· 

Motie WMO-indicatie voor onbepaalde tijd unaniem aangenomen

Onlangs stond er in de media dat drie gemeenten, te weten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht, werken met een WMO indicatie voor onbepaalde tijd om de administratieve lastendruk bij deze behandeling en beoordeling en controle van Wmo beschikkingen te verminderen. In alle andere gemeenten, en ook in Papendrecht, zijn deze Wmo indicaties maar voor beperkte tijd geldig. Ook in Papendrecht zijn er veel cliënten/inwoners die gebruik maken van de WMO. Het opnieuw aanvragen en verlengen kost veel papierwerk, tijd en hiermee administratieve lasten en daarbij ook stress en onzekerheid bij de cliënten van de WMO. Wij kennen mensen, die ieder jaar weer de stress ervaren van documenten bij elkaar zoeken en het gevoel van onbegrip en soms het gevoel van minder vertrouwen van de gemeente.

 • Een WMO indicatie voor onbepaalde tijd zorgt voor administratieve lastenverlichting, lees: minder administratieve kosten. Deze administratieve lasten verlichting is dan een voordeel voor de gemeente en ook voor de inwoners, die bovendien ook niet meer geconfronteerd worden met de onzekerheid van verlenging van de WMO indicaties en ook de confrontatie met steeds maar weer documenten overleggen en de confrontatie met hun eigen beperkingen.
 • Daarnaast geeft de gemeente Papendrecht hiermee vertrouwen aan inwoners, die rechtmatig gebruik maken van deze voorzieningen en vindt OP net als de gemeenten Maastricht en Rotterdam dat er dan ook geen periodiek onderzoek moet plaats vinden of deze inwoners/cliënten nog wel rechtmatig gebruik maken van de voorzieningen binnen de WMO.

Wij vragen de raad met deze motie om ook in onze gemeente Wmo indicaties af te geven voor onbepaalde tijd en we vragen dan de wethouder voor zover van toepassing dit ten aanzien van de regionale samenwerking binnen Drechtsteden aan te kaarten en te regelen.

 

Karel Spitsbaard

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 11 mei 2023;

Constaterende dat:

 • Volgens de berichtgeving van 4 april 2023 verschenen op Skipr, dat drie gemeenten niet meer werken met een WMO-indicatie voor bepaalde tijd;

Overwegende dat:

 • Een WMO indicatie voor onbepaalde tijd de inwoners, gemeente en het CAK veel administratieve rompslomp en tijd scheelt;
 • De aanvraag voor verlening van de WMO indicatie voor de aanvrager daarnaast een flinke belasting is en voor veel stress zorgt;
 • Deze stress gaat er met name over, dat de aanvrager steeds zijn/haar verhaal moet vertellen/ herbeleven en tevens in onzekerheid zit of een indicatie wordt verlengd en op welke wijze;

Van mening zijnde dat:

 • ­Het bestuur inzet op het verhogen van vertrouwen van onze inwoners;
 • Vertrouwen wensen en vertrouwen geven, hand in hand gaan;
 • Inwoners niet als potentieel fraudeur benaderd dienen te worden;
 • De beperking waarop een reeds afgegeven WMO-indicatie is gebaseerd, niet beter doorgaans zelfs slechter kan worden;

­Ervan uitgaande dat degene die de indicatie doet, dermate kennis van zaken heeft/moet hebben om te kunnen beoordelen of een aanvraag voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd is;

 • De aanvrager bij verslechtering, zelf een aanvraag voor meer/hogere voorziening kan doen;
 • De Hulpvraag sturend zou moeten zijn en niet een administratieve regel;

Roept het college op om:

 • Voor Papendrecht binnen de GR Sociaal te pleiten voor een regeling voor mensen met een stabiele levenslange en/of levensbrede beperking – waarbij niet onnodig gevraagd wordt om herhaaldelijk aan te tonen dat hun situatie ongewijzigd is, inclusief een desgewenst evaluatiemoment.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting bij de motie

Drie gemeenten werken niet meer met Wmo-indicatie voor bepaalde tijd. De gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht werken met een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd. Dat doen ze om de administratieve lastendruk te verminderen. Wmo beschikkingen zijn vaak beperkte tijd geldig, bijvoorbeeld twee jaar. De administratieve lastenverlichting is een voordeel voor de inwoners van de gemeenten, maar ook voor de uitvoerende medewerkers en het CAK, die de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) berekent en int.

 

Confrontatie

Bovendien worden cliënten niet meer gedwongen om zo vaak op tafel te leggen waar ze last van hebben en telkens geconfronteerd te worden met hun ziekte. Ook is er minder onzekerheid of de indicatie wel wordt verlengd. Continuïteit van zorg waarborgen is voor de gemeente Maastricht een andere reden om te stoppen met een Wmo-indicatie voor bepaalde tijd.

 

Vertrouwen in elkaar

De gemeente Maastricht vindt niet dat er onderzoek gedaan moet worden of cliënten nog wel rechtmatig gebruikmaken van voorzieningen binnen de Wmo. “Burgers geven ons mee dat het belangrijk is om weer een beetje vertrouwen durven te hebben in elkaar”, aldus de gemeente Maastricht tegen (Ont)regel de zorg van de Rijksoverheid.

 

Nadere informatie

Printbare versie motie
11. M1 motie vreemd OP, D66 - WMO-indica
Adobe Acrobat document 55.2 KB