· 

Verplaats de manege en bouw op die locatie nieuwe woningen

Manage in Papendrecht
Manage in Papendrecht

Volgens onze informatie loopt binnenkort de erfpacht af en biedt dit een unieke kans aan de gemeente om met het stuk grond waarop de manege staat meer te doen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe huizen. Het gaat om en nabij om 15.000 vierkante meter grond. Dat kan de gemeente miljoenen euro’s opleveren en zou tevens voorzien in de woningbehoefte, daar waar de inkomsten nu beperkt blijven tot enkele duizenden euro’s.

 

®    Vraag 1: is het college van plan serieus te gaan kijken naar het bouwen van woningen op deze locatie? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

 

Gesteld dat hiervoor gekozen zou worden, dan is het zaak de manege een andere locatie aan te bieden. Te denken valt aan een plek in de buurt van de Matenasche Scheidkade. Maar wat ons betreft zou ook in de Vriesenpolder (boven de A15) gekeken kunnen worden naar een mooie nieuwe locatie voor de manege. Wel zo aantrekkelijk voor het maken van buitenritten.

 

®    Vraag 2: is het college van plan om ingeval van een keuze voor de bouw van nieuwe woningen op de huidige locatie van de manege, vanzelfsprekend in goed overleg met de manege, deze te verplaatsen naar een andere geschikte locatie binnen Papendrecht? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

 

®    Vraag 3: zou het college voor de gemeenteraad inzichtelijk willen maken hoe de kosten zich tot elkaar verhouden bij verplaatsing van de manege én bij niet-verplaatsing van de manege naar een andere locatie (zoals hierboven geopperd) in relatie tot een prognose van de structurele financiële baten voor de gemeente en de kans op een nader te bepalen aantal nieuwe woningen erbij? Hoe groot is het financiële ecart tussen alles laten zoals het is en verplaatsen manege gekoppeld aan bouw van nieuwe woningen op die locatie?

Printbare versie van de brief
20221102 OP -brf inzake verplaatsen Mane
Adobe Acrobat document 252.2 KB