Inbreng Onafhankelijk Papendrecht Begroting 2016 Raad 12 november 2015

 

We naderen nu een fase in het bestaan van de gemeente waarbij aan essentiële verworvenheden alsmede aan de gemeentelijke autonomie  wordt geknaagd. Er is een commissie[1] meer financiële ruimte voor gemeenten die heeft berekend hoe scheef de belastingopbrengsten in ons land zijn. Feitelijk gaat het dan in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat om een belasting- en premieopbrengst van 94,8% voor het Rijk en slechts 5,2% voor de decentrale overheden, waarvan voor de gemeenten een luttele 3,5% resteert.

En bij het gegeven dat het Rijk verschillende taken in het kader van de decentralisaties[2], die feitelijk gemaskeerde centralisaties zijn, naar de gemeenten overhevelt zonder daarbij de bijbehorende middelen over te hevelen, vanwege de efficiencykortingen, gaan de gemeenten de komende jaren veel geld mislopen, door druk op niet alleen het gemeentefonds, maar ook ten aanzien van efficiencykortingen op de WMO, het jeugdbeleid en de participatie; voor onze gemeente, in 2015 een bedrag van € 1.007.000 en in 2016 een bedrag van € 1.326.000. (Bron: brief d.d. 04-11-2015).

 

Illustratief in deze zaak is de Brandbrief van 234 wethouders van Financiën aan de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 november jl. buiten de VNG om. (Bron: NRC Handelsblad, 10 november 2015). Wat opvalt is dat de gemeente Papendrecht er niet bij staat als mede-indiener van deze brief.  Andere gemeenten binnen de Drechtsteden, zoals Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht hebben de Brandbrief wél mede ondertekend. En per slot van rekening ervaart de gemeente Papendrecht ook de grillige opstelling van het Rijk aan den lijve. Er valt dus zeker wat voor te zeggen als gemeente aan te sluiten bij dit relevante protest van een ruime meerderheid van 234 gemeenten (60% van het totaal aantal gemeenten, 393). Dit is een gemiste kans. Graag verkrijgen wij opheldering van het college waarom de gemeente Papendrecht niet met deze Brandbrief meegedaan heeft.

 

De wethouder van Financiën vertrekt over tien dagen op een handelsmissie[3] naar China. Hij zal de steden Nantong en Qindao bezoeken. Wij plaatsen daar twee kanttekeningen bij. Enerzijds vragen wij ons af waaruit de toegevoegde waarde van dit soort van handelsmissies op Papendrechts dan wel Drechtstedelijk niveau zou bestaan. Anderzijds plaatsen wij daarbij de kanttekening dat China nog steeds een land is dat behoort tot de categorie waar de mensenrechten worden geschonden. Uit een recent rapport van Amnesty International kunnen wij opmaken dat in China een dictatuur bestaat die geleid wordt door de Communistische Partij. Het recht van burgers om zich vrijelijk te uiten dan wel uit te spreken wordt ernstig beknot. Wat wij de vrijheid van meningsuiting noemen gaat in China niet op. Etnische minderheden worden in hun rechten beknot. Burgers worden opgepakt door de politie en in sommige gevallen naar zogenaamde niet-bekende locaties overgebracht waar zij worden geslagen, gefolterd of anderszins mishandeld. Mensenrechtenadvocaten worden tijdens burgerrechtsprocessen geïntimideerd door de Staat, en zelf ook opgepakt en in elkaar geslagen. De bal ligt primair bij het bedrijfsleven zelf dat er baat bij heeft als hun  winsten toenemen door Chinese investeringen.

 

De Programmabegroting 2016 is dé grote gemiste kans van het college. Neem de invoering van de precariobelasting. Dat gaat de burgers al gauw 2 euro per maand extra kosten. Maar daar blijft het niet bij, want deze lastenverhoging is niet incidenteel. Let ook op de verhullende taal, de Nieuwspraak waar wij ons in de fractie zo aan hebben geërgerd – als het niet zo dramatisch was konden we er nog wel om lachen (…). Er staat geschreven: het optimaliseren van de Rekenkamer-functie, maar het college bedoelt hier eigenlijk bezuinigen. Schrijf dat dan ook op. De markt op dinsdag moet van dit college ook weg. Zonde, want veel Papendrechters vinden de markt op dinsdag een plezierige en nuttige dagbesteding en een fijne manier om even wat bekenden te ontmoeten en te spreken.

 

Het ging er toch om de sociale zelfredzaamheid te vergroten? Dan moet je nodig - om slechts een voorbeeld te noemen - de recreatieruimte bij het Gerbrandy-centrum per 1 september 2015 sluiten; de gebruikers (voornamelijk ouderen) worden weliswaar verwezen naar De Spil, maar daarvoor moet men vervoerd worden want er vinden ter plekke geen activiteiten meer voor ouderen plaats. Tel uit je winst. Of beter: verlies.

 

Wat vinden wij ervan dat het Rijk van plan is 50 miljard euro subsidie voor windenergie te gaan verstrekken, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren? De rekening wordt immers niet naar Den Haag gestuurd, maar gaat via de energiebelasting voornamelijk naar de particuliere huishoudens. Overlast die door burgers wordt ervaren wordt weggewuifd. Niet openlijk, maar door inwoners die de moed op kunnen brengen te protesteren murw te slaan met procedures. Het ambtelijk apparaat is een trouwe bondgenoot. Gesjoemel met het milieubeleid. Rivierendriesprong. We komen hier binnenkort weer over te spreken met elkaar.

