Persbericht 15 oktober 2015

 

College op de verkeerde weg

Onafhankelijk Papendrecht stelt vragen bij de begroting 2016

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakt zich zorgen naar aanleiding van diverse voorstellen van het college met betrekking tot de begroting voor 2016.

Bij ongewijzigde doorvoering van de college voorstellen wordt het subsidie aan cultuurcentrum ToBe, en daarmee cultuureducatie in de klas, tegen het einde van 2019 afgeschaft.

Ook ontbreekt sturingsinformatie op de decentralisaties vanuit het Rijk. Een weglekken van democratische controle door de gekozen volksvertegenwoordiging wordt geconstateerd. OP is het hiermee niet eens.

 

Het college laat de plannen voor het scholendorp varen. Dat betekent dat Papendrecht zijn goede positie in het (middelbaar) onderwijs in de regio dreigt te verliezen, als er niet wordt ingegrepen.

Inmiddels zijn er barsten in het topsectorenbeleid te ontwaren en het college zet nog steeds volop in op deze steeds meer aan kritiek onderhevige economische politiek. Eenzijdigheid in de focus op economische ontwikkeling in de regio is op de langere termijn kansen missen in andere relevante sectoren dan het maritieme cluster. Onderzoek naar verbreding van de economische focus in de regio is dringend nodig, willen we de werkgelegenheid ook voor de komende decennia voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen vasthouden.

 

Het jeugdcentrum komt er bekaaid af. Nog steeds zijn er geen plannen voor Interval. Ook willen wij weten of alle kinderen nog wel hun zwemdiploma kunnen halen.

Het draagvlak onder de bezuinigingen is dun. Papendrechters willen geen aantasting van hun voorzieningen en niet méér gaan betalen voor hetzelfde. Dat is ook niet nodig als het college maar met goede voorstellen zou komen. Uitspraken over verzelfstandiging van het theater, de bibliotheek of het zwembad die het college heeft gedaan, zijn te voorbarig omdat eerst het overlegtraject met de gemeenteraad nog opgestart moet worden. OP bepleit voorafgaand aan eventuele drastische ingrepen ten negatieve in het voorzieningenniveau van de gemeente eerst een referendum onder de inwoners.

 

De politie handhaaft nog steeds onvoldoende op snelheidscontrole op 30km zones. OP vraagt het college hier wat aan te doen. De veiligheid is ermee gediend.

Een beter milieu staat weliswaar in de politieke schijnwerpers, maar het beleid dient nodig wel geactualiseerd te worden. OP wil weten wat het college concreet gaat doen aan het terugdringen van fijnstof en overlast in de gemeente en in samenspel met de regio. Vorig jaar hebben wij het oprichten van een permanent meetstation bepleit.

 

De organisatie van de gemeente staat onder druk. Er hoeven wat ons betreft niet teveel flexibel inzetbare krachten te komen want dan wordt de verhouding met de vaste krachten onevenwichtig. Bovendien is het niet verstandig om flexibele krachten in te zetten op sleutelposities in het gemeentelijk apparaat, zoals de Drechtsteden dat hadden gedaan bij de ICT, met een vervelende fraude die in april 2014 aan het licht kwam tot gevolg. Daar moet de gemeente wat OP betreft ver van wegblijven. OP is voor goede ambtenaren die goed betaald worden en die betrouwbaar zijn en kennis in huis hebben die nodig is om professioneel beleid uit te voeren waar de inwoners wat aan hebben.

Dus ook niet blijven morrelen aan de openingstijden van het gemeenteloket. Dat moet zowel digitaal als fysiek elke dag van 9 tot 17 uur open zijn. Bereikbaarheid, openheid, transparantie, een goede dienstverlening, daar niet op bezuinigen.

 

Wij vragen ons af in hoeverre de gemeente Twitterberichten op de frontpagina van de website moet laten zien, wij vragen ons af of een publieke instelling als de gemeente op sociale media actief moet zijn. Het hebben van één goede informatieve website, professioneel vormgegeven, gevuld en bijgehouden, lijkt ons afdoende en tot de kerntaken binnen de communicatie van de gemeente te behoren. De gemeentelijke openbare informatie dient zakelijk weergegeven te zijn, en actueel en accuraat weergegeven te kunnen worden. Dat past bij het imago dat Papendrecht nastreeft: een zelfbewuste en onafhankelijke gemeente die informatie geeft zonder verdere poespas en die er is voor haar inwoners.

 

Sociale media schenden indirect de mensenrechten. Daarom vinden wij dat het college nog maar eens moet uitleggen waarom de gemeente op sociale media actief moet zijn. OP wijst naar een eerder dit jaar uitgebracht rapport van de Raad van Europa. Het massaal verzamelen van gegevens van privépersonen door veiligheidsdiensten is een fundamentele bedreiging van mensenrechten. Je moet daarbij denken aan het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces. Voorlopig dient de gemeente zich zeer terughoudend op te stellen als het er om gaat om actief te worden op sociale media.

 

OP vreest dat de invoering van de precariobelasting via een omweg zal worden doorbelast aan de inwoners van Papendrecht. Dat zou tot een lastenstijging kunnen leiden.

