Verkiezingsprogramma 2022-2026

OP naar de leukste gemeente van Nederland!


 

Inhoud

Samen maken we van Papendrecht een leuke gemeente! 3

Korte samenvatting. 3

Algemene achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen. 4

Een brede bewustzijnsbeweging. 4

Elk mens verlangt naar geluk. 4

Bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid. 5

Verdedigen van de democratische rechtsstaat 5

Ook plaatselijk naar een effectief klimaatbeleid. 5

Humaan beleid ter bescherming van de zwakken. 5

Visieontwikkeling op de toekomst van Papendrecht hard nodig. 5

Onderwijscampus boven de A15 (Vriesenpolder) 6

Gezondheid. 7

Naar een beter Jongerenbeleid. 7

Corona beleid en tegengaan van de komst van een samenleving waar elk individu 24/7 wordt gecontroleerd. 8

Gemeentelijke autonomie. 9

Culturele functie op het Marktplein. 9

De Lightrail naar Rotterdam.. 9

PFAS uit het leefmilieu. 10

Decentralisaties zijn ondoordacht 10

Raden in Verzet 11

Wonen. 1

De menselijke maat bij alle beleid moet leidend zijn. 11

VO scholen. 12

Aantal meldingen van ratten in Papendrecht stijgt fors. 12

Een aparte vergunning voor zorgverleners invoeren. 13

Wi-Fi hotspots. 13

Maatschappelijk debat nodig over borging volksgezondheid bij uitrol van 5G.. 13

Geen windmolens in Papendrecht, Europees recht dwingt tot milieubeoordeling voor windturbinenormen. 14

Openbaar vervoer. 14

Energiebeleid. 14

Niet bezuinigen op het sociaal beleid, zeker niet in deze moeizame tijden. 15

Personeel van de Fietsenstalling op de Meent moet blijven, sociale werkvoorziening blijft belangrijk. 15

De keuze vóór een sociale, menselijke en weerbare samenleving. 17

Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is. 17

Aanpak van Fijnstof blijft belangrijk. 18

Weblogs in de periode 2018-2022. 19

 

 

OP naar de leukste gemeente van Nederland!

 

Korte samenvatting

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Papendrecht (hierna worden ook de letters OP als afkorting gebruikt) beperkt zich tot de hoofdlijnen en borduurt voort op het vorige verkiezingsprogramma ‘Opkomen voor alle Papendrechters’ – kritisch en verbindend en alle inbreng in de bestuursperiode van de afgelopen vier jaar. Die inbreng kunt u lezen in de aan het einde van dit document bijgevoegde links naar de vele wekelijkse weblogs.

 

Onafhankelijk Papendrecht startte in 2014 met een zetel en verdubbelde in 2018 naar twee zetels. In grootte is OP thans de vijfde partij in de gemeenteraad van Papendrecht. Tijdens de afgelopen bestuursperiode heeft Onafhankelijk Papendrecht constructief, kritisch en verbindend oppositie gevoerd. OP heeft zichzelf versterkt en verjongd en is klaar voor deelname aan het College, het dagelijks bestuur van de gemeente. Onafhankelijk Papendrecht wil de komende vier jaar vooruitgang boeken. Na een periode van relatieve stilstand, mede en deels vanwege corona, en door een bestuur dat voornamelijk op de winkel paste en vrij weinig realiseerde, wil OP vooruit. OP wil bouwen en doorpakken. OP wil samen met de inwoners van Papendrecht een leuke gemeente maken.

 

Papendrecht is, mede door actieve lobby en inzet van OP, niet opgegaan in één Drechtstad maar is zelfstandig gebleven. Maar adel verplicht. Papendrecht moet juist nu actief in de benen om goede samenwerking te realiseren met de omliggende gemeenten en in de regio, bijvoorbeeld in het kader van Smart Delta Drechtsteden. Ook de samenwerking in verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt onverkort doorgezet. Papendrecht moet werken aan woningen, aan groen, aan scholen, aan betere verbindingen, aan een beter en schoner leefklimaat, zowel in fysiek als in geestelijk opzicht en nog veel meer. En er dient meer aandacht voor jongeren komen. Want de jongeren zijn de afgelopen jaren op een achterstand gekomen. Hun Interval jongerencentrum werd niet herbouwd en er zijn geen buurthuizen meer waar de jongeren terecht kunnen.

 

Impulsen voor het jongerenbeleid zijn nodig. Jongeren kunnen bijna geen kant op, er zijn veel te weinig betaalbare woningen en activiteiten die jongeren aanspreken. Veel jongeren vinden Papendrecht een saaie gemeente. Dat moet anders. En het kán anders. OP heeft een jongerenplatform in het leven geroepen dat voorstellen heeft bedacht. Die voorstellen willen we uit gaan voeren. Onafhankelijk Papendrecht heeft zich de afgelopen bestuursperiode ook al sterk gemaakt voor jeugd en jongeren. Maar veel goede ideeën werden gefrustreerd door een zompige meerderheid in de gemeenteraad die uitvoering van die ideeën tegenhield of onvoldoende steunde. Dat moet én kan anders. Vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht een Jeugd- en jongerenplatform heeft opgericht om hier actief iets aan te doen om de situatie waarin Papendrechtse jongeren zich bevinden te verbeteren.

 

Daarnaast blijft OP zich inzetten voor de komst van een Lightrail (spoorverbinding) naar de regio Rijnmond, schoon drinkwater, de bestrijding van PFAS en overige schadelijke stoffen die ons leefmilieu vergiftigen, ratten-overlastbestrijding, grondrechten van inwoners die tijdens de coronapandemie zijn aangetast, de plaatselijke werkgelegenheid, bouwen van woningen voor alle sociale lagen in het bijzonder sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporatie, een goed en degelijke sociaal beleid, laagdrempelige sociale en culturele voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle inwoners, gezonde randvoorwaarden voor economisch beleid, bestuurlijk maatwerk dat ondernemers faciliteert en actief ondersteunt vanuit de welkomheidsgedachte, een stevig groenbeleid, met aanleg van tiny forests die ook in educatief opzicht van belang zijn, een goed onderhoud van sportvelden en ook aan bouwen op nieuwe locaties. Denk aan het Slobbengors en vrij komende plekken na verhuizing van verenigingen naar nieuwe locaties.