 

De korting op de jeugd loopt tot 2017 op tot een bedrag van € 956.000. Dit is de verkeerde aanpak. Niet de korting moet het uitgangspunt zijn bij het jeugdbeleid, maar de jeugd zelf. Kijkend naar de antwoorden die het college heeft verzonnen op de vragen die door de Raad zijn gesteld, valt op dat de kern van onze afweging steeds zou moeten zijn te beginnen met de vraag: wat willen wij of wat vinden wij belangrijk? Als die vraag kan worden beantwoord, dan pas zou een financiële vertaling moeten volgen, als uitkomst van het debat. Nu wordt dit omgedraaid en vertrekt het niet-plaatsvindende debat vanuit de financiële bezuinigingskaders, waarbij de vraag wát wij willen of wát wij van belang vinden voor de inwoners op de achtergrond raakt. Daarmee ontkennen we als Raad in feite het politieke, keuze-, element dat aan elke beslissing ten grondslag ligt. En dat is een volgende gemiste kans.

 

In 2013 is een vangnetconstructie opgezet met als doel alle kinderen in Papendrecht, in de leeftijd van 9-12 jaar, de mogelijkheid te geven om alsnog het zwem-ABC te volgen. Hiertoe is een cursus opgezet in de zomervakantie van 2013. Vanuit bedrijfsvoeringsoverwegingen werd besloten de cursus niet door te laten gaan. Wat zou het toch mooi zijn als alle kinderen in Papendrecht zouden kunnen leren zwemmen.


Tot slot vragen wij u allen aandacht voor een creatief plan ter zake van het parkeerbeleid[4] in casu de Overtoom garage op een andere manier te exploiteren. Een ruimte voor de jongeren van Interval, meer opslagruimte voor Vluchtelingenwerk, een onderkomen voor de voedselbank en kantoorruimte voor meerdere sociaal-maatschappelijke initiatieven en organisaties die tevens de leefbaarheid van het centrum willen helpen vergroten. Het is volgens onze fractie zonde van het geld om volgend jaar € 845.000 in de bodemloze put van het parkeren in het centrum te blijven gooien. Laten we er iets positiefs mee doen.


 

__________

[1] Wij citeren een enkele frase uit het advies (van de Commissie Financiële ruimte voor gemeenten): “Gemeenten moeten het doen met het budget dat ze van de regering ontvangen en kunnen daarbinnen slechts marginale keuzes voorleggen aan hun inwoners. In de ogen van de

commissie ontstaat hierdoor een democratische verarming. Het gaat hier immers bij uitstek om een lokaal politiek vraagstuk: de balans tussen het voorzieningenniveau dat inwoners wensen en de kosten die zij bereid zijn daarvoor te dragen. Werd voorheen deze discussie over de

gewenste balans op nationaal niveau gevoerd tussen kabinet en parlement, die discussie zou nu verschoven moeten worden naar de lokale politieke arena van de raadszaal. Om de democratische verarming te elimineren, is het essentieel dat er een directe band wordt gecreëerd tussen bepalen, betalen en verantwoorden op lokaal niveau.”

 

[2] Uit de beantwoording van onze technische vragen d.d. 22 oktober, pag.17:

Door de decentralisaties staan de gemeenten per 1 januari 2015 voor de opdracht om invulling te geven aan de transformatiegedachte, één gezin, één plan, één regisseur. Deze gedachte moet leiden tot een integrale samenwerking met partners binnen het sociaal domein. Samenwerking tussen partners betekent vaak ook het delen van informatie. De wijze waarop dit gebeurt en de beveiliging van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. De borging van privacy bij een integrale samenwerking in het sociaal domein is verantwoordelijkheid van de gemeente. Het convenant Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Papendrecht voldoet hierin. Deze wordt momenteel geactualiseerd en verbreed naar het Sociaal Domein. Het privacy-protocol van de Serviceorganisatie en het convenant CJG zijn inderdaad ter inzage beschikbaar.

 

[3] Missie naar Nantong en Qindao in China

Na het succes van de eerdere handelsreisnaar china in oktober 2014, overwegen de Drechtsteden een nieuwe missie naar de chinese handelsstad Nantong, onder aanvoering van portefeuillehouder Korteland. Door de ligging aan de rivier Jangtsekiang is Nantong een belangrijke havenstad voor de rivierscheepvaart, alsmede offshore- en scheepsbouw. Nantong telt 664.000 inwoners. Doel van het bezoek is de bestuurlijke relaties te versterken met Nantong en Qingdao met het oog op het aangaan van handelsbetrekkingen. De intercontinentale missie kan plaatsvinden van 23 t/m 27 november 2015.

 

[4] Uit de beantwoording van onze technische vragen d.d. 22 oktober, pag. 19:

Bij parkeren echter lijkt een schijnbaar consequente keuze als deze niet het geval te zijn. De lasten van parkeren in de parkeergarages belopen in 2016 een bedrag van € 1.593 miljoen, terwijl de baten een bedrag van € 0.748 miljoen belopen.


 

 

Dit is de bekorte versie, de uitgebreide versie kunt hieronder downloaden, alsmede de motie voor een betere benutting van de Overtoom garage

Inbreng OP begroting 2016 Raad 12-11-201
Adobe Acrobat document 612.8 KB
Motie betere benutting van de Overtoom g
Adobe Acrobat document 337.1 KB