nieuws

nieuws · 13. december 2018
Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij was het voor onze fractie een teken aan de wand dat wij in Papendrecht niet achter konden blijven. Vandaar dat wij vandaag de motie kinderpardon indienen. De afspraken in het Kinderrechtenverdrag werden op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Verenigde Naties in New York. Op 8 maart 1995 werd het verdrag door Nederland bekrachtigd. Artikel 3.1 van dat verdrag bepaalt het volgende: ‘Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze...
nieuws · 10. december 2018
Op 18 oktober kwam de motie Kinderpardon in de gemeenteraad aan de orde. Die motie haalde het toen niet, een herkansing komt eraan. Want de fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal donderdag aanstaande een nieuwe motie indienen.
nieuws · 03. december 2018
Recent heeft de redacteur van de website Papendrecht.net, die het met de inhoud van mijn laatste column niet eens was, besloten om mij verder maar helemaal van het schrijven van een column op Papendrecht.net uit te sluiten. Ik heb het Papendrechts Nieuwsblad vandaag gemaild met de vraag of ik misschien in hun blad maandelijks een column zou mogen schrijven? Het antwoord staat hieronder te lezen. De (kwaliteit van de) verslaglegging van het behandelde in de gemeenteraad is pover - zie het...
nieuws · 29. november 2018
Propositie Lightrail noordflank Drechtsteden-Rotterdam.
nieuws · 28. november 2018
Overleg: handhaving parkeerbeleid Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef, Zwanenbloemplein. Op aandringen van onze fractie heeft een verkeersdeskundige deze week namens de gemeente contact opgenomen. Er komt een overleg met de wethouder, de politie, de handhaving en de verkeersdeskundige om de problemen te bespreken.
nieuws · 23. november 2018
Een centraal loket voor opleiding, kennis en verenigingszaken kan uitkomst bieden. Uit een verkenning door ProDemos – Huis voor de democratie en rechtsstaat blijkt dat lokale politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer vooral behoefte hebben aan trainings- en opleidingsmogelijkheden. Partijen willen hun beleidsinhoudelijke en juridische expertise versterken en vaardigheden trainen, zoals debatteren en (snel)lezen. Daarnaast kunnen ze ondersteuning gebruiken bij...
nieuws · 22. november 2018
“Informatie met een vertrouwelijk karakter zal minder snel of niet meer worden gedeeld”, zo staat te lezen in een verklaring van 19 oktober 2018. Onder verwijzing naar het Protocol Openbaarheid en Geheimhouding zou de vertrouwelijkheid rondom twee mededelingen tijdens de commissie ruimte van 12 september jl. zijn geschonden. In het Protocol Openbaarheid en Geheimhouding staat duidelijk opgeschreven “dat indien geen geheimhouding wordt opgelegd, na afloop van de (besloten) vergadering...
nieuws · 14. november 2018
Kijk zelf op de website van het Dordrechts museum.
nieuws · 09. november 2018
Op 8 november stond de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad. De begroting werd aangenomen. De coalitiefracties stemden voor, de oppositiefracties stemden tegen. In de Papendrechtse verhoudingen was het een unicum dat de oppositie tegen de begroting stemde. Wat is er aan de hand? Het college van B&W (dagelijks bestuur) wil drie miljoen euro vrijmaken voor uitbreiding van de gemeentelijke organisatie (meer ambtenaren). Een doorlichting van het ambtelijk apparaat maakt daar deel...
nieuws · 08. november 2018
Aan de orde is de vaststelling van de Programmabegroting 2019 en het voor kennisgeving aannemen van de meerjarenbegroting 2020-2022. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft met gemengde gevoelens zowel de Programmabegroting als de meerjarenbegroting gelezen. Het college zet wat ‘nieuw beleid’ betreft in op uitbreiding van de formatie (meer mensen op het gemeentehuis), organisatieontwikkeling, digitalisering en automatisering. Wij vinden dat problematisch, aangezien uitbreiding van...

Meer weergeven