Algemene achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen

Helderheid over standpunten en hun betekenis en de gevolgen ervan gaan dikwijls verloren in een kakofonie van elkaar tegensprekende geluiden, waarbij polarisatie in toenemende mate de toon is die de muziek bepaalt. Wie diepgaand kijkt naar de ontwikkelingen in de laatste decennia van de politieke en maatschappelijke cultuur in Nederland en plaatselijk in onze eigen gemeente wordt het soms bang te moede. Te veel maatschappelijke vraagstukken (economisch, ecologisch, volksgezondheid, het beschermen van zwakkeren in de samenleving, enzovoort) schreeuwen om een fundamentele aanpak. De maatschappelijke onvrede groeit minstens zo hard als de armoede, de woningnood en de dakloosheid. En dat hand in hand met de toenemende inkomens – en vermogensongelijkheid en de perverse rijkdom van een zeer kleine minderheid. Er is sprake van een meervoudige politieke en maatschappelijke crisis. Er moeten drastische maatregelen worden genomen. Zaken moeten fundamenteel worden omgebogen willen we een meer sociale, meer vergevingsgezinde en warm menselijke samenleving scheppen.

Een brede bewustzijnsbeweging

Een beweging van kiezers die het geluk van alle mensen vooropstelt en als uitgangspunt neemt. Op basis van een bewustzijn dat boosheid transformeert in wijsheid. Een bewustzijn dat gefundeerd is in het besef van verbondenheid van al wat leeft. Een bewustzijn dat verschillen respecteert en met een warm hart en open mind openstaat voor dialoog. De drager voor zo’n brede bewustzijnsbeweging zou een ‘statement voor menselijk geluk’ kunnen zijn. De aanjagers actieve leden van partijen. De leden van de jongerenorganisaties van die partijen kunnen belangrijke, actieve en hoopvolle aandelen leveren. Met zo’n statement zouden zij rond het gesprek over een gezonde toekomst voor Nederland kunnen verdiepen, kiezers prikkelen en de media voeden. Het zou moeten gaan om een brede bewustzijnsbeweging over de grenzen van alle politiek partijen heen en een bewustzijnsbeweging ín alle politieke partijen. Onafhankelijk Papendrecht zou zich hiervoor willen inzetten en vanuit de verbinding kritisch willen bijdragen aan een betere gemeente en aan het verhogen van het welzijn van allen.

Elk mens verlangt naar geluk

Voor geluk is er voldoende en gezond voedsel nodig. Maar ook een comfortabel dak boven het hoofd en bescherming tegen de grillen van het klimaat. Geluk vraagt ook om veiligheid. En last but not least vraagt gelukkig zijn om vrijheid van geloof, vrijheid van spreken, vrijheid van uiten, ondernemen en organiseren. In het besef dat vrijheid zonder verbondenheid ontaardt in willekeur, en dat verbondenheid zonder vrijheid totalitair wordt. Het gaat bij geluk om de mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het recht en de mogelijkheden om jouw individualiteit te ontwikkelen en daarbij tegelijkertijd te waken voor egoïstisch individualisme.

 

Dit geluksstreven vraagt om politiek waarin een warm hart klopt en om politieke keuzes waarin de mens centraal staat. Alledaagse politieke keuzes die gefundeerd zijn in principes van sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid van alle individuen, democratische vrijheid én een democratische economie. Een van de praktische uitgangspunten voor het streven naar menselijk geluk is een democratische economie. Democratische economie erkent dat er verschillen zijn en zullen blijven in belangstelling, aspiraties, mogelijkheden en vaardigheden van mensen en dat er verschillen zullen blijven in toegevoegde waarde van economische inspanningen. Daarmee bestaan er verschillen in beloningen voor verschillende inspanningen. Al eeuwen echter kennen we een disproportionele ongelijkheid in de verdeling van economische goederen. Een disproportionele ongelijkheid die het bestaansrecht van grote groepen ondermijnt en die maar al te vaak leidt naar oorlogen, burgeroorlogen en heftige sociale strijd.

Bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid

Voor de bestaanszekerheid en voor het sociale rechtvaardigheidsgevoel én voor de vrede is het van groot belang dat partijen belangrijke principekeuzes maken, zoals: een onvoorwaardelijk basisinkomen dat de mogelijkheid garandeert dat elk mens kan leven volgens moderne maatschappelijke standaarden; een belastingpolitiek die rechtdoet aan het principe dat de sterkste schouders de sterkste lasten dragen; en een belastingpolitiek die belastingontwijking (nationaal en internationaal) blokkeert; het bewerkstelligen van maatschappelijk verantwoord investeren; het bevorderen en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en investeringen die bijdragen aan zelfontplooiing, gezondheid en een gezonde leefomgeving.

Verdedigen van de democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat en onze burgerlijke vrijheden moeten blijven gegarandeerd. Bij elke politieke keuze zou een belangrijk uitgangspunt moeten zijn: ‘wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Dat houdt in op blijven komen voor: volledige vrijheid van meningsuiting in woord, geschrift en via andere mediavormen. Dit op basis van respect voor anderen. Dat houdt in dat ieder elke uiting zou moeten toetsen aan de vraag ‘zou ik me als dit over mij zou gaan gerespecteerd voelen?’ Volledige vrijheid van demonstreren, verenigen en organiseren. Op basis van de uitgangspunten van non-discriminatie van seksen, maatschappelijke status, geloof en etniciteit, én op basis van geweldloosheid. Het in woord, geschrift en handelen duidelijk stelling nemen tegen groepen of partijen die verdeeldheid, uitsluiting of geweld propageren en die de principes van de democratische rechtsstaat schenden.

Ook plaatselijk naar een effectief klimaatbeleid

De aarde als ecologisch systeem is ziek en zit inmiddels stevig in de hoek waar de klappen vallen. Dat vraagt om keuzes die ‘moeder aarde’ beschermen via een actief en effectief klimaatbeleid, mede door stevige inzet op de transitie naar groene energie en naar een natuurbeleid dat de soorten diversiteit helpt herstellen; individuele gezondheid is gebaat bij een gezonde leefstijl. De gezondheidszorg moet worden gebaseerd op primaire preventie, waarbij het uitbannen van roken en het uitbannen van ongezond industrieel voedsel de speerpunten vormen. En bij verpakkingen moet er beter worden nagedacht over de kosten van de verwerking en opruiming, zodat recycling het beste kan verlopen en duurzame grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Humaan beleid ter bescherming van de zwakken

Het is vanuit humaan oogpunt nodig om actief de helpende hand uit te steken naar de zwakken in de samenleving en hen te beschermen. Belangrijke kernpunten zijn: het ‘menswaardig’ behandelen van dieren en het in dat kader bewerkstelligen van de afbouw van de bio-industrie en het bevorderen van plantaardig voedsel; het doen bewerkstelligen van een humaan asielbeleid.

