nieuws

nieuws · 20. november 2020
In de vorige periode (2014-2018) is de opening van de winkels op zondag verruimd van 1 naar 2 zondagen per maand, naar aanleiding van een verzoek daartoe van ondernemers aan de gemeente om uitbreiding van de zondagopenstelling in Papendrecht mogelijk te maken. In oktober 2014 is een compromis gevonden op 2 zondagen per maand openstelling, geldend voor alle winkels in de gemeente. Het betreffende amendement kunt u hieronder uitprinten en lezen. Bij de Corona crisis (vanaf maart 2020) zijn de...
nieuws · 12. november 2020
De begroting 2021 is een duidelijk document, waarvoor onze complimenten aan de ambtelijke organisatie. In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Dat de doelstellingen van de Global Goals zijn opgenomen bij de eerste Hoofdtaakvelden van de begroting vinden wij een goede zaak, omdat op die manier wordt aangegeven wat de gemeente doet in relatie...
nieuws · 06. november 2020
Op 07 juli 2020 (althans bij ons in de gemeente Papendrecht was dat het geval) werd de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) ter bespreking aangeboden. Na een intensief traject met input vanuit vele partners, belanghebbenden en ook de volksvertegenwoordigers ligt er thans een gedegen concept voor. De concept RES Drechtsteden gaat uit van een zogenaamd nuchtere en realistische aanpak om zo regionaal invulling te geven aan het behalen van (inter-)nationale doelstellingen met...
nieuws · 31. oktober 2020
Persoonlijke individuele angst voor het Corona virus mag niet bepalen dat het staatsrechtelijk gefundeerde plaatselijke politieke systeem hieraan – onder verwijzing naar de goede bedoelingen rondom het thema ‘gezondheid’ – ondergeschikt wordt gemaakt. Wij leven nu eenmaal niet in een dictatuur van de ‘angst voor Corona’.
nieuws · 28. oktober 2020
Volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht is het van belang dat de rechten van insprekers bij digitale vergaderingen van de commissies (ABZ, Ruimte en Samenleving) goed worden geborgd.
nieuws · 25. oktober 2020
Geen steun voor achterkamertjespolitiek in Corona tijd - tegen het onrechtmatig genomen besluit om digitaal te vergaderen.
nieuws · 21. oktober 2020
Onze fractie heeft het belang van een gelijk speelveld bij de twee Papendrechtse voetbalclubs op de agenda van de Commissie Samenleving gezet. Het College heeft intussen wel gezien dat hier wat moest gaan gebeuren. Wij verheugen ons dan ook over het feit dat het College heeft laten weten dat een onafhankelijk onderzoek zal worden ingesteld. Ook liet het College, bij monde van wethouder Pieter Paans, weten dat het ook het belang inziet van een gelijk speelveld bij de twee voetbalclubs.
nieuws · 19. oktober 2020
De Koning heeft het op 4 mei, ter gelegenheid de Nationale Herdenking op de Dam van 75 jaar viering van de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog, nog kort en bondig gezegd: “Het minste wat we kunnen doen: niet 'normaal' maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin." Kritisch op de coronawet; tegen het buiten werking stellen van de gemeenteraad De gedachte is dat deze wet...
nieuws · 15. oktober 2020
Sterk Papendrecht is het centrale punt voor alle inwoners van 0-100+ met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Ondersteuning organiseren ze samen met en naar aanleiding van de vraag van de inwoners met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.
nieuws · 12. oktober 2020
Het is helaas nodig dat de gemeente ombuigingen gaat realiseren. De geprognosticeerde financiële tekorten lopen op tot in de miljoenen euro’s en als we niks doen verliest de gemeente uiteindelijk haar onafhankelijkheid.

Meer weergeven