Sturingsinformatie vanuit GR Drechtsteden op decentralisaties ontbreekt. De decentralisaties hebben niet alleen invloed op de taken, maar ook op de organisatorische inbedding van de gemeente. Bij veel van de opgaven waar gemeenten nu voor staan zijn oplossingen ‘bovenlokaal’ wenselijk. Naast het nadenken over de financiële ruimte dient ook de schaal waarop taken lokaal het beste kunnen worden georganiseerd nader bezien te worden. Dit is eveneens relevant voor het oplossen van het ook bovenlokaal dreigend democratisch tekort.

 

“Onafhankelijk Papendrecht ziet een toenemende spanning tussen enerzijds het op orde houden van de overheidsfinanciën en anderzijds de toename van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente waar zijdens het Rijk onvoldoende middelen tegenover worden gesteld. Daardoor dreigt een acute situatie te ontstaan dat Papendrecht, dat zich financieel door de jaren heen altijd behoedzaam heeft betoond, door falend Rijksbeleid wordt gedegradeerd tot een gemeente die essentiële voorzieningen dient te gaan sluiten of af te stoten. Daarmee zou het voorzieningenpeil dramatisch kunnen worden aangetast, met als gevolg dat de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente in sterkere mate dan strikt nodig zou zijn onder druk zijn komen te staan. Wij zijn de politieke mening toegedaan dat hiertegen geen kruid is gewassen: Rijkstaken die bij de gemeente zijn belegd maar zonder de benodigde middelen hollen de lokale democratie uit en verlagen het niveau van leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente die een gemeente als Papendrecht de afgelopen decennia tot een gewilde gemeente hebben gemaakt. Onafhankelijk Papendrecht doet een dringend appèl op het college en de overige Raadsfracties om de aangekondigde bezuinigingen niet kritiekloos te slikken”, aldus Lammers.

technische vragen OP fractie.pdf
Adobe Acrobat document 878.3 KB
2-technische vragen OP fractie.pdf
Adobe Acrobat document 432.0 KB

Jan de Laat, wethouder financiën van Gouda
Jan de Laat, wethouder financiën van Gouda

Bezuinigingen zijn ‘te groot en onterecht’

 

De wethouders financiën van 234 gemeenten tekenen vandaag protest aan tegen wat zij zien als te grote, te onvoorspelbare en onterechte rijksbezuinigingen. „De rek is eruit”, schrijven zij in een vandaag aan het kabinet te overhandigen brief.

De actie is uitzonderlijk. Niet alleen door het hoge aantal wethouders, die zich bovendien uitspreken buiten de geijkte overlegorganen als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om. Opvallender nog is dat het de wethouders van financiën betreft: doorgaans de meest nuchtere want zuinigste leden van elk college.

 

De VNG, en ook de verbanden van grootste gemeenten (G4, G32) onderschrijven de boodschap van de wethouders. De opeenstapeling van miljoenenkortingen is te gortig, vinden de wethouders. Ruim 30 procent op de huishoudelijke hulp, op de jeugdzorg in sommige gemeenten ruim 20 procent in 2016. Dat gaat ten koste van kwetsbare burgers, schrijven ze.


Modellen lopen stuk op werkelijkheid

De wethouders ergeren zich aan de verdeelmodellen, complexe Haagse rekenschema’s die zijn ontwikkeld om de miljarden juist te verdelen over de 393 gemeenten. Die modellen, bol van de parameters, lopen geregeld stuk op de lokale werkelijkheid. Zo telt Enschede 7.000 bijstandsgerechtigden, maar krijgt het jaarlijks slechts geld voor 6.400 mensen, zegt wethouder financiën Eelco Eerenberg.

 

Het Rijk gedraagt zich bovendien zo onvoorspelbaar dat het maken van een begroting ondoenlijk is, vinden de wethouders. In mei blijkt de Rijksuitkering voor het lopende begrotingsjaar ineens miljoenen lager uit te vallen dan in december nog werd gemeld, zegt wethouder De Laat. „Zat ik in mei ineens met een tekort van 2 miljoen. Los dat maar eens op. ”

 

Meer moeilijkheden gemeenten

„Nieuw is dat probleem niet, maar in financieel krappe tijden levert die onzekerheid gemeenten meer moeilijkheden op.”

Zo leggen tal van wethouders financiën een extra buffer aan, louter voor het opvangen van nieuwe Haagse klappen, zegt Jan de Laat.

„Dan stop je dus een paar miljoen in een reserve, terwijl je eigenlijk in voorzieningen in je stad wil investeren en je de zorg wil vernieuwen. Je bent bezig met brandjes blussen, niet met besturen.”

 

Bron van ergernis

Grootste bron van ergernis is de zogenoemde ‘opschalingskorting’ van 1 miljard euro die het kabinet-Rutte II heeft ingeboekt. Die bezuiniging stoelt nog op het kabinetsplan om gemeenten te laten fuseren tot eenheden van minstens 100.000 inwoners. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft dat plan echter onder breed gedragen protest laten varen. Los daarvan: gemeentefusies leiden niet tot geldwinst, zo bleek vorig jaar uit doorwrocht onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo). Maar de korting is blijven staan: 60 miljoen euro in 2015, 120 miljoen volgend jaar, en een klein miljard na 2017.

 

Schrap die korting, zeggen de wethouders. Versimpel die verdeelmodellen. En verlaat die Haagse ivoren torens eens. „Het kabinet doet aan bureauredeneren”, zegt Eelco Eerenberg.

 

„Ik zou zeggen: kom een keer kijken in de praktijk.”

 

Bron: NRC Handelsblad d.d. 10 november 2015