· 

Betrek burgerinitiatief 'Papendrecht kiest eigen burgemeester' bij opstellen profielschets

Op 12 mei dient OP een motie in om het burgerinitiatief te betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Papendrecht. Bij de motie willen we graag de volgende opmerkingen plaatsen.

- De procedure tot werving van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Papendrecht gaat binnenkort van start;

- De gemeenteraad wil de bevolking betrekken bij het opstellen van de profielschets. Daarover wordt binnenkort weer gesproken in het fractievoorzittersoverleg;

- Er is in onze gemeente een burgerinitiatief gestart om de bevolking bij dit proces te betrekken;

- Wij vinden dat het betrekken van onze inwoners bij dit proces belangrijk is voor het versterken van het vertrouwen tussen bestuur en bevolking;

- De opkomst bij de verkiezingen op 16 maart 2022 was historisch laag (47%). In onze ogen bestaat er dus noodzaak dit vraagstuk serieus op te pakken;

- Het genoemde burgerinitiatief is in onze ogen een uiting van betrokkenheid van inwoners bij het lokale bestuur en wij zien dit als een positieve ontwikkeling;

- Het burgerinitiatief kan wellicht andere mensen bereiken dan een gemeentelijk initiatief via de geëigende kanalen;

We verzoeken de gemeenteraad om steun te geven aan de motie. En het burgerinitiatief ‘Denk mee over de nieuwe burgemeester van Papendrecht’ te betrekken bij het opstellen van de op te stellen profielschets van de vacature betreffende onze nieuwe burgemeester.

Bij de procedure zouden we het breed willen trekken en iedereen (en nadrukkelijk ook mensen van buiten de politiek) die belangstelling heeft voor het publieke ambt van burgemeester willen aanmoedigen zich kandidaat te stellen. De vraagstelling zou zich niet moeten beperken tot inwoners van Papendrecht alleen maar ook mensen uit buurgemeenten (en verder) kunnen zich aangemoedigd weten om te reageren. Naar een openbaar ambt als dat van de burgemeester solliciteren is per slot van rekening ook een vorm van participeren.

Waarom is het van belang het burgerinitiatief erbij te betrekken? We geven 5 motivaties.

1. Het is interessant om niet alleen een enquête uit te zetten als gemeente, maar meerdere bronnen (zoveel mogelijk bronnen) te gebruiken om mensen te bereiken;

2. Meerdere bronnen betekent dat meer verschillende groepen worden bereikt, ook groepen die minder makkelijk hun weg naar de gemeente weten te vinden;

3. Er zijn groepen mensen die bij voorbaat vinden dat de gemeente als afzender ‘gekleurd’ is;

4. Deze mensen kunnen misschien beter bereikt worden door anderen, zoals dit burgerinitiatief;

5. Tenslotte: wat hebben we te verliezen? Iedere extra input is welkom. Het gaat om een functie die van belang is voor de plaatselijke samenleving. Dus zoveel mogelijk bronnen van input kan het resultaat alleen maar goed doen.

Dit pleidooi behelst een investering in de participatie van inwoners bij het proces van benoeming van de nieuwe burgemeester, waarbij het burgerinitiatief een constructieve rol kan spelen. Laten we het burgerinitiatief daarom inclusief betrekken bij onze gesprekken bij de totstandkoming van de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Door hier steun aan te geven zou de raad duidelijk kunnen maken te kiezen voor zoveel mogelijk transparantie, en betrokkenheid van en participatie door mensen (met kwaliteiten) die anders niet bereikt zouden worden en mogelijk onopgemerkt zouden blijven.

De motie
Motie betrekken burgerinitiatief bij ops
Adobe Acrobat document 451.9 KB