Visieontwikkeling op de toekomst van Papendrecht hard nodig

Papendrecht heeft stilgestaan maar moet vooruit. Vandaar dat OP een progressief bestuur wil dat de komende jaren stevig plannen gaat maken en uitvoeren. Er moet over de gemeentegrenzen heen worden samengewerkt, er moeten doelen worden gesteld en er dient ambitie aan de dag gelegd te worden. Papendrecht kan een veel aantrekkerlijker gemeente worden waar mensen fijn kunnen wonen en recreëren maar dan moeten we daar wel de basis voor leggen. Er is expansie mogelijk op het gebied van woningbouw en er liggen ambities om Papendrecht tot een leuke gemeente te maken. Van belang is niet denken vanuit begrenzingen, maar van belang is denken vanuit realistische en haalbare mogelijkheden. Er is durf en meer lef nodig, er moeten meer initiatieven worden genomen. OP wil daar het voortouw bij nemen.

Onderwijscampus boven de A15 (Vriesenpolder)

Wat OP echt zou willen is een (fonkelnieuwe) onderwijscampus boven de A15 door samenvoeging van de twee middelbare scholen in één gebouw met twee ingangen zodat zij elk hun eigen identiteit kunnen behouden en waarbij zij samen programmeren op gymnastiek, techniekonderwijs en zaken die in gezamenlijkheid kunnen worden gedeeld of zalen waarvan gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt zoals een aula.

 

Deze onderwijscampus wordt omlijst door natuur en sportvelden, verhuizing van de beide voetbalverenigingen naar die locatie, de atletiekbaan ook, zodat een onderwijs- en sportcomplex ontstaat. Daarop zou de Lightrail moeten aansluiten met een station zodat via goed, betrouwbaar, comfortabel en snel openbaar vervoer aansluiting ontstaat met alle gemeenten op de as Gorinchem-Rotterdam en via nauwe vertakkingen ook de Alblasserwaard in.

 

Dit project zou idealiter in samenwerking met de gemeente Molenlanden tot stand gebracht kunnen worden. Veel leerlingen van de middelbare scholen komen uit dorpen in de Zuidwest Alblasserwaard, waardoor wij denken dat dit plan goed zal aansluiten op zowel de onderwijsbehoefte van de regio als op de aantrekkingskracht van de gemeente Papendrecht om als onderwijsgemeente meerwaarde te creëren en iets nieuws neer te zetten waar iedereen trots op kan zijn.

Gezondheid

Gezonde jeugd, gezonde toekomst: voer de Papendrecht pas in! Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar onze omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar kunnen we samen iets aan doen. Met iedereen die het verschil wil maken: werken aan een gezonde jeugd en voor een gezonde toekomst. Beleid vormgeven en werken aan een gezonde omgeving. Samen met gemeenten, bedrijven en organisaties; om vervolgens dat beleid in de praktijk te brengen samen met inwoners, ouders en kinderen.

Naar een beter Jongerenbeleid

Onafhankelijk Papendrecht heeft zich de afgelopen bestuursperiode sterk gemaakt voor jeugd en jongeren. Maar veel goede ideeën werden gefrustreerd door een meerderheid in de gemeenteraad die uitvoering van die ideeën tegenhield of onvoldoende steunde. Dat moet én kan anders. Vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht een Jeugdplatform heeft opgericht om hier iets aan te doen en de situatie waarin Papendrechtse jongeren zich bevinden te verbeteren. De bijeenkomsten met het Jongerenplatform helpen bij de inventarisatie van goede en nieuwe ideeën van jongeren. De wensen van de jongeren zijn vertaald naar het verkiezingsprogramma voor de komende bestuursperiode. Onafhankelijk Papendrecht wil meer aandacht voor jongeren in de gemeente en zal daar een speerpunt van maken bij de komende verkiezingscampagne. Er moet een officiële Jongerenraad komen. Ook willen we een kinderburgemeester laten benoemen.

 

Wij denken concreet onder andere aan de volgende ideeën: betere voorzieningen, betere informatieoverdracht naar jongeren, buitengym, een kleinschalige BMX-baan, buitensporten op verschillende locaties, starten met de aanleg van een tiny forest, buiten theater maken. Met name de jongeren van 12-25 jaar komen mogelijkheden tekort.

Corona beleid en tegengaan van de komst van een samenleving waar elk individu 24/7 wordt gecontroleerd

Wij zijn kritisch op de vele slecht onderbouwde corona maatregelen zoals bijvoorbeeld de coronapas. Na anderhalf jaar dwalen in het moeras van niet-wetenschappelijk onderbouwde corona maatregelen is de coronapas een nieuw dieptepunt. Hoewel het een zaak is van de landelijke politiek komen de maatregelen wel hard aan.

 

Wij constateren dat met het invoeren van de coronapas de zwaar getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen en de evenementenbranche, opnieuw worden gepakt met maatregelen waarvan eerder werd gezegd dat die niet zouden komen. Tevens constateren wij dat veel horecazaken zich openlijk hebben uitgesproken en weigeren om naar de QR-code te vragen. Op grond van deze constateringen hebben wij de burgemeester geadviseerd om niet actief te handhaven op de controle op de coronapas bij de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche, maar de beperkte capaciteit juist daar in te zetten waar deze harder nodig is. Denk aan het leefbaar houden van het dorp, het waakzaam zijn tegen auto-inbraken en diefstal.

OP heeft moties om de plaatselijke horeca te steunen ingediend en de komst van een Papendrechts Noodfonds Corona bepleit.

Gemeentelijke autonomie

De gemeentelijke autonomie is zeker gesteld. Dat is winst. Maar zelfstandigheid impliceert wél de wil tot samenwerken met de regio, omliggende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, de provincie en het Rijk, naast tal van andere overheidsorganen. Dát kan beter dan we tot nu toe hebben gezien.

 

Culturele functie op het Marktplein

Liever een multiculturele voorziening dan een wolkenkrabber op het Marktplein (op de voormalige van der Kevie locatie). De fractie van Onafhankelijk Papendrecht ziet op de voormalige van der Kevie locatie naast het gemeentehuis het liefste een culturele functie toegevoegd. Het Marktplein heeft levendigheid nodig, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij denken aan een laagdrempelig toegankelijk gebouw waarin diverse culturele functies kunnen worden geherbergd. De bibliotheek, een kleinschalige presentatieruimte voor theater, een tentoonstellingsruimte, een sociale ontmoetingsruimte waar je koffie of thee kunt drinken en en de krant kunt lezen, oefenruimte voor muziekgroepen, aangevuld met een restaurant en enkele woningen. De nieuwbouw mag niet hoger worden dan negen meter volgens het vigerende bestemmingsplan. Wij willen ons daaraan houden, omdat dit ook aan de huidige bewoners ter plekke is toegezegd. En de gemeente hoort betrouwbaar te zijn.

