Nedstaal

Na twee jaar verwoede strijd werd Onafhankelijk Papendrecht vanmiddag door de Andus Groep geïnformeerd dat zij heeft besloten geen asbesthoudend schroot in het productieproces bij Nedstaal te gaan verwerken omdat het niet past in de filosofie en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid van de groep.

 

De niet aflatende inzet van het Comité Asbest Nedstaal Nee! en Onafhankelijk Papendrecht heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Wij zijn hierover zeer verheugd!

_____________________

 

De proeven met het verwerken van asbesthoudend schroot bij de staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam zijn definitief van de baan. Dit laat de directie van Nedstaal weten in een brief. In de Argos-uitzending van 17 mei 2014 spraken buurtbewoners en deskundigen hun zorgen uit over het plan proeven te gaan doen met het verbranden van asbest.
Nedstaal werd op 17 oktober failliet verklaard en maakte op 23 oktober een doorstart. De staalfabriek werd overgenomen door de Andus Groep, een industrieel conglomeraat uit Vianen.
Bij de overname is afscheid genomen van het oude directieteam van Nedstaal. In de brief van 11 november geeft de nieuwe directie van Nedstaal uitleg over het besluit om niet door te gaan met de proeven.  “Hoewel Nedstaal alle benodigde kennis in huis heeft en alle bevoegde instanties hun goedkeuring hebben verleend, heeft Andus Groep besloten geen asbesthoudend schroot te gaan gebruiken in het productieproces. Het past niet binnen de filosofie en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid van de groep.”
In de uitzending van mei zei toenmalig directeur Wijma nog dat het verbranden van asbest in de staalfabriek “niet gevaarlijk” is.
Asbest is een groot probleem. Het wordt onder de grond gestopt, omdat niemand er raad mee weet. Een mogelijke oplossing is het verbranden van asbest bij hoge temperatuur. De Alblasserdamse fabriek Nedstaal, in het Rijnmondgebied, kreeg in april 2014 toestemming om schrootresten met asbest te verbranden. Het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee!, Onafhankelijk Papendrecht, omwonenden, en drie burgemeesters, maakten zich ernstig zorgen over asbestdeeltjes die in de lucht zouden komen. De Argos-uitzending in mei 2014 liet horen hoe gevaarlijk het versmelten van asbest is en wat de risico’s van de proeven zijn. Nu zijn de proeven dus van de baan.

 

 

Subject:  Nedstaal
Date:  Tue, 11 Nov 2014 13:40:42 +0000
From:  Kris Rooijakkers <k.rooijakkers@andusgroup.com>
To:   'info@onafhankelijkpapendrecht.nl'

 

 

 

 

Geachte heer Lammers,

 

Wij ontvingen uw e-mail van gisteren aan ons algemeen e-mailadres.

In de bijlage vindt u een schrijven, waarin u kennis kunt nemen van ons besluit omtrent proeven met asbesthoudend schroot.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Kris Rooijakkers

Directiesecretaris

 

Voorstraat 56

4132 AS VIANEN

 

Subject:

Andus groep e-mail nr. Fwd: 1- Brief aan het Openbaar Ministerie inzake Nedstaal

Date:

Mon, 10 Nov 2014 11:38:45 +0100

From:

Onafhankelijk Papendrecht <info@onafhankelijkpapendrecht.nl>

To:

info@andusgroup.com


 

Aan de Raad van Bestuur van de Andus Groep

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn een politieke partij die actief is op het milieugebied in de Drechtsteden, waaronder dus ook Alblasserdam. Wij werken samen met het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee! Onlangs vernamen wij dat de Andus Groep de fabrieken van Nedstaal gaat overnemen. Nedstaal heeft/ had plannen om asbest te gaan verwerken, waarvan wij een groot tegenstander zijn.

 

Wij hebben vorige week het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek in te stellen.

Wij hebben vorige week in de Drechtraad een presentatie over deze gevaarlijke asbestverwerkingsplannen van Nedstaal gegeven.

