Op deze pagina doen we verslag van onderzoek dat wij instellen naar de efficiëntie en meerwaarde van de intergemeentelijke samenwerking van de gemeente Papendrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

<<Terug naar Dossiers


Brief aan de gemeente Papendrecht

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

van de gemeente Papendrecht,

de heer C.J.M. de Bruin

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

23 januari 2015

Onderwerp

Inkoop nieuwe stijl Gr-D

 

 

Geachte heer De Bruin,

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het college alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de gemeenteraad.

 

Op 14 januari jongstleden werd een optimistisch getint persbericht vanwege het bestuur van de Gr Drechtsteden afgescheiden met de kop “Inkoop Nieuwe Stijl bespaart € 30 miljoen”. En nog wel een jaar eerder dan voorzien ook. Verschillende (lokale) kranten plaatsten het persbericht in hun kolommen.

 

Wij omarmen graag goed nieuws. Maar toch willen wij u hierover graag een paar vragen stellen, omdat ons niet helemaal duidelijk is hoe een en ander tot stand kon komen in deze tijden van economische tegenspoed en bezuinigingen. In (de uitleg bij) het persbericht lezen we onder andere het volgende:

 

(…)

Het bedrag van de besparingen wordt berekend op basis van aanbestedingsresultaten ten opzichte van de geraamde waarde van de betreffende aanbestedingen. Bij voorbeeld een contract voor vier jaar dat (op basis van ervaringen in het verleden) is geraamd op € 50.000,-- per jaar en dat na aanbesteding wordt gecontracteerd voor € 25.000,-- heeft een jaarlijkse besparing over de contractperiode van € 25.000,-- per jaar.

(…)

 

 

Vraag 1

Klopt het dat het bedrag aan € 30 miljoen besparingen, zoals het persbericht vermeldt, is behaald op basis van aanbestedingsresultaten ten opzichte van de geraamde waarde van de betreffende aanbestedingen?

 

Vraag 2

Gaat het hier dan om werkelijk behaalde besparingen of gaat het hier eigenlijk om (de waarde van) geraamde besparingen?

 

Vraag 3

a)      Komt het in meer gevallen voor, zoals het voorbeeld doet vermoeden, dat contracten die voor bijvoorbeeld vier jaar (meerjarig) zijn aangegaan (op basis van ervaringen in het verleden) na aanbesteding (door interventie van het Team Inkoop van het SCD) met 50% naar beneden kunnen worden bijgesteld?

b)      Gaat het dan in die gevallen om een feitelijke besparing in euro’s of om een raming?

c)       En om hoeveel (aantallen) van dit soort contracten gaat het dan bij benadering?

 

Vraag 4

Is er ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking binnen de Gr-D gedurende de periode voorafgaand aan 01 januari 2013 sprake geweest van systematisch het dubbele (of teveel) betalen op contracten die vanwege (het bestuur van) de Gr-D, de eigenaren (de gemeenten zelf) dan wel de klantorganisaties werden aangegaan?

 

Vraag 5

a)      Hoeveel (het bedrag in euro’s) van deze geraamde besparingen vloeit terug naar de gemeente(n), dus in de gemeentekas?

b)      Kunt u voor Papendrecht over de periode 2013-2014 een rond bedrag in euro’s noemen dat is bespaard en dat vervolgens naar de gemeente terug zal vloeien?

 

Toen het bestuur in 2012 constateerde dat Team Inkoop in slechts 14% van alle inkooptrajecten werd ingeschakeld kwam men in actie. En nu gaat - naar verluidt - 25% van alle inkooptrajecten langs Team Inkoop van het SCD.

 

Vraag 6

Stel dat voortaan (ook de overige 75% van) alle inkooptrajecten via Team Inkoop zouden gaan, tot welke geraamde besparingen zou dat kunnen oplopen?

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Ruud Lammers, fractievoorzitter

Onafhankelijk Papendrecht

Persbericht Inkoop Nieuwe Stijl
1PersberichtInkoopnieuwestijl.pdf
Adobe Acrobat document 578.8 KB