Wat kost dit de gemeenschap eigenlijk?

Vier jaar geleden opperde raadslid Ruud Lammers namens Onafhankelijk Papendrecht aan het College van B&W om in te zetten op verhuizing (ook wel uitplaatsing genoemd) van het aan inwoners ter plekke overlast gevende bedrijf 'de Rivierendriesprong' naar een meer geschikte locatie in Dordrecht. Daar waren (en zijn nog steeds) bedrijfsterreinen beschikbaar en de verantwoordelijk wethouder wilde er graag over praten. Het College van Papendrecht (bij monde van de verantwoordelijke wethouders Reuwer (D66) en Koppenol (CDA)) vond dit onbespreekbaar want "te duur" en het idee werd stelselmatig van de hand gewezen. Liever doorprocederen en hoge kosten blijven maken en gemeenschapsgeld verspillen. Inmiddels zijn we in 2016 aangeland en zijn de kosten in die jaren, die de gemeente heeft moeten maken, opgelopen tot een slordige 2 miljoen euro. Nu komt er nog weer een claim bij........ Zou verhuizen echt "te duur" zijn geweest?

Artikel verschenen in de Klaroen op 07 december 2016
Artikel verschenen in de Klaroen op 07 december 2016
Hoe hoog zijn de kosten inmiddels opgelopen?
0052 Persbericht OP inzake kosten en alt
Adobe Acrobat document 432.7 KB
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

van de gemeente Papendrecht,

de heer C.J.M. de Bruin

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

Datum, donderdag 10 maart 2016

Onderwerp: Wat zijn de kosten voor de gemeente bij het dossier Rivierendriesprong?

 

Geachte heer De Bruin,

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording op schrift door te geleiden naar het College alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de Raad.

Wij zijn bezig grip te krijgen op de totale kosten die dit dossier met zich meebrengt voor de gemeente Papendrecht. Wat zijn de baten en wat zijn de lasten van aanwezigheid van een bedrijf als de Bouwstoffenhandel de Rivierendriesprong in onze gemeente? Is daar al eens over nagedacht?

In de bijlage bij deze brief kunt u lezen tot welk kostenoverzicht wij zijn gekomen als we kijken naar de jaren 2013, 2014 en 2015.

Recent werd duidelijk dat de StAB heeft geadviseerd dat de tegemoetkoming in de planschade een bedrag van € 1.145.000,- aan de gemeente gaat kosten. Daarover wordt onderhandeld.

Maar er is nog een tweede claim in aantocht, als wij het goed hebben begrepen. Om hoeveel geld gaat deze tweede claim? Moet daar ook weer een advies van de StAB overheen?

In 2013 en 2014 is door de gemeente € 406.942,17 aan kosten gemaakt in het dossier. Wij hebben ons bij de berekening gebaseerd op openbare informatie, die aan de gemeenteraad werd toegezonden, in een RIB of in antwoord op door ons gestelde vragen.

In 2015 is door de gemeente € 258.000,- aan kosten gemaakt, waarbij zij aangetekend dat het bedrag van de VTH taken niet bekend is, maar wel de verhoging van het budget, zo meldde ons de OZHZ.

Totale kosten over 2013 t/m 2015: een bedrag van € 664.942,17; daarbij komt nog dat de kosten voor de VTH taken aangevuld moeten worden vanaf 2 november tot ultimo december 2014.

Vraag 1: is het overzicht zo volledig, of missen we nog kosten die we over het hoofd hebben gezien?

Zie de bijlage: 9- kostenberekening dossier Rivierendriesprong 2013-2015

Dan rekent het college de verbeurde dwangsommen als ‘baten’, zijnde een bedrag van € 50.000,-. Zo lazen wij in een antwoord van het College op onze vragen. Maar daar staat het advies van de StAB weer tegenover, een bedrag van € 1.145.000,- dat de gemeente zou moeten betalen aan de Rivierendriesprong. De wethouder zegt hierover nog te onderhandelen, dus het bedrag kan ook nog hoger uitvallen als het even tegenzit.

