Toekomstplannen Voortgezet Onderwijs scholen

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer A.J. Moerkerke, voorzitter

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

31 januari 2017

Onderwerp

Procesvoorstel Huisvesting VO scholen -
informele werkvergadering d.d. 1  februari 2017

 

 

 Geachte heer Moerkerke,

 

Morgenavond staat het procesvoorstel Huisvesting VO scholen, ingediend door SGP en D66, op de agenda van de informele werkvergadering. Op voorhand willen wij u informeren over het standpunt van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht in deze.


SGP en D66 doen gezamenlijk een procesvoorstel om tot draagvlak voor de onderwijsvisie en huisvesting van de VO scholen te komen en enthousiasme te bewerkstelligen bij alle stakeholders binnen Papendrecht. Een positief uitgangspunt dat wij als fractie zeker delen.

Wat wij echter niet delen is het inzien van de noodzaak van een dergelijk procesvoorstel op dit moment.  Feitelijk komt het voorstel er op neer dat men alles vanaf het begin weer overnieuw wil gaan doen, hetgeen leidt tot een enorme vertraging, het ontbreken van de noodzakelijke duidelijkheid voor de VO scholen en in het verlengde daarvan Theater de Willem. Daarnaast leidt dit tot hoge (onnodige) kosten. Ik zal ons standpunt hieronder nader toelichten.

Het procesvoorstel behelst 6 stappen.

  • Bespreken procesvoorstel
  • Bespreken uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstelling
  • opstellen communicatieplan door het College
  • Bezoek Delfland college in Delft door raadsleden, commissieleden en College
  • Opstellen programma's van eisen
  • Locatiestudie
  • tot slot het besluit tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in de Raad op 15 juni

 

Geen taak voor de commissieleden/raadsleden maar voor de portefeuillehouder

Het is ons een raadsel waarom SGP en D66 het hele verhaal weer op eigen initiatief over willen gaan doen. Met een dergelijk procesvoorstel stappen de raads-/commissieleden in de schoenen van en doen ze het werk van  portefeuillehouder Joke Reuwer en het College. Hoe komen ze daarbij? Commissie / Raad hou je aan je opdracht. Het (kritisch) controleren van het bestuur en niet zelf in de beleidsvorming en uitvoering stappen.

 

Er ligt al een concrete locatiestudie waar men mee aan de slag kan

We hebben in diverse Commissies Samenleving in het afgelopen half jaar al met elkaar gesproken over uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen ten aanzien van de huisvesting VO scholen, n.a.v. presentaties en concrete voorstellen van de portefeuillehouder. Er is al uitgesproken en vastgelegd dat alle belanghebbenden bij de voorstellen en (via hun politieke vertegenwoordigers) in de definitieve besluitvorming daarover, moeten worden betrokken. Een communicatieplan om dit proces in goede banen te leiden is dan ook een logisch onderdeel, dat hoeft niet apart benoemd en besloten te worden.

 

Er is al een locatiestudie verricht naar 5 mogelijk geschikte locaties, waarvan er uiteindelijk 2 overbleven die verder onderzocht moeten gaan worden. Dat daar mogelijk nog inhoudelijke aanpassingen in nodig zijn lijkt ons logisch, er was blijkbaar te weinig politiek draagvlak om een haalbaarheidsonderzoek door  de Raad in december 2016 goed te keuren.

 

Maar waarom weer vanaf 0 beginnen? Waar komt dit vandaan? Is het omdat een groep mensen uit de Oostpolder zich tegen de plannen verzette en druk hebben uitgeoefend op raadsleden (waarbij ik even in het midden laat of dat terecht is of niet)? Ging de besluitvorming toch te snel en is het College bang om knopen door te hakken in deze Collegeperiode, nog voor de volgende verkiezingen in 2018?

Het aanpassen c.q. aanscherpen van  het locatieplan, het bereiken van overeenstemming  en politiek draagvlak  om uiteindelijk op enkele locaties een uitgebreider haalbaarheidsonderzoek uit te voeren- is een taak van de portefeuillehouder en niet die van de Commissie.

 

Ons voorstel

Laat portefeuillehouder Joke Reuwer met een goed aangepast voorstel komen dat ze aan de Commissie voorlegt en laat de 2 overgebleven locaties nader onderzoeken of start de discussie opnieuw bij de 5 locaties waar men bij de start van de locatiestudie vanuit ging, als men nu achteraf toch vindt dat een aantal locaties ten onrechte niet nader bekeken zijn.

Alles helemaal opnieuw doen vertraagt de boel alleen maar weer tot het zomerreces en dan zijn we alleen nog maar bij een beslissing over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek!


Vertraging en hoge kosten

Een verdere vertraging is niet in het belang van de VO scholen. Die willen duidelijkheid. De toekomst van de huisvesting van de VO scholen heeft ook een link met de toekomst van Theater de Willem. Ook daar is duidelijkheid en visie van groot belang.

 

Een ander belangrijk bezwaar tegen dit hele plan : de enorme kosten die gemoeid zijn met het helemaal overnieuw beginnen.....zowel qua tijdsbeslag van raadsleden, College en ambtenaren als qua onderzoekskosten van locatie onderzoek, die nota bene al gemaakt zijn!!

Waanzin en verspilling van belastinggeld! Neem de reeds gemaakte locatiestudie als uitgangspunt, pas die studie aan en kom met een nieuw voorstel naar de Commissie. Van daaruit kan dan een advies worden geformuleerd richting de Raad om zodoende z.s.m. het startschot voor verder haalbaarheidsonderzoek te geven voor de locaties waarover politieke overeenstemming is bereikt.

Tot slot nog een positieve afsluiting.

 

Het enige positieve punt van het procesvoorstel is wat ons betreft het bezoek aan het Delfland college in Delft. Daar kan mogelijk lering getrokken worden uit de voor- en nadelen die men daar al heeft ondervonden. Dat bezoek dient dan echter zo spoedig mogelijk plaats te vinden, zodat men deze bevindingen ook mee kan nemen in een aangepast voorstel. Het bezoek kan wat ons betreft plaatsvinden door een afvaardiging van raadsleden en de portefeuillehouder, met terugkoppeling aan de Commissie Samenleving en de Raad.

 

Hoogachtend,

namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht

 

Kristi Somers-Sigterman

(duo)raadslid Commissie Samenleving

werksessie
Werksessie huisvesting VO-scholen 28 jun
Adobe Acrobat document 4.2 MB