 

De Lightrail naar Rotterdam

Nieuwe poging om Lightrail binnen te halen zijn ondernomen. Onafhankelijk Papendrecht heeft deze bestuursperiode ettelijke malen de Lightrail op de agenda van de gemeenteraad gezet. We moeten in actie komen, vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht weer een poging heeft gedaan om de Lightrail naar Rotterdam binnen te halen. Het huidige college vindt dat het niet aan de orde is, maar OP vindt dat we nu stappen moeten zetten. OP wil de komende bestuursperiode actief de boer op en met andere gemeenten die daar ook belang aan hechten optrekken. Dat moet leiden tot een serieuze aanvraag bij het Nationaal Groeifonds voor nieuwe infrastructurele projecten namens overheden. In dat fonds zit een kolossaal bedrag van 20 miljard euro. De aanleg van 18 kilometer extra spoor is een paar jaar geleden in een business case berekend op 500 miljoen euro en de jaarlijkse exploitatie van 14 miljoen euro was haalbaar. Het komt er op aan stappen te gaan zetten in plaats van af te wachten.

 

Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid-Hollandse gemeenten aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.
Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen aan de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.

 

PFAS uit het leefmilieu

Waterschappen willen PFAS bij de bron aanpakken, alle vergunningen opnieuw bekijken. Er moet dringend gekeken worden naar waar PFAS-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen. Dat zeggen onderzoekers van het kenniscentrum van waterschappen Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij concludeerden dat ook in het afvalwater concentraties PFAS zitten: 10 tot 1000 nanogram per liter. Dat is minder dan andere verontreinigingen, zoals medicijnresten, maar PFAS heeft al bij zeer lage concentraties een hoog gezondheidsrisico.

 

Daarnaast zetten we de samenwerking met waterambassadeur Karel Thieme door. De PFAS problematiek wordt door het overgrote deel van de gemeenteraad nog steeds voor zoete koek geslikt daar waar wij een veel actievere aanpak van gemeentewege voorstaan. Zo vinden wij dat de bevolking had dienen te worden geïnformeerd, in de zomer van 2021 al, toen bekend werd dat de Europese normstelling ten aanzien van PFAS flink verscherpt was.

 

OP zal zich niet neerleggen bij het in de doofpot stoppen van dit soort van lastige problematiek, die blootlegt dat bestuurders er al met al teveel een potje van hebben gemaakt. Want relevante informatie negeren vinden wij feitelijk het zelfde als de struisvogelpolitiek die collectief wordt bedreven. En dit blijft van groot belang, welke coalitie er na de verkiezingen ook zal aantreden. Onafhankelijk Papendrecht doet telkens weer zijn naam eer aan: onafhankelijk stellen wij vragen die niemand anders stelt, niet alleen omdat wij geloven in Papendrecht maar ook omdat wij werkelijk vrij zijn om door te vragen.

Decentralisaties zijn ondoordacht

Al ruim een tiental jaar hevelt het Rijk allerlei taken naar de gemeentes over onder het motto van bezuinigingen, waarbij – ten onrechte – gesteld wordt dat uitvoering door de gemeente efficiënter zou zijn. Dat begon met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2004, toen de gemeentes met de bijstand werden opgezadeld. Per 1 januari 2015 zijn daar drie majeure decentralisaties bij gekomen en heeft de gemeente nieuwe taken gekregen op het gebied van Jeugdzorg, langdurige zorg en hulp bij het vinden van werk.

 

Deze decentralisaties zijn doorgedrukt om bij het Rijk bezuinigingen door te voeren. De taken zijn naar de gemeentes overgeheveld – of liever gezegd: over de schutting gegooid. Op het totale budget dat de gemeentes hiervoor krijgen, is fors gekort onder het motto dat de gemeentes ‘dichter bij de burger’ zouden staan en de taken dus efficiënter zouden kunnen uitvoeren. Deze decentralisaties zijn conceptueel niet goed doordacht. Er zijn drie basisproblemen: zij zijn economisch inefficiënt, zij leiden tot ongelijkheid tussen gemeentes en zij gaan ten koste van de rechtszekerheid en de democratische controle.

Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen. De opschalingskorting: hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel. Het WMO abonnementstarief: bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Uit een recent onderzoek van de VNG is gebleken dat het gaat om 85 miljoen euro méér dan het bedrag waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd.

 

En de Jeugdzorg: de jeugdzorg is het allergrootste probleem. Uit het onderzoek ‘Stelsel in Groei’ blijkt dat alleen al in 2019 het tekort voor de gemeenten ca. 1,7 miljard euro is geweest. Bij de jeugdzorg speelt ook nog dat er veel te weinig sturingsmogelijkheden zijn voor de gemeenten.

 

Bovenstaande onderwerpen zorgen nu al jaren voor steeds grotere tekorten, en de gemeenten kijken ook met grote zorg naar de andere taken die op de gemeenten afkomen zoals de Inburgeringswet, de Omgevingswet, de energietransitie en het klimaat.  Raden in Verzet wil niet alleen dat er direct geld bij komt in het gemeentefonds. Het moet vooral ook structureel zijn en voor nieuwe taken moet er steeds genoeg budget bijkomen en voldoende mogelijkheden om als gemeente te kunnen sturen. OP sluit zich hierbij aan.

Wonen

Er moeten dringend woningen worden bijgebouwd en niet alleen in het dure (vrije sector) segment. Ook in het sociale segment dient er flink te worden gebouwd. De onderhanden zijnde plannen met nieuwbouw in de wijk Kraaihoek moeten worden voortgezet richting Kraaihoek Noord. Maar er kan wellicht ook gebouwd worden boven de A15 waar 9 hectare vrij is (de Vriesenpolder). Daar zou een mooie combinatie denkbaar zijn met sportvelden. De Overtoom garage zou de bovenste lagen kunnen afstaan ten gunste van de bouw van betaalbare studio’s.

