvoorziening van de Drechtsteden. Drechtwerk heeft mensen met een beperking – die wat men noemt ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben – in dienst en plaatst hen daar waar behoeften en mogelijkheden aanwezig zijn.
 
Jarenlang (meer dan 10 jaar) heeft de gemeente Papendrecht met genoegen van de dienstverlening door de mensen van Drechtwerk gebruik gemaakt. Ook voor de bemensing van de fietsenstalling, recent nog buiten op het plein. Maar na de verhuizing van de fietsenstalling naar de overdekte locatie in het gebouw van het winkelcentrum (winkelpark de Meent) werd aangekondigd dat deze mensen ineens niet meer nodig waren en zouden worden vervangen door videocameratoezicht.
 
En daar wrong hem de schoen. Want wij wisten (en weten) dat veel Papendrechters zich in de loop der tijd enorm zijn gaan hechten aan de mannen op de fietsenstalling. Niet alleen omdat ze aardig en behulpzaam zijn, maar ook omdat je een praatje met ze kon maken. Ze repareerden fietsen of hielpen je als je hen even nodig had. Je kon er de helmpjes van de kinderen even achterlaten, zonder bevreesd te zijn dat ze bij terugkomst bij je fiets waren ‘gejat’. Het was veilig: want menselijk toezicht is nu eenmaal veiliger dan videocameratoezicht.
 
Veel ouderen (netter is het te zeggen: senioren) bleken boodschappen te doen in etappes. Ze zetten hun fiets met fietstassen op de stalling en deden etappegewijs boodschappen. Even naar de bakker en de slager en dan weer terug naar de fiets om de boodschappen in de fietstas te doen en dan weer naar de volgende winkel totdat alle boodschappen gedaan waren. En dit in de wetenschap dat de mannen van de fietsenstalling een oogje in het zeil hielden. Dát kan nu niet meer met de videocameratoezicht bewaking. Velen hebben ons toevertrouwd hun fiets niet meer in de fietsenstalling te zetten omdat er geen menselijk toezicht meer is. Ook mensen die een elektrische fiets hebben zullen deze niet meer gebruiken om boodschappen te doen. Het risico van diefstal is hen te groot.
 
Pars pro toto
U herkent dit wel als een pars pro toto; men noemt een gedeelte maar bedoelt het geheel. Deze casus staat voor de algehele vervreemding die in de samenleving heeft plaatsgevonden. De spreekwoordelijke kloof tussen kiezers en gekozenen. Let wel: op 2 december 2021 diende de fractie van OP nog een motie in om het personeel van de fietsenstalling te redden. Alle andere fracties/ partijen stemden toen TEGEN. Een duidelijker voorbeeld van de wijze waarop de volksvertegenwoordiging, of wat daar anno nu nog voor door moet gaan, zich losgezongen heeft van wat de burgers, de inwoners van Papendrecht, eigenlijk het liefste willen is er niet te geven. In amper twee weken tijd werden ruim 2800 handtekeningen opgehaald. Dát is een signaal dat je als plaatselijk bestuur in onze ogen (zeer) serieus moet nemen.
 
Het College en de coalitiepartijen vielen ook volledig door de mand. Hadden zij vier jaar geleden niet een Coalitieakkoord getekend met als titel “Zichtbaar Nabij”? Deze casus geeft het volstrekt tegenovergestelde te zien: én niet Zichtbaar én niet Nabij. Het personeel op de fietsenstalling was zichtbaar en is dat nu niet meer. Het personeel op de fietsenstalling was nabij en is dat nu niet meer.
En zo valt deze casus exemplarisch te noemen voor de (gegroeide) afstand tussen de samenleving en de lokale politiek. Ondanks alle mooie woorden, de deftige beleidswoordenbrij, en alle goede bedoelingen (die leiden immers tot de Hel) en alles wat niet goed is gegaan in de afgelopen bestuursperiode. Deze coalitie was/ is een mislukt experiment en heeft Papendrecht niet veel goeds gebracht. Het was stilstand, een pas op de plaats.
 
Natuurlijk is daar de grote boze stoplap die Corona heet. Toegegeven, dat was soms best wel lastig met videovergaderingen en dergelijke. Dat liep niet lekker. Maar alle onkunde, mismanagement en slecht bestuur van dit College in naam van de coalitiepartijen kunnen we niet zomaar op Corona afschuiven. Want er waren tal van kansen, waar OP actief was en iedereen erop gewezen heeft, die bewust of onbewust werden gemist. Uit luiheid, onverschilligheid of ‘gewoon’ dommigheid? Het was niet allemaal zo slim en doortastend wat er deze periode langskwam. Het College paste vooral op de winkel en ook eerder gedane toezeggingen door bijvoorbeeld een partij als het PAB aan rijwielhandel Korteland werden niet nagekomen. Uiteindelijk mocht de rijwielhandel niet openen in de Coornhertstraat, terwijl een concurrent een paar pandjes verder wél open mocht. Kunt u het nog volgen? Ook dát zijn wij niet vergeten.
 
Een wolkenkrabber (dat is althans het niet uitgewerkte plan, overigens dient het bestemmingsplan daartoe eerst ook nog in de zomer van dit jaar te worden gewijzigd – vertragingen zijn te verwachten) in het centrum, daar waar eigenlijk een culturele voorziening hoort te komen (denk aan de bibliotheek). De verkoop van de oude bibliotheek voor 600 duizend euro onder de waarde van het pand. Een weggevertje van dit college. Maar de lokale lasten werden kort daarna wél verhoogd! En zo zijn er meer voorbeelden te geven van (wan)bestuur. Soms is ons oordeel misschien een beetje aan de te scherpe kant, maar hoe verklaar je dit beleid anders?
 
