· 

Stem AWP voor water, klimaat en natuur

 

Verkiezingen op 15 maart 2023 voor waterschappen en provincies


De AWP is een landelijke politieke partij. Wij doen mee in 20 van de 21 waterschappen, en in 7 provincies. De AWP is onafhankelijk van andere politieke partijen. Kort gezegd gaan de provincies over het ruimtegebruik, zoals ruimte voor wonen, ruimte voor bedrijventerreinen en ruimte voor natuur. En de waterschappen zorgen voor veilige dijken en droge voeten, en voor de zuivering van ons rioolwater.

 

‘Den Haag’ maakt het beleid, en provincies en waterschappen voeren dat uit. Waar wordt gebouwd, waar maken we ruimte voor water, hoe versterken we de natuur, hoe gaat het verder met de landbouw? Hoe houden we droge voeten bij de volgende hoosbui, waar moet het zoetwater vandaan komen als het weer drie maanden achter elkaar niet regent? En hoe zorgen we dat het water schoon wordt, en de lucht? Hoe stellen we paal en perk aan bestrijdingsmiddelen en chemicaliën als PFAS, die onze lucht vervuilen en onze bodem en sloten vergiftigen?

 

1.    Klimaatverandering

Klimaatverandering is niet meer te stoppen, hooguit te vertragen. We moeten dus rekening houden met veel meer weersextremen dan bijv. dertig jaar geleden. Maatregelen om schade door hemelwateroverlast en lange perioden van droogte te beperken, moeten op regionale schaal worden genomen. Provincies en waterschappen moeten hier het voortouw nemen, vindt de AWP.

 

2.    Stikstof

De AWP wil een oplossing voor de stikstofproblemen. Wij pleiten voor een landbouwtransitie door de boeren, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van het rendement op gras en lokaal veevoer, en niet meer op het maximaliseren van de productie met veevoer uit bijv. Brazilië. De AWP vindt het een goed idee om gecertificeerde biologische boeren een korting te geven op de waterschapsbelasting.

 

3.    Drinkwater

De AWP wil water in samenhang beheren: regenwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Huishoudens en bedrijven moeten zuiniger omgaan met leidingwater, omdat de grenzen van wat er aan drinkwater kan worden opgepompt uit de grond of gezuiverd uit rivierwater, in zicht komen. De AWP pleit voor een variabele zuiveringsheffing, die gekoppeld wordt aan het drinkwaterverbruik van huishoudens. Ben je zuinig en verbruik je minder leidingwater, dan betaal je ook minder rioolheffing.

 

4.    Natuur

Biodiversiteit is veel meer dan een otter of een bever. Biodiversiteit zijn de honderden verschillende dieren en planten in een sloot, die samen een robuust “natuurweb” vormen. Er is nog heel veel te winnen, want Nederland heeft maar liefst 330.000 kilometer slootkant. De AWP ziet natuurvriendelijke oevers als belangrijke overlevingsplekken voor soorten in bijv. stedelijk gebied en langs industrieterreinen. Natuurvriendelijke oevers zijn ook de biosnelwegen waarlangs soorten zich verspreiden naar nieuwe gebieden.

 

5.    Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

Natuur en bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Er moet veel meer worden gecontroleerd op bestrijdingsmiddelen en op gifstoffen zoals GenX en PFAS. deze stoffen horen niet in het water, niet in de bodem en niet in de lucht. Er zijn genoeg aanwijzingen dat zulke stoffen ook slecht zijn voor onze gezondheid, en bijv. kanker en dementie kunnen veroorzaken. De AWP steunt de plannen van de EU om de hoeveelheid landbouwgif te halveren in 2030.