Onze fractie staat kritisch tegenover het incidentele rapport Zichtbaar samen maritiem. De belangrijkste reden is dat de bovenlokale overheid niet slechts op één paard moet wedden. Onze maatschappij is pluriform, democratisch en divers van aard. Wat nodig is, zijn investeringen in de breedte van de economie, in een goed sociaal beleid, in de bereikbaarheid, in goede scholen en in het onderwijs, in het leefklimaat, in een goed sportief en cultureel klimaat, in een aantrekkelijk woonklimaat, in een beter milieubeleid en in werkgelegenheid die kwalitatief goed aansluit op het aanbod op de arbeidsmarkt.

 

In de kern draait het op de wat langere termijn bij de bovenlokale samenwerking om samenwerking binnen de gezamenlijke democratisch geformuleerde kaders, zoals op Drechtstedelijk niveau binnen het RMJP, en is het contraproductief als er nieuwe studies, zoals zichtbaar samen maritiem, worden verricht. Want dat komt neer op een herhaling van zetten en het is de facto verspilling van de schaarse overheidsmiddelen. Er staat hoegenaamd geen nieuwe informatie in het rapport, het is dubbelop en een strategisch plan ontbreekt.

 

Strategisch plan ontbreekt

Er ligt geen strategisch plan van de gehele Drechtsteden, men heeft met behulp van wat data de thermometer in een beperkt deel van de Drechtsteden gestopt en gesteld wat de situatie nu is. Wil je publieke middelen ergens insteken dan leg je een strategisch plan neer met de trends voor de komende jaren, zowel demografisch, politiek en economisch, technologisch, branche ontwikkelingen, culturele ontwikkelingen en gedragsveranderingen in de maatschappij. Echter niets van dit alles. Daarnaast is het van belang te weten wat de belangen van de interne en externe stakeholders zijn, wat het potentiële businessgebied is en wat de intenties zijn. Maar er wordt vooral niet naar de concurrentiële (internationale) regio’s en niet naar de toekomst gekeken. Dan niet te vergeten de SWOT-analyse, waar men liever naar kansen kijkt en niet naar de bedreigingen en de zwakten. Met andere woorden: er wordt ons een zuinig verhaal voorgelegd waar we niets mee kunnen, niets strategisch maar wel veel wishful thinking; wat hebben wij veel water, wat zijn wij een belangrijke maritieme top-regio tussen Rotterdam en Antwerpen.

 

Doorpakken met het Regionaal Meer Jaren Plan

Het Drechtstedenbestuur met zijn topambtenaren heeft uit eigener beweging Zichtbaar samen maritiem aangezet en ons ontgaat het niet dat er vele inspanningen zijn gepleegd om de Drechtraad warm te maken voor hun visie. Eigenlijk worden wij een beetje moe van al die inspanningen die gepleegd worden om de fracties in de Drechtraad maar te overtuigen van het gelijk van het bestuur van de Drechtsteden. Het bestuur zou er goed aan doen zijn energie in de uitvoering van het rMJP te steken.

Beknopte toelichting bij de motie uitvoering RMJP 5 april 2016

 

Aan de leden van de Drechtraad

Van: Ruud Lammers (voormalig lid ad hoc commissie voorbereiding RMJP)

 

Buiten het niet paraat hebben van een strategisch plan om, zijn er andere zaken die een rol spelen om tot besluitvorming van het bestuursakkoord en ZSM te komen. Hieronder een schets van de situatie m.b.t. de plannen:

  

 

 • Contouren Raadsprogramma Drechtraad 2014-2015.
 • RMJP Plan 2014-2018.
 • RMJP Uitvoeringsprogramma 2014-2018.
 • ZSM De heer Jansen gevraagd bespiegeling te geven in september 2015.
 • ZSM Raadsconferentie Drechtsteden Leerpark op 5 november 2015.
 • ZSM Themabijeenkomst Bestuursakkoord DB & PZH op 1 december 2015.
 • ZSM Plan op 5 december 2015 op schrift.
 • ZSM Carrousel Integraal in groepen en terugkoppeling op 2 februari 2016.
 • ZSM Drechtsteden dag 10 jarig bestaan, promotie ZSM op 11 maart 2016.
 • ZSM Carrousel Integraal concept ZSM en Bestuursakkoord op 5 april 2016.

 

Het RMJP en het uitvoeringsprogramma bestaan slechts een paar maanden als het ZSM-plan zich plotseling aandient. Vanaf november 2015 start het DSB met een salamitactiek om ZSM te promoten. De vraag is of het DSB met zijn gedachten nog bij het RMJP is?

Het lijkt verstandig om vast te houden aan het RMJP. Het elkaar versterken kan het beste binnen de kaders van datzelfde RMJP plaatsvinden.

 

Drechtraad in positie?

Hoe kan de Drechtraad beter in positie worden gebracht? Hieronder enkele voorstellen daartoe:

 

 1. Doe als DSB een duidelijk voorstel hoe het ZSM / bestuursakkoord in het RMJP geïntegreerd wordt zodat het RMJP versterkt wordt
 2. Geef daarbij zo mogelijk per planjaar de financiële paragraaf en de planning weer en maak zo mogelijk duidelijk wat extra is t.o.v. het RMJP
 3. Geef tevens aan waaruit de provinciale subsidies voor de Drechtsteden bestaan.
 4. Breng  in een samenhangend overzicht verslag uit over de uitvoering van alle onderdelen van het RMJP bij de eerstvolgende Drechtraad.

 

afkortingen:

DSB = Drechtstedenbestuur

RMJP = Regionaal Meerjaren Programma

 

 

Motie uitvoering RMJP Drechtsteden 2014-2018

 

De Drechtraad in vergadering bijeen op dinsdag 5 april 2016, gehoord de beraadslagingen,

 

Constaterende dat:

 • de Drechtraad onverkort wenst vast te houden aan de uitvoering van het RMJP 2014-2018;
 • daarbij bij voortduring en met nadruk door de Drechtraad is uitgesproken dat dit RMJP de basis is voor alle plannen en acties binnen de Drechtsteden;
 • de Drechtraad aan het dagelijks bestuur heeft gevraagd om een jaarlijkse rapportage over de uitvoering van alle onderdelen uit het RMJP.

 

Overwegende dat:

 • er op dit moment allerlei nieuwe plannen en andere accenten worden voorgehouden;
 • er een jaar na inwerkingtreding nog geen samenhangend overzicht is van de uitvoering van alle onderdelen van het RMJP;
 • een dergelijk overzicht nodig is om nieuwe plannen en andere accenten op hun toegevoegde waarde te kunnen beoordelen.

 

Spreekt uit dat:

 • voor het moment van een jaarlijkse rapportage in een samenhangend overzicht 1 mei 2016 (peildatum) in aanmerking komt.

 

Draagt het (dagelijks) bestuur op:

 • over de concrete acties bij de uitvoering van alle onderdelen van het RMJP bij de eerstvolgende Drechtstedendinsdag na 1 mei aanstaande aan de Drechtraad in een samenhangend overzicht verslag uit te brengen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ondertekening

De lokale partijen[1] vertegenwoordigd in de Drechtraad:

 

Algemeen Belang Zwijndrecht

Ambacht Uw Belang

Beter Voor Dordt

Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht

Onafhankelijk Papendrecht

Papendrechts Algemeen Belang

PRO Sliedrecht

Zwijndrechtse Plus Partij

 

[1] met dank aan de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) Hardinxveld-Giessendam

2016-04-05 SLP Motie uitvoering RMJP.pdf
Adobe Acrobat document 501.3 KB