 

Tiny Houses zouden kunnen worden gebouwd op de voormalige locatie van de Wieken in de nabijheid van de Pelsertflat. Stomgenoeg heeft de gemeente daar alle infrastructuur die in de grond aanwezig was (ter waarde van om en nabij 750 duizend euro) weg laten halen. Dáár hadden zo Tiny Houses op gebouwd kunnen worden. Het zal dus wat kosten, maar de locatie lijkt zich daarvoor prima te lenen. Verder moet gedacht worden aan het bebouwen van het Slobbengors in de richting van het Fokker hoofdkantoor. Aan de rivier kunnen dure appartementen worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving en met een fraai uitzicht op het drie-rivierenpunt. Een buitentheater, arena, zou daar ingepast kunnen worden, zodat in de zomer buiten theatervoorstellingen gegeven kunnen worden. Er is veel te doen op het woondossier, maar we willen zeker ook aandacht schenken aan nieuwe woonvormen en bouwen waar mensen met dementie tijdig heen willen, zonder Wet op de Langdurige Zorg indicatie.

 

De menselijke maat bij alle beleid moet leidend zijn

Pars pro toto: men noemt een gedeelte maar bedoelt het geheel. Deze casus staat voor de algehele vervreemding die in de samenleving heeft plaatsgevonden. De spreekwoordelijke kloof tussen kiezers en gekozenen. Het Coalitieakkoord 2018 was getiteld “Zichtbaar Nabij”. Maar wat we hebben gezien was dat het beleid Onzichtbaar werd en Niet-Nabij. Het tegenovergestelde dus van wat ze hadden beloofd.

 

OP doet daar niet aan mee. Wij kiezen voor de inwoners en houden de lijnen kort. En daar komt bij dat wij wél doen wat wij zeggen. Dat is ons motto. Papendrecht en haar inwoners verdienen een progressief bestuur dat zaken wil op- en aanpakken! Breken met de stilstand van de huidige coalitie (On-zichtbaar en Niet-nabij). Wij van OP willen vooruit. Maar wel met oog voor de belangen van u als inwoner.

VO scholen

De behoefte aan nieuwe of gerenoveerde gebouwen is al aan het begin van de vorige raadsperiode door beide schoolbesturen van het Willem de Zwijger College en de CSG De Lage Waard naar voren gebracht. Het ging niet alleen over het bouwen van scholen maar ook over hoe er in de toekomst tussen beide scholen samengewerkt kan worden en welke visie op het onderwijs in beide scholen ontwikkeld wordt. Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek en de gemeenteraad heeft een second opinion laten uitvoeren

 

Maar er is nog veel onzeker over de financiering van de nieuwbouw van de scholen in het Voortgezet Onderwijs. Gelet op de kritische kanttekeningen en waardevolle adviezen, stellen wij ons op dit moment op het standpunt dat de gemeente goed moet kijken naar het integreren van deze adviezen in een collegevoorstel aan de raad. Daarom vinden wij dat het voorstel nog niet rijp is voor raadsbehandeling. Er is op dit moment geen uitgewerkt dekkingsplan en er is geen inzicht in de financiële risico’s, want er heeft geen risicoanalyse plaatsgevonden. Het college heeft dit niet in het haalbaarheidsonderzoek laten uitwerken. Als we het voor het kiezen hebben heeft nieuwbouw onze voorkeur. Maar idealiter gaan we voor een fonkelnieuwe Onderwijscampus boven de A15.

Aantal meldingen van ratten in Papendrecht stijgt fors

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde de afgelopen jaren vele keren vragen. En wat bleek? Het aantal meldingen van ratten- en ongedierteoverlast was fors gestegen. Het is zaak een vinger aan de pols te houden.

Op 17 juni 2020 stelde de wethouder, op vragen van OP, in een artikel in de Klaroen dat er geen sprake was van een rattenplaag in Papendrecht. Uit de rapportage maakte onze fractie op dat er wel degelijk sprake is van een stijging van het aantal meldingen van bewoners in 2019 en 2020. Ten opzichte van zowel de meldingen, de adviezen en de herhalingen is sprake van een stijging. We zien een stijging met 86% van het aantal meldingen, een stijging van 75% bij de adviezen en een stijging bij de herhalingsmeldingen van 95%. Deze cijfers moeten we serieus nemen en actiever ratten gaan bestrijden.

Een aparte vergunning voor zorgverleners invoeren

Om een beter beeld te krijgen van de beschreven parkeerproblematiek in het centrumgebied hebben wij met een van de grootste zorgaanbieders gesproken. Vanuit deze organisatie is aangegeven dat het wel eens voor komt dat zorgverleners even moeten zoeken naar een parkeerplaats of dat er tussen twee cliënten door een parkeerschijf verzet moet worden. De vermeende parkeerproblematiek wordt door de zorgmedewerkers echter als een groot probleem ervaren en gaat ten koste van de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook heeft het zoeken naar een parkeerplaats of het verzetten van een parkeerschijf invloed op de netto zorgtijd beschikbaar voor de patiënten. Daarom wil OP speciaal voor zorgverleners een parkeervergunning invoeren.

Wi-Fi hotspots

In deze tijden willen mensen veilig online kunnen zijn als zij zich in de openbare ruimte begeven. Daarom zouden wij willen kijken naar de mogelijkheden om wifi hotspots in de gemeente te plaatsten zodat snel en veilig internet voor iedereen beschikbaar is.

 

Maatschappelijk debat nodig over borging volksgezondheid bij uitrol van 5G

De ontwikkelingen op het gebied van de draadloze technologie gaan erg snel. Onze wereld wordt steeds digitaler en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze verbindingen. Met de komst van het Internet of Things (IoT) communiceren nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar. Deze toename van draadloze toepassingen heeft tot gevolg dat er ook steeds meer zendantennes bij komen, waardoor ook de hoeveelheid elektromagnetische straling steeds meer en steeds sneller toeneemt. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur. Na 2G (GSM), 3G (UMTS) en 4G (LTE) komt nu de 5e generatie (5G) van draadloze zendtechnieken er aan. De Rijksoverheid heeft de 5G-frequenties geveild en gaat de uitrol van 5G realiseren in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat Papendrecht te maken gaat krijgen met het aanleggen van de infrastructuur hiervoor (ondergrondse kabels en glasvezel) en de plaatsing van heel veel extra zendantennes op gemeentegrond.

