nieuws

nieuws · 10. juli 2018
Aan het College van B. & W. van de gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papendrecht Papendrecht, dinsdag 10 juli 2018 Betreft: Profile Tyrecentre Papendrecht – verbreding inrit Nieuwland Parc Zeer geacht College van B. & W., Langs deze weg benaderen wij u na gisteren uitvoerig gesproken te hebben met Profile Tyrecentre Papendrecht. Onlangs is Profile Tyrecentre Papendrecht verhuisd naar een nieuwe locatie op Nieuwland Parc 87, dat deel uitmaakt van het grondgebied van de gemeente...
nieuws · 21. juni 2018
Oplegnotitie van vrijdag 20 april 2018 Aan de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad van Papendrecht Datum commissievergadering: donderdag 21 juni 2018 Onderwerp: Opmaat voor vernieuwing schoolgebouwen Willem de Zwijger College Toelichting en vraagstelling: Onafhankelijk Papendrecht roept alle partijen in de gemeenteraad op om nog deze periode afspraken te maken over de nieuwbouw van de schoolgebouwen van het Willem de Zwijger College en de Lage Waard. Het Willem de Zwijger College heeft op...
nieuws · 20. juni 2018
Vragenkwartier Commissie Ruimte Datum 19-06-2018 Toelichting en vraagstelling: Samenwerking Gemeente Papendrecht en Stichting Blauwzaam De Stichting Blauwzaam is genoegzaam bekend binnen de Gemeente Papendrecht. Stichting Blauwzaam verricht binnen de Ablasserwaard bijzonder goed werk op het gebied van biodiversiteit en als voorbeeld Prachtlint. Naast dit voorbeeld zijn er nog vele andere voorbeelden. Vraag: OP vraagt het College het volgende: Wat is de overweging van het College om geen Partner...
nieuws · 20. juni 2018
De eindconclusies zijn de volgende: Sturing 1. Er is onvoldoende afstemming geweest tussen de raad en het college over de inhoud van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad en hoe de raad daartoe in staat is te stellen. 2. De raad heeft een onvoldoende ingekaderd (financieel) mandaat aan het college gegeven, zodat zonder besluitvorming van de raad extra uitgaven zijn gedekt in de lopende begroting. 3. De raad heeft zowel bij de vaststelling van het krediet...
nieuws · 19. juni 2018
Rekenkamercommissierapport Het college van b. en w. neemt de aanbevelingen uit het Rekenkamercommissierapport ‘Economisch Beleid en perspectief gemeente Papendrecht’ integraal over. De Rekenkamercommissie dankt het college hartelijk voor de bestuurlijke reactie (15 mei). De rekenkamercommissie is verheugd dat het college de analyse, de conclusies en de aanbevelingen onderschrijft en zal betrekken bij de beleidskeuzes voor de komende periode. Graag vragen wij hierbij nog uw aandacht voor het...
nieuws · 12. juni 2018
nieuws · 11. juni 2018
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22, 3351 PB Papendrecht Papendrecht, maandag 11 juni 2018 Onderwerp: Afgelasten door het College van een muziekuitvoering op zondag 17 juni 2018 Geachte heer Moerkerke, Namens de fracties van Onafhankelijk Papendrecht en D66 wordt hierbij een aantal schriftelijke vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording op schrift door te...
nieuws · 05. juni 2018
Aan de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Spuiweg 5-7, 3311 GT Dordrecht Datum, dinsdag 5 juni 2018 Betreft: Verzoek om opgave van het aantal cliënten van de Voedselbanken in onze regio Geachte voorzitter, Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 39 van het reglement van orde (vastgesteld op 12 december 2017) bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling...
nieuws · 01. juni 2018
De conclusies zijn niet mals. Omwonenden van de fabrieken van Chemours en DuPont in Dordrecht worden blootgesteld aan een cocktail van chemische stoffen. Toetsing blijkt per stof te gebeuren, maar niet voor de cocktail van stoffen die omwonenden inademen. De opslag van watervrij HF is een belangrijk punt van zorg. Bij een ernstige calamiteit kunnen er doden vallen tot op ruim 3 kilometer afstand. Dus ook in Papendrecht. Zie pagina 14 van het rapport Advies Chemours. De aanvraag van Chemours is...

Meer weergeven