Samenwerkingsverbanden

We werken samen met een aantal organisaties die ten doel hebben de plaatselijke politiek te ondersteunen en te versterken.

Code Oranje coördineert een netwerk van deelnemende partijen, die onderling kennis en ervaring uitwisselen, waarbij het met name gaat over de toepassing van Ombudspolitiek, zeggenschap van inwoners en vernieuwing van de democratie.

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende fractiediscipline en andere belangen. Ongeacht waar je in Nederland woont. Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop. OPNL heeft daarom een bijzondere, in de politiek unieke, organisatievorm: de platformstructuur.

De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) is de onafhankelijk vakbond voor raadsleden. De VPPG adviseert en ondersteunt onafhankelijke lokale politieke partijen. De VPPG verzorgt tevens scholing via de VPPG-Academie.

Er is op dit moment veel onvrede over de politiek. Deze onvrede is terecht: mensen maken zich zorgen over hun toekomst en de gevestigde politieke partijen weten daar geen goed antwoord op te geven. Vaak worden oplossingen bedacht die niet consistent zijn of die de last eenzijdig bij een bepaalde groep leggen. Denk aan de tweedeling op de arbeidsmarkt, de zorg, de decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeenten, de woningmarkt en Europa. LibDem vindt dat je politiek moet bedrijven vanuit een ideologie: een visie op hoe de samenleving en de economie zou moeten functioneren. Alleen dan kun je een perspectief bieden. En daar is nu behoefte aan! Als liberale partij stelt LibDem de vrijheid van het individu centraal. De mens moet vrij zijn om zijn leven richting te geven. De overheid dient niet alleen te zorgen dat de vrijheid van ieder mens zo weinig mogelijk wordt ingeperkt, maar er ook zorg voor te dragen dat ieder individu daadwerkelijk in staat is zijn leven richting te geven (positieve vrijheid). Zie onze uitgangspunten. Dat is dus een ander soort liberalisme dan van de VVD of van D66, die vooral voor een kleine overheid zijn. LibDem is een sociaal liberale partij, niet alleen in naam maar vanwege het voorgestelde beleid. Op alle terreinen waar mensen zich zorgen over maken stelt LibDem een beleid voor dat wél oplossingen biedt. En dat biedt perspectief!