Informatie op hoofdlijnen inzake Asbestproblematiek Afvalberging Derde Merwedehaven

Vergunningsituatie

In april 2002 is door GS van Zuid-Holland een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de stortplaats verleend. Daarin is voorgeschreven dat asbesthoudend bouw- en sloopafval (zonder concentratie-eisen) en andere met name genoemde afvalstoffen tot een concentratie van maximaal 5000 mg/kg asbest verpakt moeten worden gestort. De verpakking en de wijze van storten moeten zodanig zijn dat geen asbestvezels of asbeststof in het milieu terecht kunnen/kan komen.

 

Uitvoering van de stortwerkzaamheden van asbesthoudende afvalstoffen dient volgens de vergunning plaats te vinden overeenkomstig een door vergunninghouder opgesteld en door de provincie goedgekeurd stortplan.

 

In 2005 is door de provincie een stortplan goedgekeurd waarbij, onder voorwaarden, ook het storten van onverpakt asbesthoudend afval in concentraties tot maximaal 5000 mg/kg wordt toegestaan. In 2007 is een stortplan goedgekeurd waarbij de tot dan toe voorgeschreven asbestmetingen zijn geschrapt. Gemeente Sliedrecht betwist de rechtsgeldigheid van deze stortplannen omdat ze buiten de vergunning treden en niet zijn gepubliceerd.

 

Vaststellingsovereenkomst afbouw stortplaats

Eerste week van februari 2011 is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht, PROAV en Derde Merwedehaven BV. Partijen zijn overeengekomen dat de stortactiviteiten uiterlijk op 31 december 2012 worden beëindigd, waarna PROAV en DMH zorgdragen voor afdekken en inrichten als recreatieterrein van de afvalberging. Oorspronkelijk zou de afvalberging tot 1 januari 2017 open zijn.

Onderdeel van de afspraken is o.a. dat geen onverpakt asbesthoudend afval op de afvalberging wordt geaccepteerd dan wel wordt gestort.

 

Ambtshalve aanpassing vergunning

Al geruime tijd loopt een procedure tot ambtshalve aanpassing van de vergunning ter voldoening aan de Europese IPPC richtlijn. Onderdeel van deze aanpassing is het vergunnen van het storten van onverpakt laag geconcentreerd asbesthoudend afval. De gemeente Sliedrecht is hier fel op tegen en heeft een uitgebreide zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de provincie ingediend. In het kader van deze vergunningprocedure zijn door de provincie, op verzoek van gemeente Sliedrecht en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, tijdens een openbare hoorzitting  cijfers gepresenteerd over gestorte hoeveelheden verpakt en onverpakt asbesthoudend afval in de periode 2005-2010. Daaruit kwam naar voren dat in deze periode ca. 1900 ton onverpakt asbesthoudend afval zou zijn gestort.  Dit bleek later echter niet te kloppen met gegevens uit de administratie van de exploitant van de stortplaats, Derde Merwedehaven BV.

 

Onderzoek verwerking asbesthoudend afval

Op verzoek van de gemeente Sliedrecht, Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en het Burgerinitiatief heeft de provincie door een extern bureau  onderzoek laten doen naar de hoeveelheid verwerkt asbesthoudend afval binnen de inrichting Afvalberging Derde Merwedehaven.

Eind februari 2011 werd bekend dat in de periode 2003-2010 op de afvalberging  131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval is gestort en verwerkt. Uit het onderzoek van MWH  blijkt dat de provincie in plaats van 11 Euralcodes, waaronder op de DMH asbesthoudend afval is gestort,  slechts op 2 Euralcodes heeft gezocht. Daarnaast is vast komen te staan dat ook in de jaren 2003 en 2004 reeds onverpakt asbesthoudend afval werd gestort, terwijl vergunning en stortplan dat niet toestonden. Dit verklaart het grote verschil tussen de door de provincie gepresenteerde cijfers tijdens de hoorzitting en wat uit het onderzoek van MWH is gekomen. De gemeente Sliedrecht is van mening dat de provincie ernstig tekort is geschoten in haar toezichthoudende taken. Gevreesd wordt dat  bewoners van Sliedrecht in de afgelopen jaren mogelijk aan een veel groter risico op asbestbesmetting zijn blootgesteld.

 

In het onderzoek van MWH wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van vergunning overschrijdende activiteiten. De gemeente Sliedrecht is het daar niet mee eens en meent dat het rapport  op een aantal punten onvoldoende informatie bevat om die conclusie beargumenteerd te kunnen onderbouwen. Om die reden moet het onderzoeksrapport van MWH nog als concept worden beschouwd en zal het nog verder worden aangevuld en toegelicht. Het rapport roept daarnaast nog veel  vragen op. De gemeente Sliedrecht heeft daarover op 30 maart 2011 een brief gestuurd naar de provincie die de gemeente uiterlijk 22 april 2011 beantwoord wil zien. Op basis van het definitieve rapport en de beantwoording van de vragen zal bezien worden of  om een diepgaand feitenonderzoek zal worden verzocht dan wel zelf een onafhankelijk onderzoek op te starten. De gemeente Sliedrecht had hierbij bij voorkeur samen met de gemeente Dordrecht willen optrekken. De gemeente Dordrecht heeft echter voor een  insteek gekozen waarbij de blik meer wordt gericht op het verder uitwerken van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Dordrecht heeft zowel de provincie als Derde Merwedehaven een brief gestuurd met vragen over het onderzoeksrapport.

 

Memo Gemeente Sliedrecht 12/04/2011