· 

Draadloze straling op de beeldvormende agenda

Oplegnotitie draadloze straling (en 5G) ten behoeve van een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad

Datum: 2 augustus 2023 - Agendacommissie

 

Als progressieve plaatselijke politieke groepering is Onafhankelijk Papendrecht bezorgd over de impact van draadloze straling en 5G op dier, mens en leefomgeving. We hebben een discussienota over stralingsrisico’s geschreven om kennis van en inzicht in dit vraagstuk te vergroten. In de commissie Ruimte van de gemeenteraad hebben we destijds al aandacht voor het onderwerp gevraagd en opgeroepen hierover met elkaar in debat te gaan. Het blijkt echter een nogal complex en ingewikkeld onderwerp te zijn en er lijkt dientengevolge sprake te zijn van een zekere informatielacune. Deze dient eerst overbrugd te worden, zie daarvoor onze website, alvorens tot een goed inhoudelijk gesprek te kunnen komen. Ook het feit dat de gemeente – en daarmee het bestuursorgaan gemeenteraad – vanuit het verplichtende karakter van het uitvoeren van de medebewindstaken door de Rijksoverheid gedwongen wordt om mee te werken aan de plaatsing van zendmasten op het grondgebied van de eigen gemeente is niet bevorderlijk. Wat de gemeente overigens niet zou hoeven te weerhouden om dan op eigen initiatief flankerend beleid te ontwikkelen. Hieronder kan worden verstaan dat de gemeente zoveel mogelijk inwoners die last hebben of krijgen van draadloze straling – de doelgroep van elektro hypersensitieve mensen – zou kunnen compenseren om hun leven dragelijk te houden. Ook zou de gemeente kunnen helpen bij het vinden van huisvesting voor deze doelgroep, zowel binnen als buiten de eigen gemeente, en alle hiermee verbonden kosten voor haar rekening kunnen nemen. Het invoeren van flankerend beleid is niet de enige oplossing maar kan mogelijk wel helpen. Daarnaast is het belangrijk om een alternatieve nota antennebeleid te concipiëren, zodat er meer aandacht komt voor het voorzorgsbeginsel, waaraan de overheid gehouden is zich te houden, en praktische oplossingen voor het beperken van de schadelijke effecten van draadloze straling. Een zevental vragen aan de leden van de gemeenteraad:

  1. Wat is uw mening over draadloze straling en 5G?
  2. Vindt u dat er sprake is van schadelijke effecten of niet?
  3. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat er mensen zijn die ‘elektro hypersensitief’ zijn?
  4. Vindt u dat de gemeente een flankerend beleid zou moeten ontwikkelen?
  5. Waaruit zou dat flankerend beleid (minimaal) moeten bestaan?
  6. Hoe beoordeelt u de aanstaande plaatsing van een hoge zendmast?
  7. Vindt u ook dat een alternatieve nota antennebeleid nodig is?
Printbare versie oplegnotitie draadloze straling en 5G
2023-08-02 Oplegnotitie draadloze strali
Adobe Acrobat document 97.9 KB