 

Er bestaat steeds meer weerstand in de Drechtsteden om Nedstaal zijn gang te laten gaan met proeven dan wel met het in productie nemen van deze asbestverwerking. Onze strijd duurt nu twee jaar en wij gaan door. Wij vragen u de asbestverwerking bij Nedstaal af te stellen en definitief van het programma af te voeren. Asbest verwerking dient elders (bv. op de Maasvlakte 2) te geschieden. En niet in een dichtbevolkt gebied rondom Alblasserdam/Drechtsteden. Ten tweede vragen wij u om met elkaar in gesprek te gaan teneinde over en weer helderheid te bewerkstelligen ten aanzien van afstel van asbestverwerking in de Drechtsteden bij Nedstaal.

Wij zullen al onze contacten (blijven) aanwenden om de asbestverwerking niet bij Nedstaal te laten plaatsvinden en dat betekent dat wij zullen doorgaan net zolang totdat deze plannen definitief van tafel zijn. Maar wij hopen dat u als nieuwe eigenaar van Nedstaal verstandig zult zijn en de asbestverwerking elders op een veilige manier zult gaan invullen en vormgeven. Als u dat tenminste van plan zou zijn.
Resumerend, wij staan graag open voor een constructieve dialoog, zolang het maar betekent dat de asbestverwerkingsplannen bij Nedstaal definitief van tafel zullen gaan. Graag vernemen wij uw reactie.

Hoogachtend,
Onafhankelijk Papendrecht

Ruud Lammers
fractievoorzitter

Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op 7 oktober 2014
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op 7 oktober 2014
College Papendrecht heeft slappe knieën
Volgens de ons bekende informatie volgt het College van Papendrecht op afstand de ontwikkelingen
in het Nedstaal dossier. Maar van actieve betrokkenheid lijkt geen sprake. De Raad heeft daarover op
12 juni van dit jaar een brief ontvangen. Daarin werd onder andere gemeld dat het College de
mening is toegedaan dat (…) “Papendrecht in deze zaak feitelijk aan de zijlijn staat”. (…).
Art 40 rvo vraag inzake betrokkenheid Co
Adobe Acrobat document 118.2 KB


Onafhankelijk Papendrecht mag geen presentatie verzorgen in de Drechtraad op 7 oktober 2014
0024 Persbericht OP inzake Drechtraad pr
Adobe Acrobat document 138.7 KB


Het Comité Asbest Nedstaal Nee heeft 14 twijfels geformuleerd
Het Comité Asbest Nedstaal Nee heeft 14 twijfels geformuleerd ten aanzien van de proefnemingen door Nedstaal met verwerking van asbesthoudend schroot. U leest er meer over in dit document.
Asbestsmeltproeven politiek proces versi
Adobe Acrobat document 247.0 KB

Nog dit jaar komt de Europese Commissie met een advies dat kan leiden tot strengere Europese regelgeving voor kwartsstof.

Bijna iedereen in de bouw heeft te maken met stof. Niet alleen diegenen die zelf met kwartshoudend materiaal werken, maar ook werknemers en anderen in hun directe omgeving. Er zijn beroepen waarbij je dagelijks blootgesteld kan worden aan kwarts, zoals asfaltfrezers, blokkenstellers ruwbouw, koppensnellers, slopers, terrazzowerkers, vloerenleggers en wand- en plafondmonteurs. Kwartsstof is kankerverwekkend en er moet dus door de werkgever voldaan worden aan art 4.13-4.21 Arbobesluit. In arbocatalogi voor de bouw wordt op de gevaren van kwarts gewezen.

 

 

Uitbreiding Richtlijn 2004/37/EG
Momenteel wordt de Europese Richtlijn 2004/37/EG (ook bekend als CMD-richtlijn) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk herzien.

In deze Richtlijn staan nu een drietal kankerverwekkende stoffen opgenomen waarvoor een grenswaarde is geformuleerd. Als de Europese Commissie de huidige adviezen ten aanzien van de uitbreiding van deze lijst gaat overnemen dan zullen er  meerdere kankerverwekkende stoffen bij komen die een Europese grenswaarde krijgen. Een van die stoffen is crystalline silica (kwartsstof).

Als kwartsstof wordt toegevoegd aan de CMD-Richtlijn dan zullen bedrijven in Europa strengere maatregelen moeten nemen.

