nieuws

nieuws · 01. maart 2021
Drechtsteden hebben baat bij betere regionale samenwerking (deel 2)
We zijn dit jaar met de "Nieuwe samenwerking in de Drechtsteden" als uitwerking van de wens om tot een betere regionale samenwerking te komen met elan van start gegaan. Hieronder kunt u alvast de bestuurlijke brief, de routekaart en de uitgangspuntennotitie lezen.
nieuws · 01. maart 2021
Stel een Corona Steunfonds  voor Papendrecht in
Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht, Eén jaar na de komst van het coronavirus naar Nederland zien we dat ook in Papendrecht inwoners en het midden- en kleinbedrijf het in economische zin erg moeilijk hebben. De gemeente heeft, gesteund door het Rijk, plaatselijk al enige ondersteuning geboden, zoals bij het kwijtschelden van huur. Het is volgens ons nodig toch nog eens te reflecteren op de instelling van een Corona Steunfonds voor Papendrecht, zodat ook alle inwoners en...
nieuws · 27. februari 2021
Bij jeugd en corona-advisering geldt dat 'elke seconde telt'
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vroeg ook nog aandacht voor de motie 'Elke seconde telt'.
nieuws · 19. februari 2021
Gemeenteraad Papendrecht zet zichzelf buiten spel
Gemeenteraad Papendrecht zet zichzelf buiten spel Op 21 januari nam de Gemeenteraad unaniem een motie van Onafhankelijk Papendrecht aan. De motie “geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden”. In die motie droeg de Gemeenteraad aan het College het volgende op: acties in het werk te stellen teneinde het buitenbad eerder open te stellen, zodat inwoners in de buitenlucht kunnen zwemmen; acties in het werk te stellen teneinde de speeltuinen eerder open te stellen, zodat kinderen...
nieuws · 18. februari 2021
Motie Corona-beleid in begrijpelijke financiële taal
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt het belangrijk dat de gemeentelijke financiën in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens de bespreking van de Tweede concernrapportage heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’ en deze wordt gevormd uit de extra financiële corona compensatiepakketten die vanuit de Rijksoverheid zijn ontvangen.
nieuws · 18. februari 2021
Toegevoegde waarde Avondklok zeer gering
De toegevoegde waarde van de Avondklok is zeer gering. Het RIVM maskeert het zicht op de werkelijkheid met misleidende cijferpresentaties. Het kabinet heeft verscherpte lockdown maatregelen ingevoerd, die de bewegingsvrijheid van burgers ernstig beperken en die inbreuk maken op de grondrechten. De gemeente Papendrecht dient een rol aan te nemen bij het compenseren van de negatieve effecten van ondoordachte en op angst gebaseerde lockdown maatregelen.
nieuws · 18. februari 2021
Significante stijging bij meldingen van Rattenoverlast in Papendrecht
Onafhankelijk Papendrecht heeft wederom signalen ontvangen dat er op diverse plekken in Papendrecht overlast van ratten wordt ervaren.
nieuws · 17. februari 2021
Open het buitenbad van het Sportcentrum, open de speeltuinen en steun het buitensporten
Motie van Onafhankelijk Papendrecht De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare (digitale) vergadering bijeen op 18 februari 2021, Overwegende dat: ­de gemeenteraad op 21 januari 2021 de ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’ unaniem heeft aangenomen; in het persbericht van 4 februari over de impact van corona op Papendrechtse jongeren wordt gesteld dat veel jongeren tussen pakweg 14 en 22 jaar zich gestigmatiseerd voelen en soms zelfs geïsoleerd of depressief...
nieuws · 12. februari 2021
Referendum over pakket bezuinigingen
Vandaag hebben wij aan het College van B&W voorgesteld om dit jaar een referendum over het totale bezuinigingspakket dat diepe wonden slaat in de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht te organiseren.
nieuws · 03. februari 2021
OP steunt actie 'Raden in Verzet' voor een eerlijker speelveld voor de decentrale overheid
Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over enkele nijpende financiële kwesties die overal spelen. Hier hebben alle gemeenten immers mee te maken.

Meer weergeven