Gebeuren er dan helemaal geen goede dingen meer? Nee hoor, dat is niet zo. Al had dat niks met het College of de coalitiepartijen te maken. De lokale politiek stond hier feitelijk helemaal buiten, gaf alleen zijn instemming, want het initiatief kwam van GKN Fokker. De samenwerkingsovereenkomst uit 2011 van de gemeente met GKN Fokker werd hernieuwd in de hoop op uitbreiding van werkgelegenheid in onze gemeente en in de regio. Wij staan wat sceptisch tegenover de beloftes die prompt gedaan werden. Wij van OP vinden het beter als de politiek minder belooft maar méér waarmaakt, in plaats van andersom zoals nu weer is gebeurd.
 
In de Drechtsteden werd de omslag gemaakt van Drechtraad naar Smart Delta Drechtsteden. De samenwerking biedt nieuwe kansen voor iedereen die vooruit wil met de Drechtsteden. Er komen vier bijeenkomsten per jaar, elk kwartaal een bijeenkomst. Iedereen die het leuk vindt kan zich hiervoor aanmelden.
 
Onafhankelijk Papendrecht is de afgelopen bestuursperiode ondanks alle tegenstand behoorlijk succesvol geweest. Met het dreamteam, waaronder ook scheidend raadslid José van der Tak, die promotie heeft gemaakt op het ministerie in Den Haag en om die reden qua tijdsdruk niet door kan gaan, werden de begrotingen door geflost op oneffenheden. En met het nieuwe team dat nu in de stijgers staat gaan wij voor een positief verkiezingsresultaat omdat Papendrecht het verdient.
 
Papendrecht en haar inwoners verdienen een progressief bestuur dat zaken wil op- en aanpakken! Breken met de stilstand van de huidige coalitie (“On-zichtbaar en Niet-nabij”). Wij van OP willen vooruit. De Lightrail oppakken, veel intensiever samenwerking zoeken met de regio, een actief beleid dat economisch verantwoord is, de lokale lastenstijging beperkt houdt, een voldragen beleid dat sociaal is en dat ook ruimte biedt aan de jongeren in onze gemeente. Want als er één groep is die veronachtzaamd is zijn het de Jongeren. Hun jongerencentrum werd wegbezuinigd; er is niks voor hen te doen. Wij hebben het OP Jongerenplatform opgericht om te horen wat zij daadwerkelijk belangrijk willen en verbeterd willen zien. En daarmee gaan wij aan de slag. Maar we doen meer: jongeren komen ook daadwerkelijk op onze kieslijst te staan.
 
Daarnaast zetten we de samenwerking met waterambassadeur Karel Thieme door. De PFAS problematiek wordt door het overgrote deel van de gemeenteraad nog steeds voor zoete koek geslikt daar waar wij een veel actievere aanpak van gemeentewege voorstaan. Zo vinden wij dat de bevolking had dienen te worden geïnformeerd, deze zomer al, toen bekend werd dat de Europese normstelling ten aanzien van PFAS flink verscherpt was. OP zal zich niet neerleggen bij het in de doofpot stoppen van dit soort van lastige problematiek, die blootlegt dat bestuurders er al met al teveel een potje van hebben gemaakt. Want relevante informatie negeren vinden wij feitelijk het zelfde als de struisvogelpolitiek die collectief wordt bedreven. En dit blijft van groot belang, welke coalitie er na de verkiezingen ook zal aantreden. Onafhankelijk Papendrecht doet telkens weer zijn naam eer aan: onafhankelijk stellen wij vragen die niemand anders stelt, niet alleen omdat wij geloven in Papendrecht maar ook omdat wij werkelijk vrij zijn om door te vragen.
 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief gekomen doe ik een dringend appèl op u, onze trouwe aanhangers, lezers en sympathisanten. Onze aanhang groeit: elke week worden onze berichten door ruim zevenhonderd mensen gelezen, zowel op onze website en Facebook als op Instagram.
 
Wilt u ons naar vermogen een geldbedrag doneren voor de campagne? In tegenstelling tot de lokale afdelingen van de landelijke partijen ontvangen wij geen enkele cent aan ondersteuning in de vorm van materialen of financiën en moeten wij alles op eigen kracht doen. Elke euro helpt! Dus ook kleinere bedragen zijn welkom. Acties in het kader van de campagne lopen in financiële zin flink op en wij mogen het fractiebudget hiervoor niet aanspreken. Uw donatie kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer, te vinden via deze link.

Over twee weken presenteren wij onze kandidatenlijst: het wordt een diverse lijst met vrouwen en mannen keurig verdeeld over de generaties. Het verkiezingsprogramma volgt daarna. Dat programma zal zijn gebaseerd op het programma van vier jaar geleden aangevuld met alles wat onze fractie de afgelopen vier jaar heeft ingebracht. Dan heeft u ongeveer een idee wat u kunt verwachten! In elk geval willen wij de komende jaren vooruitgang boeken voor Papendrecht. Nu de gemeente zelfstandig is gebleven, mede dankzij onze niet aflatende inzet voor onafhankelijkheid, biedt dat zowel kansen als uitdagingen om er dan ook daadwerkelijk wat van te gaan maken.
 
Zelfstandigheid impliceert de wil tot samenwerken met de regio, de omliggende gemeenten, het Rijk en tal van andere overheidsorganen. Dát kan beter dan we tot nu toe hebben gezien. Wilt u het anders? Breng dan in maart 2022 uw stem uit op Onafhankelijk Papendrecht. Wij zijn er voor u en wat wij zeggen doen wij ook! Wij zijn een betrouwbare partner voor wat u belangrijk vindt.
Dankuwel voor uw aandacht.
 
Ruud Lammers
Fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht
Telefoon/WhatsApp: 06-10964340