· 

Oordeelsvormende vragen over de plaatsing van een transformatorhuisje

Volgens onze informatie is de procedure rondom de plaatsing van het transformatorhuisje aan het Havenhoofd niet correct doorlopen. Eerder heeft onze fractie het College geadviseerd om de dialoog met de bewoners/omwonenden ter plekke op te zoeken en niet in de juridische stammenstrijd te stappen dan wel zich daarin te laten trekken. Berichten die wij van omwonenden krijgen zijn echter dat het College van mening is/ blijft dat er geen fouten van gemeentewege zijn gemaakt, terwijl de omwonenden ofwel de bewoners ter plekke een andere mening zijn toegedaan. Het gaat hier volgens onze inschatting niet om de zogenaamde NIMBY problematiek, de problematiek van Not In My Back Yard, waarbij bewoners zich verzetten omdat zij verschoond willen blijven van ontsierende zaken in en om hun huis. Het gaat hier in deze zaak om de gezondheid van de bewoners ter plekke en hun veiligheid, een zaak die zich wat onze fractie betreft onttrekt aan de definitie of kwalificatie NIMBY. Dit vooraf.

 

Wij hebben eerder al de nodige vragen over deze problematiek gesteld, maar wij blijven geïntrigeerd naar de stand van zaken, hoe de gemeente volgens ons toch fouten heeft gemaakt, die niet wil toegeven en bewoners/ omwonenden in de kou laat staan. Met de nodige frustratie tot gevolg. Geheel onterecht volgens ons. Omdat het een redelijk complexe zaak is, die meer ruimte en aandacht zou verdienen wat ons betreft, willen wij toch omwille van recente vragen van bewoners/ omwonenden nogmaals een aantal oordeelsvormende vragen stellen. Hopelijk mondt het debat uit in de gedeelde opvatting dat het transformatorhuisje nu niet op de juiste plek staat en dat het verplaatst zou moeten worden. Want wij blijven tot op heden zitten met vragen over de juistheid van de gekozen locatie, alsook vragen over de veiligheid van de inwoners ter plekke. Wij refereren aan de Toestemmingsaanvraag van 21 december 2021 van de gemeente aan Stedin (Nr. 17) – zie pagina 3. In die brief vraagt Stedin aan de gemeente of het ter plekke gaat om schone grond? Van de bewoners hebben wij te horen gekregen dat de grond ter plekke zwaar vervuild is. Zie pagina 4.

 • Waarom heeft de gemeente kennelijk aangegeven dat het om schone grond ging als toch bekend mocht worden verondersteld dat ter plekke sprake is van (zeer) vervuilde grond?
 • Bij de omschrijving van de Aard van de werkzaamheden staat geschreven dat het gaat om de aanleg van 3 middenspanningskabels en verwijderen 1 middenspanningskabel. Bewoners/ omwonenden gaven tegenover ons aan dat het echter in de praktijk ging om de aanleg van 6 (hoogspannings-)kabels. Hoe verklaart u het verschil?
 • Ook is er sprake van de aanleg van 4 laagspanningskabels, zo lijkt het. Hoe verklaart u dit?
 • Het blijkt te gaan om een tracé lengte van 134 meter. Wij hebben gelezen dat de maximale lengte van het tracé volgens de Leidingenverordening echter 100 meter mag zijn. Dan klopt dit toch ook niet?

Hiernaast ziet u een foto van de kabels in de grond aan het Havenhoofd.

Deze foto is genomen in juni 2022.

 

Op deze foto, gemaakt door bewoners ter plekke toen het trafohuisje werd aangelegd, zijn volgens ons meer dan 3 kabels zichtbaar. Het zijn eerder 6 dan 3 kabels. Ook zijn er 4 laagspanningskabels aangelegd. In de vergunning van de gemeente aan Stedin wordt echter gesproken van de aanleg van 3 middenspanningskabels, het verwijderen van een middenspanningskabel en het verplaatsen van een OV leiding.