 

De 5G-technologie maakt gebruik van millimetergolven die een kort bereik hebben. Daarom moeten er heel veel kleine zendantennes (small cells[1]) bijgeplaatst gaan worden om een volledige dekking te bereiken. Er wordt gesproken over de plaatsing van zendantennes om de tien tot twaalf huizen. Deze zullen dan in de directe leefomgeving van inwoners geplaatst gaan worden op lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, reclamezuilen, etc. De Rijksoverheid heeft op 3 juli 2018 het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd. Hierin valt onder andere te lezen dat er een dekkingsplicht van 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland komt met een minimale datasnelheid van tenminste 100 Megabit per seconde.

 

Er zijn echter steeds meer inwoners die nu al (soms ernstige) gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische straling van onder andere zendmasten, smartphones en wifi. De 5G-techniek maakt gebruik van andere (hogere) frequenties dan de huidige zendantennes. Er is nog maar zeer weinig onderzoek gedaan naar de specifieke effecten hiervan op onze gezondheid. Wel is al bekend dat deze hogere frequenties volledig in de huid worden geabsorbeerd. Aangezien er zenuwuiteinden, bloedvaten en hormonen in onze huid zitten, kan dit leiden tot allerlei biologische verstoringen waardoor onder andere DNA-schade kan ontstaan. Momenteel kunnen veel elektrogevoelige mensen, met de nodige aanpassingen, nog enigszins woon- en leefplekken zoeken waar het relatief stralingsarm is. Maar als er straks op elk hoek van de straat zendantennes staan, dan valt er niet meer aan te ontkomen. Dit creëert dan ook grote problemen voor inwoners die hier mee te maken hebben. Daarnaast is er ook een grote groep elektro hypersensitieve mensen die, mede door financiële beperkingen, nu al in een uitzichtloze situatie zijn beland.

 

Volgens schattingen ervaart 3% van de bevolking gezondheidshinder door straling. Dit zou in onze gemeente (± 33.000 inwoners) betekenen dat het om ongeveer duizend mensen gaat. De meeste van hen zijn zich er echter nog niet van bewust dat hun gezondheidsklachten hierdoor (mede) veroorzaakt worden. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de gezondheid van haar inwoners, betreft dit ook een gemeente-aangelegenheid. Met de nieuwe Omgevingswet kunnen gemeenten zelf een eigen omgevingsvisie vaststellen. Het is dan ook belangrijk dat ook onze gemeente zich gaat verdiepen in de materie en gaat bepalen hoe zij op een veilige en verantwoorde wijze invulling gaat geven aan de aangekondigde uitrol van 5G.

 

Geen windmolens in Papendrecht, Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men

Onafhankelijk Papendrecht diende in de zomer van 2021 een motie in teneinde tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwoners-participatie (beter) te borgen. De aanleg van windparken op land dreigt voorlopig stil te vallen. Dat is een gevolg van een uitspraak die de Raad van State heeft gedaan. Volgens de hoogste bestuursrechter moet de overheid eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw komen.

 

Ten aanzien van de RES Drechtsteden 1.0 merkte de OP-fractie op dat er onder andere op basis van het Klimaat-akkoord en het Klimaatplan RES-regio’s in het leven zijn geroepen, zonder een afdoende wettelijke grondslag. In de visie van OP behoort een ingrijpende gemeentelijke energie-transitie van deze omvang in alle fases tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad (en niet van het college). OP riep in herinnering dat bij eerdere regionale operaties [denk aan de omgevingsdiensten en de regionalisering van het sociaal domein] aanvankelijk ook bottom-up ‘duizend bloemen mochten bloeien’, waarbij uiteindelijk de nationale overheid de knopen doorhakte. Op het grondgebied van de gemeente Papendrecht zijn overigens op dit moment geen grootschalige projecten voor opwek van zonne- of windenergie vergund. Wat OP betreft dient dit zo te blijven.

 

Omdat we niet wilden instemmen met de RES Drechtsteden 1.0 zonder te markeren dat we moeite hadden met het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag, dienden wij een motie in. De motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’. We willen hiermee het College verzoeken tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelings-bevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad. OP boekte weer succes op basis van een goede inhoudelijke voorbereiding.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is door concessieverlening door de provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren achteruitgegaan zonder dat de gemeente daar veel op heeft kunnen inbrengen. Er kwamen minder lijnen, haltes en frequenties gingen achteruit. Daardoor rijden er minder bussen en de spiraal naar beneden is daardoor ingezet. Op sommige plekken in de gemeente komt op zondagen geen bus meer en voor ouderen is het soms lastig om dan visite te ontvangen of om er zelf op uit te trekken omdat zij eerst vanuit hun huis naar de bushalte een afstand moeten overbruggen die voor sommigen te ver is. Hier zouden we verbetering in aan willen brengen.

Energiebeleid

In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs: we willen de opwarming van de aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990. Dit betekent voor Nederland een afname van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energieverbruik en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het doel is dat we vóór 2050 energieneutraal zijn.

 

In de regio Drechtsteden leveren we onze bijdrage aan een toekomstbestendige, energieneutrale aarde. ‘Doen’ begint met een gedeelde strategie. Overheden, woningcorporaties, nutsbedrijven, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners hebben daarvoor de gezamenlijke ‘Energiestrategie Drechtsteden’ geformuleerd. Het document beschrijft onze gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie. We willen als OP dat energiearmoede wordt voorkomen.

 

Niet bezuinigen op het sociaal beleid, zeker niet in deze moeizame tijden

Wij vinden de voorgestelde ombuigingen op de sociale basis om meerdere redenen op dit moment een onverstandige keuze. Daarvoor is een aantal redenen aan te geven. Zo blijkt er bij nadere bestudering nauwelijks sprake te zijn van zogenaamde doublures. Sterk Papendrecht geeft eerder professioneel invulling aan een laag-drempelige loket-, informatie- en bemiddelingsfunctie voor de inwoners met vragen en behoeften op het vlak van het sociaal domein, dan dat deze organisatie zelf tal van sociale regelingen uitvoert. Het accent ligt op preventie en juist preventie werkt aan de voorkant als een investering in de toekomst en preventie werkt daarnaast kosten-besparend. Mantelzorgers ontvangen steun, maar ook ouderen ziet men steeds vaker langs komen omdat zij moeilijker hun weg kunnen vinden in de steeds complexer wordende digitale maatschappij. Die hulpvraag neemt toe. Ook de jeugd is nadrukkelijk in beeld. Een goede doorverwijzing kan veel geld schelen, daarvan zijn meerdere voorbeelden te geven.

