nieuws

nieuws · 11. juli 2019
Na een opiniërende discussie werd het door de voltallige oppositie ingediende amendement uitgebreid met de toevoeging dat een ambtenaar onder verantwoordelijkheid van de griffier als technisch adviseur bij de agendacommissie van de gemeenteraad kan worden uitgenodigd. Feitelijk was dit natuurlijk allang mogelijk, maar nu is het dan formeel opgeschreven. Het belangrijkste winstpunt is dat de ambtelijke beleidscoördinator, als zogenaamd louter technisch adviseur, geen permanente zitting in de...
nieuws · 04. juli 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht Onderwerp Ecologisch verantwoord maaibeleid en –beheer Bijen en bloemen Vandaag bemerkten wij al fietsend door Papendrecht dat er op sommige plekken gemaaid was. Ook werden wij aangesproken door een inwoonster van onze gemeente die had deelgenomen aan de bijeenkomst Natuurvriendelijk Maaibeheer op 14 mei jl. Zij maakte zich terecht grote zorgen over het maaibeleid, want de bloemen waaraan zij een geluksgevoel ontleent in de ochtend waren...
nieuws · 02. juli 2019
nieuws · 01. juli 2019
Laatste update van de motie waardering voedselbanken Drechtsteden die wij voornemens zijn in te dienen bij de Drechtraad van 2 juli 2019. Wij hopen nog steeds op voldoende steun om de motie aangenomen te krijgen. Naar aanleiding van een artikel in het AD (zie het artikel hiernaast) van vandaag wordt de motie morgen misschien niet ingediend: de kans op een meerderheid in de Drechtraad lijkt op dit moment klein. De indieners zullen morgen overleggen. Van de beweringen die door de voedselbank...
nieuws · 26. juni 2019
OP voorstander van verkabelen en optimaliseren hoogspanningsverbindingen Tijdens de commissie Ruimte van 26 juni 2019 kwam aan de orde de vraag of we op de goede weg waren als het gaat om het proactief verbeteren van de hoogspanningsverbindingen. In samenwerking met TenneT wordt nu gewerkt aan plannen om te verkabelen en te optimaliseren. Onafhankelijk Papendrecht is hier een voorstander van. Het college heeft vorig jaar besloten om aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna...
nieuws · 24. juni 2019
Tijdens de commissie ABZ van maandag 24 juni 2019 kwam de Doorlichting ambtelijk apparaat aan de orde. In het Berenschot rapport werd gemeld dat de overhead apparaatskosten een afwijking van +20% te zien geeft (in zijn geheel) waarbij de categoriën Financiën en Control (+45%), Personeel en Organisatie (+73%), Bestuurszaken en bestuursondersteuning (+96%), Communicatie (+65%) en Inkoop (+103%) de uitschieters zijn. Samenvattend: de totale kosten per inwoner zijn 15% hoger dan gemiddeld. Dit...
nieuws · 20. juni 2019
Wij willen uitvoering geven aan het stimuleren en faciliteren van natuureducatie aan jong en oud gericht op kennis over en respect voor de natuur. Bijen en vlinders kunnen als symbool voor een groen en duurzaam Papendrecht worden gehanteerd. Uitvoering geven aan het eerder ondertekende Bijenconvenant. Wij willen imkers hierbij actief betrekken. Verbetering van de leefomstandigheden van solitaire bijen en vlinders kan worden gerealiseerd door het creëren van bloemrijke stroken en rustplekken
nieuws · 17. juni 2019
De afgelopen drie jaar zijn we als fractie actief bezig geweest om meer bewustwording te genereren ten aanzien van (giftige) stoffen die in onze leefomgeving worden geloosd en die schadelijk zijn voor mens en dier. Het is een proces van vallen en opstaan (gebleken), waarbij we zien dat niet alleen bedrijven maar ook de overheden steken hebben laten vallen. Het streven is erop gericht met elkaar een schonere leefomgeving te bereiken door minder uitstoot van schadelijke stoffen (ook wel zeer...
nieuws · 27. mei 2019
Het College van B&W van de gemeente Papendrecht ontwijkt vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht over de opeenhoping van gevaarlijke GenX-stoffen in (dode) vissen.
nieuws · 23. mei 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht 23 mei 2019 Onderwerp Benutting pand voormalige bibliotheek Geachte heer Moerkerke, Sedert onze brief van 26 april 2017 is er een hele correspondentie ontstaan over de invulling van het nu alweer twee jaar leegstaande voormalige pand van de bibliotheek aan de Markt. Recent volgde nog weer een aanbod aan de rijwielhandel Korteland om het pand voor €...

Meer weergeven