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7653
Met regelmaat duiken in de pers verhalen op over plotselinge asbestblootstelling. Als ergens asbest is aangetroffen worden huizen en soms zelfs wijken ontruimd, zoals recent in het Twentse Westerhaar en op het Utrechtse Kanaleneiland. De vragen die dan bij omwonenden rijzen zijn: ‘Hoe gevaarlijk is een mogelijke blootstelling?’ en ‘Wat kan ik doen om schadelijke effecten te voorkomen?’.
A7653 Eén keer asbest....pdf
Adobe Acrobat document 138.9 KB

Longarts Dordrecht signaleert toename mesothelioom

 

 

 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kampt met een grote wachtlijst op de longpoli. Deze is volgens longarts Cheung voor een deel te wijten aan een bovengemiddeld aantal mensen met longaandoeningen in de regio. Bron in dit gebied zijn de vele scheepswerven waar met asbest werd gewerkt. Hierdoor is sprake van een explosieve toename van het aantal mensen met mesothelioom. Volgens de IAS Monitor op de website van het IAS is Zuid Holland de provincie met het hoogste aantal mesothelioompatienten. Bron: AD, IAS, 2 november 2012.

0018 Persbericht OP inzake anonieme brie
Adobe Acrobat document 747.8 KB
0018 Persbericht OP inzake anonieme brie
Adobe Acrobat document 1.0 MB
0018 Persbericht OP inzake anonieme brie
Adobe Acrobat document 1.0 MB
logo asbest nedstaal nee

FNV Bondgenoten denkt dat asbestverwerking bij Nedstaal geen probleem voor de volksgezondheid oplevert

 • De vakbond heeft niet eens de moeite genomen of laten nemen om kritisch te kijken naar - bijvoorbeeld - Milieujaarverslagen.
 • De vakbond heeft nog nooit een kritische vraag bij de emissies en uitstoot gesteld.
 • De vakbond heeft 'stank' die iedereen bekend was gewoon geaccepteerd.
 • De vakbond heeft niks gedaan om het asbest dak van meer dan 5000 m2 dat boven alle 'werkende hoofden hangt' te laten opruimen.
 • De vakbond heeft geen enkele vraag gesteld bij de transformatorhuis brand waarbij zeer veel asbest is vrijgekomen (dat moest in de doofpot blijven).
 • De vakbond heeft nog nooit iets gezegd over asbesthoudend kassensloopschroot.

Hoe kun je de negatieve signalen zo blijven negeren?

logo fnv

Rotterdam, 16-7-2014 21:35

Beste heer Lammers,

 

 

Mijn naam is Tjeerd Bakx en ben als vakbondsbestuurder degene die bij Nedstaal namens FNV Bondgenoten het woord voert.

 

We zijn als vakbond betrokken geweest bij het plan om asbesthoudend schroot te verwerken. We zijn in het verleden uitgebreid geïnformeerd, over de onderzoeken m.b.t. de verwerking van asbesthoudend schroot en over de procedures, die bij het opstarten en onderzoeken van de verwerking worden gevolgd. Deze procedures zorgen er voor dat in de beginfase de stappen goed worden gemonitord en metingen goed worden uitgevoerd. Er is ons verzekerd dat er uiterst zorgvuldig zal worden gewerkt om het vrijkomen van asbest te voorkomen. Naar aanleiding van berichten in de media en uw mail heb ik het onderwerp nog een keer op de agenda gezet van de bijeenkomst van de kaderleden en het overleg met de directie.

De kaderleden begrijpen dat de omwonenden bij het horen van asbest een onprettig gevoel krijgen. Asbest is gewoon rommel. Ook zijzelf wonen in de omgeving en hebben vergelijkbare belangen. Over de verwerking van het asbesthoudend schroot zijn zij het eens. Het moet goed en veilig gebeuren. Ze zijn zich bewust van de gevaren en zijn ook goed voorgelicht door het bedrijf. Ze hebben vertrouwen in de procedures die doorlopen gaan worden en zeggen dat we gewoon moeten gaan starten. Het verwerken van asbesthoudend schroot is duurzamer dan het begraven en daar staan ze achter. Pas na de onderzoeken in de praktijk wordt duidelijk of dat daadwerkelijk zo is, maar laat ons dat eerst proberen. Waar de anonieme meldingen vandaan komen is niet duidelijk. Binnen de kadergroep is niet bekend welke mensen binnen het bedrijf bang zijn voor de verwerking. Er zijn geen signalen binnengekomen.

