nieuws · 15. april 2021
D66 en OP: motie voor meer transparantie bij verkoop pand voormalige bibliotheek
Motie vreemd aan de orde van de dag: Transparantie financiën verkoop Markt 2 De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 15 april 2021, Overwegende dat: de gemeenteraad van Papendrecht middels RIB d.d. 16 maart 2021 is geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van Markt 2 te Papendrecht (het voormalig bibliotheekpand) aan Woonkracht10, met als doel realisatie en verhuur van tien zorgwoningen aan Stichting Philadelphia Zorg; het college voornemens is om Markt 2 voor €...
nieuws · 14. april 2021
In de raadszaal vergaderen is beter voor de plaatselijke democratie
Wij hebben binnen de fractie gesproken over het digitaal vergaderen: wij zijn er geen voorstander van. Omdat de plaatselijke democratie nu eenmaal niet optimaal kan functioneren van achter het beeldscherm. Als er dan toch digitaal zal worden vergaderd, dan pleiten wij voor een hybride variant: dat zou bij de commissievergaderingen al moeten kunnen. Bij de raadsvergaderingen zouden wij ook weer snel over willen gaan naar fysiek vergaderen. Terug naar de normale verhoudingen wat ons betreft.
nieuws · 12. april 2021
Culturele voorzieningen horen in het hart van Papendrecht
Het heeft even geduurd, maar de aap is uit de mouw: het zittende College heeft geen visie op de centrumontwikkeling, in het bijzonder de omgeving van de Markt, van Papendrecht.
nieuws · 11. april 2021
Chloortransporten over de Betuwelijn - deel 2
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke (VVD) wilde de informatie over de chloortransporten over de Betuwelijn, die deze maand plaats vinden, onder de pet houden. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht kwam hiertegen in opstand en stelde met succes dat de betreffende informatie openbaar was; dus helemaal niet "vertrouwelijk" of zelfs "geheim". Openbare informatie is openbaar en dat betekent: voor alle burgers te raadplegen.
In de Media · 10. april 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 08. april 2021
Scherpe vragen over voorgenomen verkoop voormalig pand bibliotheek aan de Markt
Volgens de Raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2021 met kenmerk 2021-0034606, wordt het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Markt 2 voor € 100.000 verkocht aan Woonkracht10. Dit is ruim € 600.000 onder de huidige boekwaarde en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde. In feite krijgt hiermee een marktpartij een schenking van de gemeente van meer dan € 600.000. D66 en OP hebben hierover een aantal technische vragen.
nieuws · 07. april 2021
Snoeiwerkzaamheden in Park Noordhoekse Wiel houden rekening met broedende vogels
De gemeente Papendrecht houdt nadrukkelijk rekening met broedende vogels. De Wet natuurbescherming geeft aan dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Het snoeien van de struiken is in de tweede helft van februari uitgevoerd. Voorafgaande aan de werkzaamheden is goed gekeken of er broedende vogels waren, ondanks dat het broedseizoen, zoals dat in het verleden werd gedefinieerd (vanaf half maart), nog niet was aangebroken.
nieuws · 06. april 2021
Papendrecht draagt € 800.000 bij aan ICT verandert
We staan op de drempel van de realisatie van de Informatisering & Automatisering Strategie uit 2018. In die strategie schetsten we de route die we moesten afleggen om de transitie te doen van ICT in eigendom en eigen beheer naar gebruik maken van diensten van de markt en de consequentie daarvan. Die strategie hebben we vervolgens omgezet in een transitieplan ICT Verandert waarin meerjarig de spelregels en het resultaat werden beschreven van de transitie.
nieuws · 03. april 2021
Grote chloortransporten over de Betuwelijn vinden plaats in de maand april 2021
In de periode april 2021 vervoert Nobian maximaal circa 2160 ton chloor per trein naar haar vestiging in de Botlek in Rotterdam. Er zullen maximaal ongeveer drie transporten plaatsvinden. Het transport vindt plaats omdat de chloorfabriek van Nobian in de Botlek vanwege gepland onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het transport vindt plaats via de Betuweroute. Langs die route is er geen interactie met ander verkeer. Chloortransporten zijn toegestaan en vallen binnen bestaande wetten en regels....
nieuws · 26. maart 2021
Stralingsrisico’s in de publieke ruimte: hoe gaan we ermee om?
De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd. We gebruiken onze smartphone de hele dag voor uiteenlopende dingen, maar hoe zit het met de veiligheid van deze (draadloze) techniek? Kun je met een gerust hart mobiel blijven bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Een groeiende internationale groep wetenschappers signaleert echter wel een mogelijk verband tussen zenderstraling en kanker.

Meer weergeven