Posts met de tag media


In de Media · 11. mei 2021
Informatie over ombuigingen bij de gemeente
De komende jaren moet de gemeente fors bezuinigen. De gemeenteraad gaat praten over de voorstellen van het college en neemt in de maand juli een besluit. Over welke plannen gaat het? Op deze pagina informeren wij u daarover. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht beraadt zich momenteel op de voorstellen. Wij staan open voor uw ideeën, meningen en inbreng.
In de Media · 10. mei 2021
Wij bepleitten de plaatselijke intrekking van de avondklok, aangezien er geen sprake was van een gezondheidskundige meerwaarde bij de bestrijding van het coronavirus.
In de Media · 02. mei 2021
Nieuwe brandweerkazerne gereed, bouwkosten vielen hoger uit
De nieuwe brandweerkazerne is gereed. Deze week neemt de brandweer zijn intrek in het nieuwe onderkomen. De bouwkosten waren wel hoger dan oorspronkelijk begroot.
In de Media · 23. april 2021
Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont
De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagvaarden de chemiebedrijven Chemours en DuPont. Zij vragen de rechter vast te stellen dat Chemours en DuPont onrechtmatig hebben gehandeld bij de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die gemeenten hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van deze uitstoot.
In de Media · 22. april 2021
"Big Brother" gaat de Papendrechters in de gaten houden
"Big Brother" gaat de Papendrechters in de gaten houden.
In de Media · 15. april 2021
D66 en OP: motie voor meer transparantie bij verkoop pand voormalige bibliotheek
Ondanks protest: verkoop oude bieb
In de Media · 10. april 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 08. april 2021
Scherpe vragen over voorgenomen verkoop voormalig pand bibliotheek aan de Markt
Volgens de Raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2021 met kenmerk 2021-0034606, wordt het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Markt 2 voor € 100.000 verkocht aan Woonkracht10. Dit is ruim € 600.000 onder de huidige boekwaarde en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde. In feite krijgt hiermee een marktpartij een schenking van de gemeente van meer dan € 600.000. D66 en OP hebben hierover een aantal technische vragen.
In de Media · 25. maart 2021
Aandacht voor rattenoverlast
Aandacht voor rattenoverlast
In de Media · 18. maart 2021
Motie OP toch uitgevoerd: zwembad eerder open
De motie die wij in januari hebben ingediend wordt toch uitgevoerd: het zwembad gaat eerder open.

Meer weergeven