 

Vanmiddag heb ik in het overleg met de directie de kwestie nog doorgesproken. De rechter heeft Nedstaal toestemming gegeven om te beginnen met het uitvoeren van de proeven. Wanneer er inhoudelijk vragen zijn over de procedures wil ik u verwijzen naar info@nedstaal.nl Mijn ervaring met het bedrijf op dit onderwerp is dat men open staat voor vragen en deze ook inhoudelijk beantwoord.

 

Vriendelijke groeten,

Tjeerd Bakx

 

Bestuurder FNV Bondgenoten

dak nedstaal
asbestverwijdering dak

GEZOCHT:

I.v.m. een serieuze onderhanden zijnde asbestkwestie ben ik op zoek naar voormalig- én/of er nog werkend personeel van het staalproducerende bedrijf NEDSTAAL gevestigd te Alblasserdam.

Mijn verzoek richt zich tot hen die zélf met asbesthoudend materiaal hebben gewerkt en/of er in de directe nabijheid van hebben gewerkt, maar óók tot hen die als nabestaande van een (zeker) mogelijk asbestslachtoffer (-welke aandoening dan ook als gevolg van blootstelling-) daar kennis van hebben.

Kunt u die informatie gedocumenteerd d.m.v. documenten/foto's/film of anderzijds aanleveren dan wordt dat van grote waarde geacht.

Ik dank u bij voorbaat.

 

Actiecomite Asbest Nedstaal Nee

Willem Schulpen, Telefoon direct: 06 22 33 75 17

SBS6 Hart van Nederland
SBS6 Hart van Nederland

Hoe zou het dan wel kunnen? Lees hier verder>>

Onrust om vergunning asbestproeven - Alblasserdam 22 april 2014. Grote onrust in het Zuid-Hollandse Alblasserdam. Daar start Nedstaal een test met het verwerken van asbesthoudende materialen. Rondom de fabriek liggen grote woonwijken en de bewoners zijn doodsbang dat er asbest vrijkomt. Asbestkanker is hun doemscenario.

Waarom ik tegen de asbestproef bij Nedstaal ben?

foto Henny
Henny Hoekstra

Waar ik me grote zorgen om maak, is dat één klein vezeltje asbest al dodelijk kan zijn in de loop van de jaren. Nu hebben we het over een groot aantal van deze vezeltjes.

Men gaat proberen om asbesthoudend materiaal om te smelten. Of deze proef wel veilig kan, daar zijn de geleerden het onderling zelfs nog niet over eens. Of men het materiaal in de ijzersmelt gaat storten, laat zakken of glijden weten ze zelfs ook nog niet eens.

Want het verandert elke keer weer hoe men dit wil gaan doen. Daar is Nedstaal nu nog steeds over aan het nadenken. De proef zou al voor de zomer van start gaan. Terwijl men nu zeker al een jaar geleden met deze proef wilde beginnen. Je zou denken: los eerst zoiets op voordat je aan zo’n levensgevaarlijk proces gaat beginnen. De OZHZ en Nedstaal zeggen beide te stoppen als blijkt dat er asbest in de open lucht komt. Wat ik hieraan niet snap is dat men niet wil inzien dat het kwaad dan al zal zijn geschied. Dan zitten al die dodelijke asbestdeeltjes in onze lucht.

Als er een brand heeft plaatsgevonden waar asbest bij vrij is gekomen gaat men de buurt saneren. De mannen in de witte pakken zie je dan op straat. Hoe willen ze dat doen met deze zeer kleine vezeltjes? Naar mijn mening zou je een behoorlijk groot gebied eerst moeten ontruimen, voordat men met die proef begint. In plaats van de proef te doen, en dan kijken of er wat vrij komt. Men maakt zo wel goed duidelijk dat de mensen even niet meetellen bij die proef. En als we nu al niet meetellen dan hoeven we er niet op te rekenen dat wij in een later stadium, als we ernstig ziek zijn, wél meetellen.

foto van asbest
asbest

Nedstaal verwerkt al 20 jaar asbest. Er heeft al asbest uitstoot plaatsgevonden. Onderzocht dient te worden hoeveel mensen kanker van Nedstaal hebben gekregen. Het OM dient onderzoek te doen. Ook naar strafbare feiten.

Onafhankelijk Papendrecht, dé milieupartij van Papendrecht, verzoekt het OM nu voor de derde maal om in actie te komen.

