Inbreng OP-fractie bij de begrotingsbehandeling

Het bankje bij de Markt aan de kant van de Schoolstraat dat er is gekomen nadat Onafhankelijk Papendrecht in samenwerking met de bewoners ter plekke erop had aangedrongen.

 

De bewoners hadden het gebruik van een bankje dat werd weggehaald toen de Markt werd opgeknapt. Toen de Markt klaar was, keerde het bankje niet terug. De bewoners konden wel een bankje krijgen dat dan tegen de gevel van hun appartementencomplex zou worden gezet. Maar dat was inbraak-gevaarlijk.

 

Dankzij het initiatief van OP kwam er toch een nieuwe bankje, dat keurig om de nieuw geplaatste boom heen werd gezet. De gemeente was blij omdat de boom kon blijven staan, de bewoners waren blij omdat hun bankje er nu weer staat!

Algemene beschouwingen

Allereerst een definitie van onze gemeente. Papendrecht is een middelgrote gemeente met een voldoende voorzieningenniveau. Er valt nog steeds heel wat te verbeteren. Denk aan de culturele infrastructuur, het jeugdwerk en voorzieningen voor de jeugd, het openbaar vervoer, een bos boven de A15 en werken aan een schoner milieu met minder vervuilende emissies.

 

Er is sprake van broos economisch herstel. Het blijft belangrijk voorzichtig de zijn bij de uitgaven die de gemeente doet. De provincie liet ons weten prudent om te gaan met het overschot op het sociaal domein. Laten we dat advies ter harte nemen en ons niet rijk rekenen. Dit gezegd zijnde kunnen wij in grote lijnen instemmen met de begroting.

 

Want er zijn tegenvallers, zoals bijvoorbeeld het dossier Rivierendriesprong. Een door de rechter toegewezen claim van 1 miljoen  en het einde is nog niet in zicht.

De terugval van de werkgelegenheid in de regionale maritieme maakindustrie. Ook Nedstaal sluit de poorten: 200 banen weg. Deze regio lijdt zwaar onder het topsectorenbeleid dat niet uit de verf is gekomen en aan de Globalisering. Niet iedereen profiteert daarvan. Werkgelegenheid lekt weg naar China en de NICs (newly industrializing countries).

 

De voedselbanken krijgen steeds meer cliënten. Is dat de keerzijde aan het ‘overschot’ op het sociaal domein? Wie het weet mag het zeggen: daar zou eens grondig onderzoek naar moeten komen. Doordat we grote delen van ons beleid hebben gedelegeerd hebben we er onvoldoende sturingscapaciteit op. Maar dat was een keuze.

 

Positief dat er meer aandacht is voor milieu. Door de jaren heen zien we dat de belangstelling voor onze leefomgeving groeiende is. DuPont naar de Maasvlakte.

De hondenbelasting wordt afgeschaft, maar wij maken ons zorgen over de hondenuitwerpselen op straat omdat niet alle bezitters doen wat ze behoren te doen. Wij juichen het toe dat de Rekenkamer een onderzoek instelt naar de handhaving. Handhaving is de zwakke stee.

 

Er is een intentie om verzelfstandiging van theater en sportcentrum door te voeren. Wij beschouwen beide instellingen als publieke voorziening en we zullen kritisch blijven deelnemen aan de discussies hieromtrent. Voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek van Excelsior geven wij een oplossingsrichting mee aan het College. Papendrecht is middelgroot, maar kan nog steeds maatwerk leveren: daar zit meerwaarde. Wij pleiten voor een bankje in de Schoolstraat.

 

Ten aanzien het lijvige Fokker dossier vragen wij ons af of een melding bij de Europese Commissie wenselijk is om te doen, waarbij wij de vraag met ‘ja’ beantwoorden. Beter is het zekerheid te ontvangen dat er geen vuiltje aan de lucht is dan in spanning af te moeten wachten.

 

Aan het Huis van de Democratie wordt gewerkt. De kosten van de vernieuwbouw vallen fors hoger uit. Dat is geen fraai signaal in de richting van de samenleving.

 

Tot slot TTIP. Hoe meer je ervan af weet hoe minder graag je het wilt hebben. Hoewel de nieuwe president van Amerika, Donald Trump, de vrijhandelsverdragen misschien afblaast, komen wij voor de zekerheid met een motie in navolging van meer dan twintig gemeenten.


Motie bankje Schoolstraat
_000012.pdf
Adobe Acrobat document 915.6 KB
Motie huisvesting Excelsior
CCI_000001.pdf
Adobe Acrobat document 354.7 KB
Motie melding Fokker-deal
_000014.pdf
Adobe Acrobat document 433.5 KB
Motie TTIP
_000013.pdf
Adobe Acrobat document 576.7 KB

Programmabegroting 2017
Programmabegroting 2017.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB