Opinie

Hier treft u regelmatig nieuwe columns en opiniestukken aan van betrokken burgers

Sinds ruim een week zijn de corona maatregelen aangescherpt en wordt van een tweede golf gesproken. Dat het zover moest komen is in grote mate aan het kabinet te wijten en met name aan het lakse beleid van de minister van volksgezondheid.

 

‘Alleen samen krijgen wij corona onder controle’ is de slogan van de regering. Dat is juist, maar dat vraagt dan wel om een kabinet dat effectieve maatregelen neemt en de maatschappij met zo weinig mogelijk lasten opzadelt. Van effectieve maatregelen is helaas geen sprake. Toen het in de loop van mei leek dat de eerste golf corona door de lockdown onder controle was en de maatregelen langzamerhand versoepeld werden, had het kabinet moeten zorgen voor een goede testcapaciteit en een effectieve opsporing van bronnen van besmetting, het zogeheten ‘track and trace’.

Lees er meer over>>

Herman Tjeenk Willink: de essentie van de democratische rechtsstaat

 

VNG Magazine Nummer 19, 1 december 2017

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Jiri Büller

 

Het functioneren van onze democratische rechtsstaat is aan een herijking toe. De legitimatie van de volksvertegenwoordiging en het bestuur staat onder druk. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State, neemt deel aan de Bestuurdersdag van de VNG. Daar spreekt hij over 'Hoe geloofwaardig is de overheid?', de bijlage bij zijn eindverslag als informateur. Lees er meer over>>

Ach toe, mag het bestaan iets minder plat?

Anti-intellectueel De moraalvrije ideologie heeft de mens tot een louter rationeel wezen gereduceerd, stelt Sana Valiulina vast. Lees hier verder>>

D66 en VVD zetten de bijl aan het christelijk geloof en de zondagsrust. In NRC Handelsblad verschenen daarover twee lezenswaardige artikelen die tot nadenken stemmen.

D66 viert het einde van de zondagsrust als ‘een overwinning op de achterlijkheid’.

Onder druk van de opmars van Geert Wilders’ PVV, proberen politieke partijen zich als onverzettelijk te profileren richting ‘de islamisering’. Onder het mom van politieke correctheid die eist dat alle gelovigen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld, wordt de (tanende) invloed van de oude christelijke religie op maatschappelijk terrein geslachtofferd vanwege angst voor de islam.

 

Het fanatisme, ten slotte, dat D66 en VVD aan de dag leggen in het inperken van religieuze verworvenheden van het christelijke smaldeel van de bevolking, lijkt spiegelbeeldig aan het fanatisme dat zij de (christelijke) religie in Nederland verwijten.

Lees er meer over>>

‘Het weefsel erodeert’


Volgens ex-ombudsman Alex Brenninkmeijer verwart de overheid burgerrechten steeds vaker met een aanval op haar macht, en trekt zij daarom juist meer macht naar zich toe. ‘Dat is een aanmerkelijke verzwakking van de rechtsstaat.’


Het weefsel erodeert
artikel verschenen in de Groene Amsterdammer
Het weefsel erodeert.pdf
Adobe Acrobat document 488.0 KB

Meer belasting gemeenten kán en helpt de democratie

Door MARC CHAVANNES OPKLARINGEN 9 APRIL 2015

                                                    

Het kán en het is goed voor de democratie. Er is geen wijziging van de Grondwet voor nodig. Meer belasting heffen op lokaal niveau en minder door het Rijk. Wie zich zorgen maakt over de betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur kan er per direct mee aan de slag.

 

Lees hier verder>>

Vette provincies, magere zorg: dat kan anders

 

We ervaren de afgelopen weken dagelijks dat de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten over alles gaat behalve over provinciale kwesties. Dat is gênant, omdat er op provinciaal niveau kwesties aan de orde zijn die grote gevolgen hebben voor de burgers.  Lees hier verder>>

Grootheidswaan van de managers

 

Prof. Dr. Bob Smalhout betoogt in deze column dat grootheidswaan van de managers ertoe heeft geleid dat er steeds meer gedacht wordt in termen van groot, groter, grootst. Kijken we naar gemeenten die zelfstandig zijn en die 'moeten' fuseren dan zien we tal van negatieve effecten. Net als bij ziekenhuizen, het onderwijs en de sociale woningbouw is het onverstandig gemeenten op te heffen en te laten fuseren tot "één groot gemeentelijk monster". Lees hier verder>>

foto Dick de Wit
Dick de Wit

STINKT POLITIEK ??

 

Met stijgende verbazing volg ik vanuit de pers de berichten omtrent de coalitievorming in de gemeente Papendrecht. Lokale partijen (Papendrechts Algemeen Belang en Onafhankelijk Papendrecht) hebben samen 34,2% van de geldig uitgebrachte stemmen gekregen, waarbij PAB als grote winnaar uit de bus kwam: die partij kreeg er 1.113 stemmen bij , een winst van maar liefst 44,3% ten opzichte van 2010 en Onafhankelijk Papendrecht scoorde 918 stemmen en deed in 2010 niet eens mee.  Lees verder hier>>

 

Bert Euser, auteur van het boek Lokale Leiders (2009), stelt dat lokale partijen juist groter worden. Hij breekt een lans voor de particpatiedemocratie (niet te verwarren met de participatiemaatschappij).

 

In de participatiedemocratie nemen de inwoners van een gemeente gewoon zelf weer het beheer van hun eigen omgeving over, hebben ze werkelijk invloed op de kosten van een gemeentehuis, de inrichting van het centrum, de locatie van de sportvelden, enzovoort. Lees verder hier>>

wegsturen

Landelijke politiek heeft niets te zoeken bij gemeenteraadsverkiezingen

Lokale verkiezingen gaan over lokale zaken die in de lokale samenleving en democratie aan de orde zijn. Interferentie met de landelijke politiek vertroebelt en zowel de landelijk actieve politici als de media zouden daaraan niet (meer) moeten meewerken. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn geen landelijke populariteitswedstrijd. Juist in de lokale politiek wordt een grote verscheidenheid en tevens pluriformiteit aan gebundelde visies en zeggingskracht zichtbaar. Lokale partijen komen op in steeds meer gemeenten – waar ook de meer traditionele landelijke partijen aanwezig zijn – en staan in het teken van de levendigheid van het lokale debat en de betrokkenheid van de inwoners bij hun eigen gemeente. Lees hier verder>>

 

To vote or not to vote? That's the question...

Door D.J. Elzinga

Hoogleraar Staatsrecht aan de RU-Groningen.

 

Heeft het nog zin om op 19 maart te gaan stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad? Natuurlijk heeft dat zin, moet het antwoord zijn. Het gaat om grote belangen die van verstrekkende betekenis zijn voor het leven en welzijn van de burgers.

Lees hier verder>>

Windmolens draaien op subsidie!
Door Dirk Meiners (December 2013)

Afgelopen week werd ik gevraagd om eens de stukken die de gemeenteraad van Dordrecht voorgeschoteld krijgt over windenergie een nader te aanschouwen. Uiteraard waren deze stukken en rapporten weer doorspekt met verkeerde aannames en misleiding. Zo zou 60% van de Dordtse bevolking voorstander zijn van windenergie! Maar hoe is de vraag gesteld? Lees hier verder>>

 

microfoons
Lijsttrekkersdebat Papendrecht

Mat debat

Door Dick De Wit

Dinsdag 25 februari 2014 bezocht ik het Papendrechtse verkiezingsdebat.Ik offerde daar mijn wekelijkse klaverjasavond voor op en achteraf heb ik daar spijt van. Wat viel dat debat -een veredelde naam voor verkiezingspropaganda- tegen! De VVD en de PvdA -landelijk gezien de grootste verliezers in de peilingen- waren kennelijk bang ook in Papendrecht tot die categorie te gaan behoren en richtten hun pijlen vooral op nieuwkomer Onafhankelijk Papendrecht. Lees hier verder>>

De Thee Partij De verrechtsing van het CDA

Door Marcel ten Hooven, beeld Milo (oktober 2013, De Groen Amsterdammer)

CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma zet in op ‘een kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’. Compassie is niet meer het leidende motief. De vraag rijst wat het CDA nog tot een christen-democratische partij maakt. door Marcel ten Hooven beeld Milo

door Marcel ten Hooven, beeld Milo
Lees hier verder>>