Het eerste verzoek was van oktober 2013. We zijn nu - in maart 2014 - 6 maanden verder.

Geen woorden maar daden. De vergunning om asbest te gaan verwerken mag Nedstaal niet krijgen.

Het deugt niet. Het mag niet. Het dient gestopt te worden.

 

Vandaag, op maandag 10 maart 2014, heeft Onafhankelijk Papendrecht een brief aan het Openbaar Ministerie gestuurd met het verzoek onmiddellijk over te gaan tot een diepgaand onderzoek bij Nedstaal. De volksgezondheid in onze regio is in groot gevaar.

De brief van OP leest u hieronder, als het verzoek voor de derde maal aan het OM om in actie te komen.

CCF10032014 derde verzoek aan het OM inz
Adobe Acrobat document 3.8 MB
poster schone lucht
 • De crux van het verhaal

Er zijn enkele zaken die volgens mijn fractie van belang zijn:

De milieudienst (OZHZ) houdt feiten, die door DCMR zijn geconstateerd in een nader onderzoek als second opinion, buiten de officiële communicatie met de buitenwereld.

» De interne communicatie tussen DCMR en OZHZ geeft aan (zo werd duidelijk via een WOB verzoek) dat Nedstaal niet aan de BBT normen voldoet. Op 23 juni 2013 gaf het college van B&W van Papendrecht bij brief aan dat het geen bevoegdheid had inzake Nedstaal vanwege het feit dat Nedstaal op grondgebied van Alblasserdam ligt.

» Daarentegen is het college wel vertegenwoordigd in het AB van de OZHZ. Uit dien hoofde draagt het college mede verantwoordelijkheid voor wat er bij Nedstaal vanwege handhaving en vergunningverlening door de OZHZ geschiedt.

» Dit is dus in tegenspraak met hetgeen het college bij brief heeft gesteld.

In een brief van 3 december 2013 van het Expertisecentrum van DCMR aan de heer Schulpen, lid van het Comité Asbest Nedstaal Nee, wordt naar voren gebracht dat Nedstaal nog niet voldoet aan de BBT-conclusies 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 87, 88 en 93.

Ter toelichting: BBT betekent Best Beschikbare Technieken. De BBT behelzen minimale wettelijk vastgestelde eisen waar een fabriek aan moet voldoen.
» Nedstaal zelf beweert wél aan de BBT normen voldoen.
Saillant detail is dat Nedstaal zelf heeft verzocht om de BBT bij besluitvorming inzake een concept ontwerpbeschikking te betrekken.

Door druk van Lammers maakte het College een draai en diende toch, zij het met tegenzin, een zienswijze in.
politieke triomf Lammers
029 Persbericht Lijst Lammers 25-01-2013
Adobe Acrobat document 30.3 KB

» Dit is dus in tegenspraak met hetgeen volgens DCMR bij Nedstaal aan de hand is.

 • Op een aantal eerder gestelde vragen krijgen we maar telkens geen antwoord.


Het gaat om deze onderstaande vragen die nog eens in de context van de bij brief van 11 december jongstleden ingediende artikel 36 reglement van orde vragen door mijn fractie onder de aandacht van het college van B&W werden gebracht. Eerdere mondelinge toezeggingen door het college van B&W werden tot op heden niet nagekomen.

Welke zorgen blijven nog altijd bestaan en zijn nog steeds niet opgelost? Een niet uitputtend lijstje van zorgen, waarover ruime documentatie bestaat, ziet er als volgt uit:

 

¬ er vindt geen ingangscontrole plaats bij Nedstaal;

¬ er wordt nu al asbesthoudend schroot gesmolten (?), de vergunningsaanvraag dient louter om deze activiteit achteraf te legaliseren;

¬ ’s ochtends om vijf uur worden er namelijk vrachtwagens met schroot bij Nedstaal afgeleverd;

¬ Is er al een onderzoek naar deze leveringen in gang gezet? Er heeft nooit ingangscontrole plaatsgevonden. Waarom niet?

¬ Is er al een intern onderzoek bij Nedstaal in gang gezet?

¬ De OZHZ heeft de afgelopen jaren veel steken laten vallen, wat gaat er nu concreet verbeteren?

¬ Wordt het niet eens tijd voor een echte onafhankelijke controlerende instantie?

