Bibliotheek (aan de Markt te Papendrecht)

 

Onlangs vernamen wij dat er een intentieovereenkomst zou zijn gesloten met een grootwinkelbedrijf met de bedoeling in het huidige pand aan de Markt waarin nu de bibliotheek is gevestigd een supermarkt te vestigen. Ook het feit dat de bibliotheek tijdelijk naar een andere locatie gaat verhuizen vinden wij een vreemde gedachte, nog even afgezien van alle extra kosten die dit met zich brengt. Wij keuren deze bestuurlijke handelswijze af.

 

Wij kunnen niet instemmen met het vestigen van een supermarkt in het pand van de huidige bibliotheek. Wij vinden dat een culturele functie niet lukraak verschoven behoort te worden als daar geen goede inhoudelijke of organische redenen voor zijn.

 

Het kan niet zo zijn dat alleen het commerciële belang telt. Het belang van een gemeente / een gemeenschap, die koste wat het kost zijn maatschappelijk vastgoed wil afstoten naar de markt, wordt daarmee geen recht gedaan.

 

Er heeft geen (brede) maatschappelijke discussie binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden die deze drastische stappen kunnen rechtvaardigen. De Markt verdient beter. Het centrum verdient beter. Dit is een ondoordachte korte-termijn oplossing waar niemand op zit te wachten.

Bewoners ter plekke vrezen de overlast van de vrachtwagens die de geplande supermarkt komen bevoorraden. Ook het parkeren van het publiek zal voor extra overlast gaan zorgen.

 

1.       Ten eerste is het zo dat de bibliotheek, in onze visie, op de huidige locatie prima is gelegen. Er is geen noodzaak om te zien naar een andere locatie;

2.       Ten tweede achten wij een supermarkt op die locatie onwenselijk vanwege de te verwachten overlast. Vrachtwagenverkeer in verband met laden en lossen, parkeerdrukte en overlast voor omwonenden ter plekke;

3.       Ten derde vinden wij dat dit pand (op termijn) niet behoeft te worden verkocht aan een marktpartij. Dit pand kan heel goed onder het maatschappelijk eigendom / vastgoed van de gemeente blijven vallen omdat er een openbaar nutskarakter bestaat, een algemeen nut dat functioneel wordt ingevuld door de bibliotheek;

4.       Ten vierde vinden wij dat de Markt een belangrijke culturele functie dient te behouden.

 

Gemeenteraad kreeg mededeling

Wij vinden daarnaast dat de Gemeenteraad niet op tijd in dit proces is betrokken, waardoor de Gemeenteraad geen zienswijze heeft kunnen inbrengen tegen de plannen van het College. Daarmee is de Gemeenteraad bewust of onbewust buiten spel gezet. Ook hiertegen maken wij bezwaar.

 

Geen consultatie van de bevolking

Bij de vernieuwing van het Marktplein heeft er een redelijk brede consultatie van de bevolking plaatsgevonden via de sociale media. Bij deze ingrijpende aanpassing van het Marktplein concept is dat overduidelijk niet het geval geweest. Dat baart ons zorgen. Verder is ook niet in discussie geweest of het wel een wenselijke ontwikkeling zou zijn voor de gemeente als op deze locatie een supermarkt zou worden gevestigd. Een supermarkt daar op die plek zal vanzelfsprekend voor de nodige overlast gaan zorgen. Hoe moeten wij dit voor ons zien? Gaan we dan boodschappen doen bij de supermarkt aan de overkant van het plein om dan vervolgens met ons boodschappenkarretje naar de parkeergarages te lopen?

 

Alternatieven

Is er geen ruimte beschikbaar voor een supermarkt in het Winkelcentrum de Meent? Zitten de bestaande supermarkten te wachten op de komst van weer een nieuwe supermarkt erbij? Waarom maakt u de bibliotheek de speelbal van uw commerciële voorkeuren?

 

Culturele functie bibliotheek van grote waarde voor het centrum

De culturele functie van een bibliotheek aan de Markt is van grote waarde. In meerdere opzichten is dat het geval, de kwaliteitsbeleving van het Marktplein zal er met een supermarkt op die locatie niet op vooruit gaan. Deze vragen leven bij ons en bij velen in de samenleving. Daar is geen antwoord op gekomen. Sterker nog, voordat er antwoord op is gegeven, blijkt er nu ineens een intentieverklaring te zijn getekend. Vanuit de bestuurlijke achterkamertjes is ons een mededeling gedaan. Waarom heeft u de bevolking in deze niet geconsulteerd? Bijvoorbeeld via social media?

De verhuizing van de bibliotheek naar Den Briel impliceert ook het kleiner worden van de bibliotheek. Dat is een onwenselijke ontwikkeling.

 

Het kennelijke concept ‘KennisMarkt’. Het is overigens geen bestaand Nederlands woord. Daar hebben wij geen integrale plannen van gezien. Het zou betekenen dat de bibliotheek tweemaal gaat verhuizen? Eerst van de huidige locatie naar den Briel en dan naar de nieuwe locatie van de ‘KennisMarkt’? Hoeveel vierkante meter reductie vloeroppervlak betekent dat voor de bibliotheek? Wij hebben overigens moeite met het begrip ‘KennisMarkt’. Kennis is een begrip van het algemene grote gemeenschapsbelang, het particuliere en het publieke belang tezamen. ‘Markt‘ limiteert de reikwijdte van kennis tot markt. Maar Kennis omvat zoveel meer. We kunnen daarom beter blijven spreken van bibliotheek.

 

Jeugd- en Jongerenwerk

Het Jeugd- en Jongerenwerk had de beschikking over een ruimte nabij het huidige Sportcentrum. Wegens bezuinigingen heeft het College er voor gekozen daar geen nieuwe jongerenruimte terug te bouwen. Vervolgens is het Jeugd- en jongerenwerk verhuisd naar de locatie achter de bibliotheek, bij de ruimte waar de kunstuitleen in was gevestigd. Er is nog steeds geen helderheid over een nieuwe locatie voor het Jeugd- en jongerenwerk. Wij vinden dat het intussen wel erg lang duurt om voor het Jeugd- en jongerenwerk een passende locatie vrij te maken…

 

 

Kunstopslag onder het gemeentehuis is een goed plan. De opgehangen schilderijen uit de door de gemeente beheerde collectie in de centrale hal van het Gemeentehuis vinden wij een goede zaak.

Persbericht
0067 Persbericht OP Bibliotheek.pdf
Adobe Acrobat document 276.7 KB
Brief College (1)
beantwoording vragen OP inzake Bibliothe
Adobe Acrobat document 988.3 KB
Brief bewoners
Brief bewoners over Aldi aan College Pap
Adobe Acrobat document 99.7 KB
Brief College (2)
Brief College Bibliotheek - Aldi.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Aldi mogelijk naar versmarkt WC de Meent
leegloop 6455171.pdf
Adobe Acrobat document 84.9 KB

25 januari 2018

Nadat er protest kwam om een supermarkt in het pand van de bibliotheek te vestigen, wordt nu onderzocht of deze supermarkt in de ruimte van de versmarkt kan komen.