· 

AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen. De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur. Lees het AWP Verkiezingsprogramma.

AWP Verkiezingsprogramma 2023
AWP-Verkiezingsprogramma-2023-18juni2022
Adobe Acrobat document 915.7 KB

Speerpunten voor de waterschapsverkiezingen 2023

  1. Lokaal geworteld bestuur met actieve participatie inwoners. Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen, van grote stedelijke gebieden tot kleine dorpen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Het waterschap houdt daar nu onvoldoende rekening mee. De participatie bij dijkversterkingsprojecten is de afgelopen periode te kort geschoten: het idee werd gegeven dat de burgers veel inspraak hebben, terwijl dat niet zo bleek te zijn. De AWP Rivierenland wil dat het waterschap luistert naar wat lokaal speelt zodat in projecten zo veel mogelijk ruimte voor maatwerk ontstaat. Er moet daarnaast in alle projectfasen geluisterd worden naar onze inwoners, duidelijk maken welke mate van participatie mogelijk is en hoe er rekening gehouden wordt met uw mening, zodat we echt wat uit de participatie halen! De kandidaten op de lijst van de AWP zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen wij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten.
  2. Klimaatadaptatie: wateroverlast voorkomen door water zolang mogelijk vast houden. Droge zomers, natte winters. En in de zomer kan er lokaal een flinke hoosbui vallen met wateroverlast als gevolg. Wat te doen met al dat water? Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Overal geldt wel dat wateroverlast niet moet worden voorkomen door het water zo snel mogelijk af te pompen, maar door het regenwater zoveel mogelijk voor het gebied behouden, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten zakken en daar op te slaan. Bij droogte kan deze voorraad dan weer over het gebied worden verdeeld om bomen, planten en gewassen van water te voorzien. Het water dus niet te snel wegpompen als het ook anders kan. Zo houden we stad en platteland groen en aangenaam. Het waterschap heeft als overheid een coördinerende rol en werkt samen met provincie en gemeenten om beleid voor waterbeheer te maken. Als AWP vinden we echter dat ook u als inwoner een eigen verantwoordelijkheid heeft: het waterschap moet inwoners bewust maken van dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren om water vast te houden en wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door beplanting in de tuin of een regenton.
  3. Bestaande natuur toegankelijker maken voor recreatie. Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning in de natuur. Het waterschap heeft veel eigendommen, die echter niet allemaal toegankelijk zijn. De AWP Rivierenland wil de bestaande waternatuur en eigendommen van het waterschap toegankelijker maken om van te genieten door: (a) Het openstellen van dijken en schouwpaden langs sloten en vaarten voor wandelaars, fietsers en ruiters. (b) De vismogelijkheden vergroten: toestaan van vissen op grindgaten aan de rivier, meewerken aan de realisatie van een aantal openbare trailerhellingen aan Maas, Waal, Lek en Linge. (c) Bij vorst meer rekening houden met schaatsen door bemaling tijdelijk te stoppen. (d) Het varen en kanoën op sloten en vaarten beter mogelijk maken, bijvoorbeeld door hier rekening mee te houden bij nieuwe bruggen. De AWP wil dat het waterschap actief met andere overheden samenwerkt om meer recreatie mogelijk te helpen maken. Beperkende regels kunnen losser gelaten worden. Meer dialoog met overheden en de recreatiesector is noodzakelijk om zo kansen beter te benutten en als waterschap het verschil te kunnen maken. Mensen houden immers van ons rivierenlandschap en willen dat ook beleven.
  4. Gezond water: geen gif, meer natuurvriendelijke oevers. Er zitten schadelijke stoffen zoals landbouwgif, resten van medicijnen, GenX en PFAS in ons water. Deze horen daar niet thuis. Ons water moet veilig zijn voor iedereen. De AWP Rivierenland wil dat het waterschap zorgt voor zo schoon mogelijk water waar mens en dier van kunnen genieten. Hiervoor moet vooral worden voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strengere handhaving. Waterschappen zijn traditionele instanties. Er moet meer aandacht voor innovatie en nieuwe technieken zijn, met duidelijke meerwaarde om ons water schoon te maken. De AWP wil dat er meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en deze met elkaar tot netwerken verbinden. Groene oevers dragen bij aan schoner en gezonder water. Gezond water geeft een mooiere waternatuur, met meer bloeiende planten langs de waterkant, een rijker insectenleven en een betere visstand. Voordeel voor inwoners én waterleven.
  5. Belasting voor u als inwoner niet omhoog. Wij willen een eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. Wij zijn voor het nieuwe belastingstelsel, dat recht doet aan een eerlijke verdeling van lasten. Het waterschap moet zich om lastenverhogingen te voorkomen beperken tot zijn kerntaken: niet meebetalen aan recreatievoorzieningen of dure voorzieningen. Wij willen de toedeling van kosten voor waterzuivering verrekenen naar het aantal leden van het gezin met een maximum van 3 eenheden. Anders gaat een 4 persoonsgezin 30% meer betalen dan nu het geval is. De AWP Rivierenland wil niet de kosten vooruitschuiven naar de volgende generaties. Wij houden van degelijk werk, van duurzame en toekomstbestendige oplossingen en maatregelen, waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is. De AWP past goed op uw centen.
  6. Duurzaam beheer en onderhoud. Het waterschap Rivierenland zorgt voor vele kilometers aan dijken, wegen en vaarwegen, maar ook voor vele gemalen, stuwen en rioolwaterzuiveringen. Om de betrouwbaarheid van deze structuren en werken te garanderen is een belangrijke taak van het waterschap juist beheer en onderhoud. Juist beheer met oog voor omgeving en portemonnee. De AWP Rivierenland wil dat het waterschap streeft naar duurzaam beheer en efficiënt onderhoud om de belasting op omgeving te minimaliseren en de kosten in toom te houden. De AWP wil dat onderhoudsplanningen vanuit risicogestuurd worden en dat contracten innovatief aanbesteed worden om de uitgaven te verminderen. Ook zullen kansrijke initiatieven en innovaties om energie te besparen of zelfs op te wekken, zoals door omzetting van slib uit rioolwater naar groen gas, versneld moeten worden.