Kristi Somers

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Wilt u, net als ik, voor alle inwoners van Papendrecht goede, toegankelijke voorzieningen?

 

Ik ben moeder van twee dochters met een handicap en we wonen in Papendrecht. Voor mij is toegankelijke zorg in Papendrecht erg belangrijk. Dat kunt u zich vast wel voorstellen.

 

Door onze situatie heb ik veel te maken met de WMO, verzekeringen, speciaal onderwijs, leerlingen-vervoer en medische zorg. Toegankelijkheid is in veel gevallen nog helemaal geen vanzelfsprekendheid.

 

Door mijn functie als juridisch beleidsmedewerker bij een jeugd GGZ-organisatie, merk ik dat de bureaucratie in de jeugdzorg enorm is toegenomen én dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt. Dit leidt tot ongewenste situaties, zoals lange wachtlijsten en meer crisissituaties.

 

Zowel mijn thuis- als werksituatie stimuleren mij om politiek actief te zijn en me in te zetten voor een goed sociaal beleid en goede, toegankelijke voorzieningen voor iedere inwoner van Papendrecht.

 

Ik ben Kristi Somers en gehuwd. Ik ben de trotse moeder van twee dochters met een handicap.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht 

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving 

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen 

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers 

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers 

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente 

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie 

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.