¬ Dient er niet eens een oplossing gevonden te worden voor de spanning die er zit tussen de rol van de gemeente(n) als mede-eigenaar van de OZHZ en de rol van de gemeente(n) als opdrachtgever van diezelfde OZHZ? Je kunt in een transparante relatie niet klant én leverancier tegelijkertijd zijn. Waarom de overheid dan wel?

¬ Wanneer worden nou eens alle gassen die vrijkomen door Nedstaal gefilterd?

¬ Het huidige afzuigsysteem is niet afdoende in staat om kleine microscopische (en juist dit zijn de gevaarlijkste) deeltjes asbest te filteren;

¬ Wanneer gaan de installaties voldoen aan de BBT en BREF voor dit type ondernemingen?

 

 • De Crux van Nedstaal en de OZHZ

De installatie van Nedstaal voldoet niet aan BBT. Dat is ook vastgesteld door DCMR maar OZHZ wil dit koste wat kost ‘onder de pet houden’. Het is immers de doodsteek voor hun asbestsmeltplannen.

 • INSTALLATIE NIET BBT – ENORME FIJNSTOFEMISSIES

Nedstaal filtert een groot deel van de ontwijkende gassen en dampen niet maar laat deze door de open dakkappen ontsnappen. Er is dan ook totaal geen sprake van onderdruk in de hal tijdens het geplande dumpen van het asbesthoudend metaalschroot. Integendeel: er is juist een enorme overdruk zodat er gigantische hoeveelheden hete gassen, dampen en fijnstof deeltjes ontwijken. De open lucht in. Alle zogenaamd ‘onafhankelijke adviseurs’ van NEDSTAAL gaan hieraan welbewust

 

voorbij! Daarmee is hun onafhankelijkheid ernstig in het geding want geen een van deze zich competent noemende partijen heeft vastgesteld dat NEDSTAAL niet aan BBT voldoet!

Hoe slecht kun je je huiswerk doen, beste OZHZ, ROYAL HASKONING, SEARCH, TNO, NEDSTAAL??

Immers: Nedstaal loost nog steeds gigantische hoeveelheden fijnstof via de zogenaamde diffuse emissies in de buitenlucht. OZHZ had hier al veel eerder tegen moeten optreden maar heeft dit – wellicht bewust – niet gedaan totdat het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee er achter kwam dat zowel de emissies ver boven de normen waren alsook dat Nedstaal niet aan BBT voldoet.

Daarom is er nu een ‘revisievergunningstraject’ in gang gezet. Dit had al veel eerder moeten gebeuren maar de OZHZ is zowel incompetent alsook ondeskundig en slaapt met Nedstaal onder een stofdeken.

 • VOOR NEDSTAAL IS DIT EROP OF ERONDER!

Nedstaal verkeert in zwaar financieel weer. Een investering (van ca. 5 miljoen euro) in een tweede noodzakelijke stoffilter vindt men te duur. Net zoals kennelijk de CAO eisen van het personeel. De aandeelhouders moesten het afgelopen jaar bijstorten…

Voor Nedstaal is het verkrijgen van deze ‘asbestsmeltvergunning’ dan ook een kwestie van overleven. Want: in hun business plan staat dat zij na de proeven op korte termijn tot 40.000 ton (!) ofwel 40 MILJOEN KILO asbesthoudend metaalschroot PER JAAR willen gaan smelten in deze ‘oude meukfabriek’. Daarmee zouden zij meer dan 8 MILJOEN EURO per jaar kunnen gaan verdienen, zo heeft het Comité Asbest Nedstaal Nee berekend.

Voor de aandeelhouders (H2 Equity partners en management) en de banken (ook de ABN AMRO Bank van voormalig directrice Caroline Princen zit er voor miljoenen in) lijkt dit een kans, dan wel de ultieme reddingsmogelijkheid.

 • POLITIEK GEKONKELEFOES BIJ DE PROVINCIE?

En wij vermoeden dat er veel meer speelt. Zelfs dat de Provincie onder één hoedje speelt met de OZHZ en NEDSTAAL. Ons zeer sterke vermoeden is dat deze vergunning er ‘koste wat kost’ moet komen. Het is opvallend dat de milieugedeputeerde Rik Janssen (ook al politiek verantwoordelijk voor het ODFJELL schandaal) zich muisstil houdt. Dat is verdacht.