 

De aangekondigde ombuigingen zullen voornamelijk ten koste gaan van de formatie en bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna 20%. Het directe gevolg zal zijn dat er, als gevolg van een formatietekort (‘te weinig handjes’) wachtlijsten zullen ontstaan. En dat inwoners niet op tijd de ondersteuning krijgen die zij op dat moment nodig hebben. Juist vanwege de nadelige effecten van Corona wordt nog een vloedgolf aan hulp- en ondersteuningsvragen verwacht. Sterk Papendrecht merkt dat bijvoorbeeld bij sociaal raadslieden, waar inwoners gewacht hebben en ondertussen de schulden en problemen groter zijn geworden. Een juiste doorverwijzing, professionele assistentie én begeleiding strekt niet alleen tot voordeel van de inwoners in kwestie maar ook tot voordeel van de gemeente. De gemeente bespaart geld door de inzet van Sterk Papendrecht. Wanneer bijvoorbeeld de aanmeldingen niet in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) terecht komen en er een risico ontstaat dat er meer mensen onnodig lang in de verkeerde ‘circuits’ circuleren, zou dit uitgaande van een gemiddeld aantal casussen per jaar zo’n 200.000 euro aan extra kosten voor de gemeente kunnen betekenen doordat de cliënt niet de WLZ ondersteuning krijgt die hij/zij wel nodig heeft en daardoor gebruik maakt van andere voorzieningen waarvoor de gemeente betaalt.

 

De eerder voorgestelde ombuigingen waren volgens OP ondoordacht en onverstandig en ook de bezuiniging op het Schoolmaatschappelijk Werk is volgens OP nou juist nét het verkeerde signaal. Ook van andere sociale regelingen en voorzieningen, zoals het Adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap, de cultuurlessen op school voor kinderen uit achterstandsgezinnen en kinderen van statushouders, alsmede de ondersteuning van de stichting Buurtgezinnen, in onze visie tevens vitale sociale en maatschappelijk functies (die overigens niet onder Sterk Papendrecht ressorteren) bepleiten wij de instandhouding.

Personeel van de Fietsenstalling op de Meent moet blijven, sociale werkvoorziening blijft belangrijk

Op 2 december vorig jaar heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht de motie fietsenstalling op de Meent ingediend bij de raadsvergadering, welke door de wethouder werd ontraden waarna de gemeenteraad in meerderheid tegen onze motie stemde. In algemene zin vinden wij dat het met terugwerkende kracht beter zou zijn geweest deze casus in de commissie ruimte te bespreken en dat het beter zou zijn geweest als daarbij alle argumenten goed de revue zouden hebben kunnen passeren. In de voormelde motie hebben wij de zaak van het personeel van de fietsenstalling, mensen die op een beschutte arbeidsplek zitten namens Drechtwerk (onze gezamenlijke Drechtstedelijke sociale werkvoorziening), aan de orde gesteld en daarbij geconstateerd dat het personeel van de fietsenstalling op de Meent volgens aankondiging met ingang van 1 januari 2022 ‘verdwijnt’, omdat deze beschutte arbeidsplaatsen worden opgeheven en dat hun werkzaamheden overgenomen zullen worden door cameratoezicht. Volgens plan zal het personeel elders worden geplaatst, maar niet meer op de fietsenstalling op de Meent. Het resultaat van Drechtwerk over 2020 leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan geprognosticeerd bij de 2e Burap 2020. Het voorstel aan het algemeen bestuur is het effect van de vermindering op de verliesbijdrage aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Ten opzichte van de primaire begroting bedraagt deze vermindering voor alle gemeenten totaal € 2,841 miljoen.

 

Het voordelige effect van Papendrecht, zijnde € 193.000 zal worden meegenomen in de eerste concernrapportage 2021. De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van de in de (vorige) meerjarenraming (2021-2024) met een bijdrage van € 409.000 (prijspeil 2022) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 zullen worden meegenomen in de kaderbrief 2022.

 

Niet duidelijk is wat de verborgen kosten zijn van het instellen van videocamerabewaking. De verborgen kosten zijn niet in kaart gebracht. Alleen het plaatsen van nieuwe schuifdeuren zou al twintig duizend euro kosten. Uit de nieuwe meerjarenraming blijkt dat de bijdrage de komende jaren weliswaar verder zal stijgen, tot bijna € 416.000 in 2025. In onze eigen meerjarenbegroting is voor de komende jaren reeds voldoende met hogere bijdragen rekening gehouden. Naar aanleiding van de nieuwe meerjaren raming van Drechtwerk zullen hierop positieve aanpassingen plaats vinden. Deze zullen vermeld worden in de kaderbrief en verwerkt worden in de begroting.

 

Bij de vaststelling van de Tweede Concernrapportage bleek het voordelig resultaat uit te komen op een bedrag van meer dan 2 miljoen euro. Uit de begroting Drechtwerk halen wij dat de bijdrage van Papendrecht aan Drechtwerk voor 2022 is geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van de meerjarenraming (2021-2024) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 worden meegenomen in de kaderbrief van 2022. Er is dus ruim voldoende financiële ruimte aanwezig om het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten vanaf 1 januari 2022. Het personeel op de fietsenstalling is in dienst van Drechtwerk. Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs blijkt te worden gesteld. Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten.

 

De algehele indruk is dat de inwoners die zich zorgen maken over het mogelijke verdwijnen van de fietsenstalling hun zorgen hebben ten aanzien van minder menselijk toezicht door overname van deze taak door videocamera’s. Maar er bestaan ook serieuze zorgen dat de fietsenstalling minder veilig zal zijn met alleen nog maar cameratoezicht, alsmede dat men verwacht dat het voor criminelen gemakkelijker zal worden om hun slag te slaan. De fietsen staan namelijk niet vast aan de rekken, waardoor elke willekeurige fiets zomaar meegenomen kan worden. Wat bij menselijk toezicht natuurlijk veel moeilijker is. Daarnaast spelen zaken als het persoonlijke en intermenselijke contact dat verloren zal gaan. En van veel met name wat oudere inwoners vernemen wij dat zij hun fiets in de fietsenstalling zetten, in de wetenschap dat erop gelet wordt, en dat zij dan, zeker als zij niet over een automobiel beschikken, in etappes boodschappen doen in Winkelpark de Meent of op de Markt (op de dinsdagen) en telkens na elke etappe hun boodschappen in hun fietstas leggen. En omdat er menselijke bewaking is vertrouwen zij er beter op dat hun nieuw aangekochte spullen niet worden gestolen. Juist omdat er toezicht op hun fiets is.