Wat zijn de inkomsten in de onderhavige periode (2013-2014-2015) die de gemeente van het bedrijf in kwestie heeft ontvangen via de Belastingdienst? Het gaat dan waarschijnlijk om de opbrengst uit de onroerende zaak belasting. Maar misschien zijn er nog andere inkomsten die de gemeente van het bedrijf heeft ontvangen, vermeld deze er dan ook graag bij. Dat is vraag 2.

Als het college een kosten-baten analyse maakt van de aanwezigheid van het bedrijf in onze gemeente over de afgelopen drie jaar, wat zijn dan de kosten die door de gemeente zijn gemaakt en wat zijn de inkomsten die de gemeente van het bedrijf heeft ontvangen?

En hoe verhouden zich de baten ten opzichte van de lasten? Denk bij het in kaart brengen van de lasten ook aan het beslag op het ambtelijk apparaat, de inefficiëntie, de dure externe adviseurs die zijn/worden ingehuurd, de trammelant met de bewoners aan de Noordhoek die het zat zijn telkens met overlast geconfronteerd te worden, de vernieling aan de dijk doordat er dagelijks zo’n 800 vrachtwagenbewegingen te verwerken zijn … enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

Dat is vraag 3.

Uitplaatsing van het bedrijf werd en wordt door onze fractie als dé oplossing uit deze benarde situatie gezien. Het werd door uw College telkens afgedaan met het argument dat het te duur zou zijn. Of het was niet aan de orde. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder sinds Onafhankelijk Papendrecht dit dossier opgepakt heeft, en wat zien we? De kosten stijgen de pan uit!

En we zijn er nog niet, want ook in 2016 gaan we weer veel kosten maken direct gerelateerd aan de Rivierendriesprong. Er loopt een zienswijze procedure, waarbij de bewoners ter plekke zich van juridische bijstand hebben verzekerd. Wij denken niet dat de bewoners hun bezwaren tegen uitbreiding zullen intrekken. En ook het bedrijf in kwestie zit niet stil. Het heeft aangekondigd dat er nog een claim bijkomt en waarschijnlijk zal dit bedrijf nog even doorprocederen totdat het zijn zin krijgt? Wordt het niet eens tijd om echt met Dordrecht te gaan praten met als inzet dit bedrijf uit te plaatsen naar een geschikte milieucategorie 4/5 locatie?

Het zou wel eens minder kunnen (hebben) kosten als het bedrijf verhuist, het zou veel irritatie wegnemen bij de bewoners en bij de ambtelijke ondersteuning, het tijdsbeslag op de commissie Ruimte zou minder worden, de OZHZ zou met minder geld toekunnen, en dat alleen al omdat het bedrijf zich op een geschikte(re) locatie in Dordrecht vrijelijk(er) kan ontplooien. Aan de Noordhoek zit het niet lekker, er blijft altijd trammelant met de bewoners (en terecht), er moet ingewikkeld gedaan worden met het oprekken van milieunormen dan wel het inpassen van overschrijdingen om toch nog net binnen die normen te kunnen blijven, op papier… het wordt er allemaal niet beter op.

Vraag 4: zou het niet beter zijn ten halve te keren in plaats van ten hele te (blijven) dwalen en zo snel mogelijk met het bedrijf en de gemeente Dordrecht om de tafel te gaan en uit te rekenen wat het kost om Bouwstoffenhandel de Rivierendriesprong met een grote bos bloemen en een verhuispremie uit te zwaaien naar een geschiktere bedrijfslocatie in Dordrecht?

Wat zou een uitplaatsing/verhuizing naar Dordrecht dan wel niet moeten kosten, en dat is de laatste vraag, nummer 5. Wethouder Rik van der Linden heeft mij gezegd dat daarover te praten valt.

Wij denken dat het bedrijf in kwestie daar ook wel oren naar heeft.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwilligheid om op deze vragen te willen antwoorden.

 

Vriendelijke groet,

Ruud Lammers.

9- kostenberekening dossier Rivierendrie
Adobe Acrobat document 289.2 KB