Immers: de Provincie is ‘het verantwoordelijk gezag’ en ook deze (Gedeputeerde is Rik Janssen) heeft – bewust of onbewust – zitten slapen; anders was Nedstaal veel eerder op haar tekortschieten en het niet voldoen aan de BBT gewezen!

Mijn fractie heeft brieven geschreven aan de Commissaris van de Koning, aan de Gedeputeerde, de heer Janssen, aan de politieke fractie in de Tweede Kamer van de SP, de partij (SP), waaraan de heer Janssen zich in politieke zin heeft gecommitteerd. We krijgen van niemand antwoord. Er wordt een muur opgetrokken. Geen reactie, geen discussie, helemaal niks. Dat is verdacht.

Ook de burgemeesters van Alblasserdam en Papendrecht hebben hun best gedaan, bij het ons adviseren en bij het actief proberen een voet tussen de deur te krijgen bij de Gedeputeerde.

 • de fractie Lijst Lammers heeft het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

We wachten nog op antwoord.

Resumerend:
Mijn fractie stelt de volksgezondheid boven economisch gewin. Zeker als dat economisch gewin behaald moet worden over de rug van de burgers in de (in)directe nabijheid van de fabrieken van Nedstaal. Bij een flinke ontploffing loopt Dordrecht overigens ook gevaar. Het asbestverwerkingsplan deugt niet. De fabriek van Nedstaal voldoet niet aan de verplichte wettelijke normen van de Best Beschikbare Technieken. De DCMR heeft aangetoond, dat is via een WOB verzoek helder geworden, dat Nedstaal niet voldoet aan de BBT-conclusies 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 87, 88 en 93. Hierover heeft mijn fractie om opheldering gevraagd door middel van artikel 36/rvo-vragen. De OZHZ heeft wat de DCMR geconcludeerd heeft bewust buiten bechouwing gelaten. Daarmee heeft de OZHZ incompetentie tentoongespreid en laten zien dat deze dienst disfunctioneert. De lokale politiek staat buiten spel, door gebrek aan kennis en betrokkenheid. Want de gemeenteraden worden nauwelijks geïnformeerd door de colleges van B&W. De colleges van B&W zijn niet in staat de OZHZ effectief te controleren. Wegens gebrek aan kennis en betrokkenheid. Zij slikken alles voor zoete koek. Op besluitvormend provinciaal politiek niveau wordt enerzijds gesteld dat het primair gaat om duurzaam produceren en anderzijds om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar bij Nedstaal is hiervan geen enkele sprake. De OZHZ dekt door eigen disfunctioneren de problemen bij Nedstaal toe. Nedstaal heeft zijn economisch overleven gekoppeld aan de asbestverwerking. Als deze niet doorgaat lijkt het einde oefening voor Nedstaal te worden. Er is waarschijnlijk sprake van onoirbare praktijken achter de schermen. Het OM zou hiernaar onderzoek dienen te gaan doen. Als dat gebeurt gaat er een beerput open.

nedstaal

ISO certificaat Nedstaal roept vragen op

 

Het bericht deze week van Nedstaal dat er een ISO certicifaat op het gebied van milieumanagement is verstrekt vormt voor Onafhankelijk Papendrecht eens te meer aanleiding voor een diepgaand onderzoek.

 

Op 7 februari jongstleden ontving Onafhankelijk Papendrecht een brief van een anonieme klokkenluider, die ernstige misstanden bij Nedstaal aan de orde stelde. Die brief kan erop duiden dat er binnen Nedstaal op papier wordt gehandeld conform een ISO norm, maar dat het er in de praktijk heel anders aan toegaat.

 

Daarbij komt dat uit recent onderzoek door DCMR Milieudienst Rijnmond, door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, aan het licht kwam dat Nedstaal niet voldoet aan de minimale wettelijke BBT-normen (Best Beschikbare Technieken). En bovendien is niet voldaan aan het opstellen van een Milieueffectrapportage, die volgens de Wet Milieubeheer een vereiste is.

 

“Daarom vormt het bericht dat aan Nedstaal een ISO certificaat is verstrekt eens te meer aanleiding voor een diepgaand onafhankelijk onderzoek”, aldus Ruud Lammers (Lijsttrekker Onafhankelijk Papendrecht).

