Windturbines

Radioprogramma zaterdagochtend 16 mei 2015

 

Start 10:05 - Eind 24:20

Ruud Lammers in debat over windmolens met de wethouder van Dordrecht, de heer Rik van der Linden.

Gespreksleiding in handen van Ben Corino, RTV Dordrecht, Studio De Witt.

Drechtstad FM

 

Playing from Studio De WittCurrent track: Studio De Witt 16-05-2015 (#19) (2e uur)

Antwoorden op vragen OP gesteld in mei 2015
D-2_art40_OP_Windenergie.pdf
Adobe Acrobat document 736.2 KB
Vragen aan het college
brief college 11 mei 2015 inz windturbin
Adobe Acrobat document 164.5 KB

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines

Lees hier meer>>

Informatiebrief van de gemeente
2014-02-19_3496_530479c5840cc.pdf
Adobe Acrobat document 6.0 MB

 

30 oktober 2014

 

Goed nieuws!

 

Er komen definitief geen windmolens op het terrein bij Nedstaal en Nieuwland Parc in Alblasserdam. Volgens de provincie zijn de megaturbines niet te combineren met de oude molens van het werelderfgoed Kinderdijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit bepaald na een impactstudie. Tegenwind Alblasserdam en Onafhankelijk Papendrecht hebben beleidsmakers al in een vroeg stadium gewezen op deze verkrachting van het landschap en dit ook met foto impressies duidelijk gemaakt. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben daarom deze locatie laten vallen. Ook de gemeente Alblasserdam is tevreden, na in eerste instantie voorstander te zijn geweest van de windenergie is hun standpunt vorig jaar gewijzigd, nadat Tegenwind Alblasserdam de feiten op een rijtje had gezet.

 

Windturbines maken meer kapot dan je lief is!

Helaas is de strijd nog niet gestreden. De provincie is nog steeds verplicht een groot aantal onrendabele windturbines te plaatsen. Nu Alblasserdam niet in aanmerking komt, zullen er elders in de Drechtsteden wellicht meer turbines worden geplaatst.

 

Afstel project Wind op land is maatschappelijk de beste optie

 

De vraag naar energie is momenteel laag als gevolg van de economische crisis, terwijl er ook sprake is van overcapaciteit. De elektriciteitsprijzen zijn dusdanig laag, dat elke uitbreiding van de productiecapaciteit verliesgevend is. Dat geldt ook voor wind op land. Onderliggende factoren zijn de Amerikaanse schaliegasrevolutie (onze fractie is overigens tegenstander van schaliegaswinning in Papendrecht), waardoor Amerikaanse energiecentrales overschakelen naar aardgas en de wereldmarkt wordt overspoeld met een overschot aan kolen. Dit heeft in Europa geleid tot een groter gebruik van kolencentrales. Daarnaast is vooral in Duitsland een ambitieus investeringsprogramma voor hernieuwbare energie opgezet.

 

Het CPB heeft op 14 juni 2013 een kosten-batenanalyse gepubliceerd. De toekomstverwachting is dat elektriciteitsprijzen substantieel stijgen, zodra de overcapaciteit is afgenomen en de economische groei toeneemt. Maar deze verwachting en vooral de timing ervan is met grote onzekerheden omgeven. Daarom is het volgens het CPB raadzaam te wachten met de start van windenergie op land. Dan kan er ook beter worden ingespeeld op de prijsontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. Voor de staatskas is uitstel gunstig, omdat er minder subsidies verstrekt hoeven te worden. Het project ‘Wind op Land’ draagt 1,5%-punt bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling (door hernieuwbare energie) van het kabinet van in totaal 16% in 2020. Uitstel maakt het lastiger om die doelstelling te halen, maar heeft geen of weinig effect op achterliggende doelen voor het klimaatbeleid, milieu, voorzieningszekerheid of kennisontwikkeling.

 

De gevolgen van het mogelijk niet halen van Europese afspraken op het vlak van duurzaamheid en potentieel grote effecten voor het landschap van plaatsing van 100-meter hoge windmolens, zijn niet meegenomen. Dat rapporteert het Centraal Planbureau (CPB) in de op 14 juni 2013 verschenen studie 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land'. Deze is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, met medewerking van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

 

Ook is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op de mens, ook in de relatieve nabijheid van de windturbines. Het is lang niet zeker dat de subsidies voor windturbines blijven bestaan. Waarschijnlijk gaat de Energiewende in Duitsland een grote impact hebben. Door de Energiewende in Duitsland is er zo veel duurzame elektriciteit beschikbaar gekomen dat mede hierdoor de gasgestookte centrales in Nederland vaker worden uitgeschakeld en minder rendabel zijn. Voor de consument is duurzame energie goedkoper geworden dan de reguliere energie die de energiemaatschappijen aanbieden. KEMA heeft dit voor Nederland bevestigd. Dalende kosten van zonne-energie zijn geen nieuws, hoewel weinigen weten dat de prijsdaling al in 1975 is begonnen en dat zonne-energie sindsdien elke vier jaar goedkoper is geworden.

 

Het verzet tegen grote windparken neemt toe. Windmolens op zee leveren onder de beste condities stroom voor zestien cent per kilowattuur. In de praktijk blijkt 40 procent van de geproduceerde windenergie niet verkoopbaar tegen dit bedrag. Het CPB adviseert uitstel, de 2020-doelstelling is niet realistisch, de subsidies blijven niet zeker, de energieprijs is momenteel erg laag, de effecten van de Energiewende zijn de komende jaren voelbaar, de windturbines op het land vormen geen mooi aangezicht, ze zijn bovendien gevaarlijk voor vogels en mens terwijl daar bovendien nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. Afstel van het project Wind op land is maatschappelijk de beste optie.

 

De overheid van de Drechtsteden is voornemens 5 windmolens te plaatsen in het gebied Nieuwland Parc te Alblasserdam. De windmolens krijgen een minimale turbine hoogte van 105 meter en een tiphoogte van circa 150 meter. Voor uw inbeelding...105 meter is de hoogte van het panoramadek van de Euromast en 150 meter is de hoogte van het Nationale Nederlanden gebouw in Rotterdam.

Het initiatief voor de realisatie van de windmolens is in handen van Nedstaal. Die hierbij de handen in een heeft geslagen met de overheid en de Rabobank. De beweegredenen van deze initiatiefnemers zijn uiteenlopend. Nedstaal wil 'zogenaamd' maatschappelijk verantwoord ondernemen (hoofdbestanddeel windmolen is heel toevallig staal, een showroom is altijd leuk), de gemeente en de provincie willen de doelstellingen behalen en de Rabobank wil gewoon geld verdienen. Er werd mede namens Ruud Lammers een motie in de gemeenteraad aangenomen om windmolens in het gebied Nieuwland Parc te Alblasserdam te verbieden.

 

Lammers stelt alsnog vragen aan College Papendrecht over de komst van windturbines in Alblasserdam
De druk werd opgevoerd, uiteindelijk leidde dit tot een breed aangenomen motie in de Gemeenteraad.
038 Persbericht Lijst Lammers 07-03-2013
Adobe Acrobat document 31.8 KB