 

Ook mensen met elektrische fietsen maken zich zorgen. Het gaat om flinke aanschafkosten per fiets en de angst dat hun fiets gemakkelijk(er) gestolen kan worden als er alleen nog videocamera’s hangen die het werk van de menselijke toezichthouders zullen hebben overgenomen is groot. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre de verzekeringsmaatschappijen gestolen fietsen uit de niet door mensen bewaakte fietsenstalling op de Meent zullen vergoeden? De videocamera’s in de fietsenstalling worden bemand door personeel in de onderliggende parkeergarage. De vraag bij menigeen is: hoe snel zullen zij ter plekke zijn als er een (of meer) fiets(en) word(t)(en) ontvreemd? Gelet op wat inwoners hierover aan ons zeggen, de menselijke bewaking van de fietsenstalling bestaat al meer dan tien jaar, blijkt dat er een enorm grote waardering bestaat voor deze faciliteit, de kleinschaligheid van menselijk toezicht en het daarbij behorende maatwerk dat een middelgrote gemeente als Papendrecht juist nog wél kan bieden, alsmede enorm veel (warme) waardering voor de inzet van het personeel, hetgeen het sociale belang van menselijk toezicht en menselijke aanwezigheid op de locatie van de fietsenstalling op heel duidelijke wijze demonstreert. OP wil dat het personeel terugkeert op de fietsenstalling.

De keuze vóór een sociale, menselijke en weerbare samenleving

Wij stellen voor om de taken van het personeel op de fietsenstalling uit te breiden met lichte toezichthoudende werkzaamheden op het plein en in het winkelpark de Meent, zodat het tekort aan Boa’s (slechts 3 in totaal voor heel Papendrecht) in de gemeente enigszins kan worden ingelopen en een vorm van praktisch menselijk toezicht op de Meent in het centrum op heel praktische, eenvoudige, betaalbare, kostenefficiënte wijze zal kunnen worden gerealiseerd met als doel de veiligheid ter plekke te verbeteren en ook het gevoel van veilig kunnen winkelen te bevorderen. We moeten onze creativiteit inzetten en deze koppelen aan menselijkheid – en vanuit het beleid geredeneerd het leveren van bestuurlijk maatwerk – teneinde het steeds onpersoonlijker en killer worden van de samenleving een halt toe te roepen. Zo bezien kan een besluit tot het behouden van het personeel op de fietsenstalling als pars pro toto voor de keuze vóór een sociale, menselijke en weerbare samenleving gelden.

Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is

Wij citeren vanaf deze plek graag uit dat artikel de voorzitter van het bestuur van de stichting Beeldenpark Drechtoevers: “Anders dan in een museum mogen de beelden ook aangeraakt worden. Het voelen van de vorm en het materiaal in de buitenlucht geven een extra dimensie aan de beleving. De belangstelling voor de exposities is in de afgelopen jaren dan ook alleen maar toegenomen, en de beeldende kunst langs de rivieroevers is inmiddels onmisbaar voor de culturele uitstraling van Papendrecht. Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is”. OP is voor meer publieke gelden investeren in kunst, cultuur en cultuurbehoud.

Aanpak van Fijnstof blijft belangrijk

Ongeveer twaalfduizend mensen sterven in Nederland jaarlijks vroegtijdig door luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt ongeveer 4 procent van de ziektelast in Nederland. Voor roken is dat 13 procent, voor overgewicht 5 procent, en voor gebrek aan beweging 3 tot 4 procent. Geen wonder dat de Gezondheidsraad aandringt op maatregelen om de lucht schoner te maken, in een advies aan het kabinet dat dinsdag is verschenen.

 

De lucht is de afgelopen decennia veel schoner geworden; alleen op enkele hotspots, vooral in drukke steden, langs enkele snelwegen en in gebieden met veel veeteelt, worden de normen van de Europese Unie overschreden. Maar Nederland moet proberen, aldus de Gezondheidsraad, de normen te halen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die zijn strenger dan de Europese, met name voor fijnstof. Ook die normen zijn eigenlijk niet veilig, want „zelfs bij concentraties luchtverontreiniging onder die advieswaarden zijn nog effecten op de gezondheid van mensen waargenomen”.

 

De vraag is hoe dat bereikt kan worden. Veel vieze lucht komt uit het buitenland, vooral van de Europese industrie. Je zou dus Europese afspraken moeten maken. Daar zijn andere landen wellicht toe bereid, omdat ook daar de luchtkwaliteit te wensen overlaat, én omdat ook Nederland viezigheid exporteert. „De Nederlandse export van fijnstof is drie maal zo groot als de import”, meldde het RIVM ooit. De meeste winst valt te boeken door landelijke maatregelen die de „deken” van met name fijnstof boven Nederland wegnemen. Dat betekent vooral het verminderen van de uitstoot door pluimvee, varkens en koeien, inclusief „strikte handhaving” van de mestregels. Buitenlandse veehouders kunnen vaker luchtwassers inzetten en mest sneller in de grond werken. Ook zinvol is het terugdringen van dieselmotoren, en het gebruik van roetfilters. Niet te onderschatten is verder het effect van het stoken van hout; een houtkachel moeten we minder vaak gebruiken, net als de barbecue en de vuurkorf.

 

Gemeenten zijn doorgaans graag bereid maatregelen te nemen, van het plaatsen van stofzuigers tegen fijnstof in Eindhoven tot milieuzones in grote steden, snelheidsbeperkingen, het bevoordelen van elektrische auto’s, het plaatsen van een „mosmuur” in Amsterdam en het aanwijzen van „houtstookvrije woonwijken”. Over het effect van lokale maatregelen valt te twisten. Op langere termijn hebben ze een „bescheiden betekenis”, schreef het RIVM eerder, en bovendien kan een „eenzijdige focus” op hotspots „soms” leiden tot een verplaatsing van de uitstoot, „bijvoorbeeld als het verkeer wordt omgeleid waardoor per saldo de totale uitstoot in de stad toeneemt”.

 

Lokale maatregelen zijn vooral nuttig, schrijft de Gezondheidsraad, om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen; mensen die er extra gevoelig voor zijn, zoals kinderen, ouderen en astmapatiënten. Je zou bij de ruimtelijke ordening met deze groepen rekening moeten houden, bijvoorbeeld door langs drukke wegen geen kinderdagverblijven, scholen en woonzorgcentra te bouwen. Voor een echt grootse aanpak moet je bij Milieudefensie zijn; die pleit al jaren voor meer openbaar vervoer, ruimte voor fietsers en een stop op meer snelwegen; het beperken van megastallen; en een verbod op de komst van cruiseschepen. OP blijft zich voor vermindering van de schadelijke uitstoot van fijnstof inzetten.