 

(18 februari 2014)

 

Artikel in de Klaroen
artikelKlaroen20pdf.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
logo

Nieuwsberichten Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE - donderdag 27 februari 2014

Op 4 februari ging Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE gezamenlijk met de gemeente Alblasserdam naar het Gerechtshof te Den Haag om een omstreden vergunning van tafel te krijgen. Jan van Zelm van het Comité Asbestslachtoffers was die dag aanwezig en schreef een persoonlijk verslag. Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE en Comité Asbestslachtoffers.

 

In Alblasserdam staat het staalbedrijf Nedstaal. Daar wordt gebruik gemaakt van een smeltoven met zeer hoge temperaturen. Die temperaturen zouden, volgens een proefopstelling op laboratoriumschaal bij TNO getest, het mogelijk maken om asbestvezels onschadelijk te maken. Nedstaal heeft een vergunning aangevraagd om dit proces op basis van proef uit te kunnen gaan voeren op een dus industriële schaal met een verder liggend doel van grotere volumes. De OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) heeft die vergunning intussen verleend. Het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE heeft, als vertegenwoordiger van de omgeving (van vooral omwonenden) via acties en informatieavonden – door de OZHZ en Nedstaal opgezet eind 2012 en begin 2013 - de risico’s van de gezondheidsbedreigende activiteiten met asbestschrootmateriaal uitgebreid aangegeven. Nedstaal zelf deed van zijn kant zijn uiterste best om het voornemen het asbesthoudend schroot te gaan meestoken in hun zgn. smelt te verkopen aan de omgeving.

 

Die omgeving bestaat uit een druk industrieel maar ook bewoond gebied. Steden als Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht maar ook Ridderkerk en wat verder Dordrecht liggen nabij de vestigingsgemeente van Nedstaal nl. Alblasserdam.

 

Woonhuizen staan op korte afstand van deze zware industrie. Tegen de plannen van Nedstaal hebben belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen hetgeen uiteindelijk een uitgebreid pakket werd. Mensen gaven duidelijk te kennen ernstig bezorgd te zijn om hun gezondheid en de risico’s die asbest daarin zou kunnen gaan vormen. Het gaat immers om een proefsituatie. Wat gaat er gebeuren in de gezondheidstoekomst van de mensen wanneer een dergelijke proef zo dichtbij een sterk geconcentreerd woongebied plaats gaat vinden ? Die niet met zekerheid te beantwoorden vraag maakt de mensen bang en onzeker. Dat is dan ook de belangrijkste reden om het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE gezamenlijk met de gemeente Alblasserdam via het Gerechtshof te Den Haag uitspraak te laten doen of de vergunning van tafel moet. Op 4 februari 2014 vond de zitting plaats.

 

Tevoren is er over en weer contact geweest tussen het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE en het Comité Asbestslachtoffers omdat in het kader van preventie tegen dit blootstellingsrisico er wel degelijk een gezamenlijk belang is. Er zou namelijk alles aan gedaan moeten worden om asbestslachtoffers te voorkomen. Een sterke morele schriftelijke steun is overhandigd door een vertegenwoordiger van het Comité Asbestslachtoffers aan de heer W. Schulpen van het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE voordat de zitting plaatsvond.

 

Een proef sluit geen risico’s uit en met de gezondheid van mensen kan en mag een staalfabriek geen proef doen die op zich niet het doel van de proef is maar wel het gevolg kan zijn. Dit standpunt werd op verschillende manieren duidelijk gemaakt tijdens de rechtszitting door de vertegenwoordiger van het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE maar ook kort en duidelijk door de heer Blase, burgemeester van de eerst betrokken gemeente Alblasserdam. De bedrijfsbelangen en de erbij horende zorgvuldig te bewandelen wegen door Nedstaal werden vertegenwoordigd/verdedigd door een behoorlijk gewichtige juridische delegatie van Nedstaal en zijn directeur de heer Wijma. De zaak duurde 2x zo lang dan de rechter gereserveerd had. Door de grote hoeveelheden herhaalde argumenten maar ook door de technische uitleg die meerdere keren gevraagd werd. Redelijk tevreden over het verloop van de zitting zal het Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE en de gemeente Alblasserdam de uitspraak rond de 3e week in maart 2014 moeten afwachten.

 

Jan van Zelm