 • Is er feitelijk wel sprake van een trafohuisje? Ja of nee? Moet er feitelijk geen sprake zijn van de plaatsing van een compact station (2500 kVA)?
 • Volgens het Adromi-rapport van 17 februari 2021 is de locatie nabij het Veerplein aangewezen als meest geschikte optie voor realisatie van de laadvoorziening. Dit vanwege de beschikbare open ruimte en ligging naast de waterbushalte. Waarom is niet voor deze locatie gekozen?
 • Stedin heeft op 5 augustus 2020 een overzichtstekening op schaal 1:500 gemaakt. Waarom is deze tekening van Stedin niet aangehouden?
 • Er waren enkele locaties voor plaatsing in beeld: het Veerplein, de Jachthaven, de Eilandstraat en het Havenhoofd 10. Al deze locaties waren volgens de gemeente klaarblijkelijk niet geschikt om verschillende redenen. Maar de laatst genoemde locatie ook niet vanwege het Bouwbesluit en de voorwaarden van Stedin. Te dicht bij woningen, handboek kabels en leidingen: de 100 meter afstandsnorm wordt overschreden. Zie ook vraag 5. Bouwbesluit 2012: vereist een vrije ruimte van 1,5 meter rondom. Vereist cf. veiligheidsnorm 33 m2 (Adromi rapport), 27m2 (Stedin). Feitelijk Gemeentenieuws d.d. 28 september 2022: 22 m2.
 • Bent u het ermee eens dat het trafohuisje waar het nu is geplaatst feitelijk niet aan de veiligheidsnormen van zowel het Adromi rapport als van Stedin voldoet?
 • Parkeerterrein Eilandstraat had toch het meest voor de hand gelegen? Daar was én is ruimte en daar kon aan de veiligheidsnormen tegemoet gekomen worden. Bent u het hiermee eens?
 • In het tweede Adromi rapport (11 juni 2021) staat dat de beste optie voor het transformator huisje parkeerterrein Eilandstraat was. Blue Amigo was bereid het trafohuisje te voorzien van historische foto’s van de Veerdam en een groen dak.
 • Het College stelde dat de ‘alternatieve locatie’ [ Veerplein ] niet geschikt zou zijn. Volgens ons was/is die locatie wel geschikt. Het gaat dan toch (alleen nog maar) om een keuze?
 • Ten aanzien van de manier van communiceren zijn de bewoners/omwonenden ter plekke overvallen. Op vrijdagmiddag 20 mei 2022 kregen zij een briefje in de bus dat op maandagochtend 23 mei de werkzaamheden zouden beginnen. In het weekend konden ze niemand van de gemeente bereiken. Waarom hebben de bewoners geen gelegenheid gekregen om hun zienswijze van tevoren kenbaar te maken?
 • Is de procedure kortom (ook) in bestuursrechtelijke zin wel correct doorlopen?
 • De brandgang is geen open ruimte en ook geen gemeentegrond? Waarom werd in augustus 2021 – ter voorkoming van de door de gemeente gemaakte inschattingsfout op locatie – het Kadaster niet geraadpleegd?
 • Is de laadinstallatie inmiddels al in gebruik genomen door Blue Amigo?
 • Bent u het met ons eens dat het transformatorhuisje op dit moment niet op de juiste locatie staat en dat het beter is het te verplaatsen naar parkeerterrein Eilandstraat?
Toestemmingsaanvraag
Toestemmingsaanvraag
Printbare versie
OP -Vragenkwartier Commissie Transformat
Adobe Acrobat document 477.3 KB
Informatie van bewoners
Gemeenteraadsleden - TRAFO 06-11-2023.pd
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Zeer vervuilde grond op het Havenhoofd

Krachtens de Wet bodembescherming zijn voor Het Havenhoofd/Veerdam maatregelen en voorschriften vastgelegd in de folder Sanering: De gemeente houdt de leeflaag en de verontreiniging daaronder in de gaten. Dit betekent dat de gemeente erop toeziet dat de leeflaag niet (door werkzaamheden) wordt aangetast. Palen of funderingen mogen maximaal 1,2 meter de grond in. Door het treffen van bovengenoemde voorzieningen is er geen risico voor de gezondheid. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de voorzieningen intact blijven. Zo kunt u veilig en prettig blijven wonen aan Het Havenhoofd.

 

→ Het is toch een vreemde zaak dat het transformatorhuisje op stelconplaten werd vergund en op een paalfundering van meters diep is gezet?