nieuws

nieuws · 21. juni 2021
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft sinds de start van de Corona crisis financiële steun voor de plaatselijke samenleving bepleit. In totaal ontvangt de gemeente over de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 2.018.000. Dit bedrag vormt de financiële compensatie van het Rijk, die via de algemene uitkering aan de gemeente in de bestemmingsreserve Corona wordt gestort. De gemeente kan zodoende financiële steun bieden daar waar dat het hardst nodig is.
nieuws · 16. juni 2021
Jongerenplatform van start
Onafhankelijk Papendrecht steunt het Jongerenplatform en wil zich ervoor inzetten de ideeën van het Jongerenplatform te vertalen naar de gemeentepolitiek.
nieuws · 15. juni 2021
Uitnodiging: Onafhankelijk Papendrecht op de Markt
Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner. Zaterdag 19 juni 2021 van 14:00-15:00 uur. OP de Markt.
nieuws · 07. juni 2021
De extra thermal converter om giftig Perfluorisobuteen af te vangen komt er voorlopig niet als het aan Chemours ligt. Dit blijkt uit nader onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht naar de Ontwerpbeschikking OLO5726487 van Chemours Netherlands. Omgevingsdienst DCMR heeft een paar jaar geleden namens de provincie een ingenieursbureau gevraagd een studie te doen naar de technische en economische haalbaarheid van het verminderen van de uitstoot van organische fluorverbindingen door...
nieuws · 03. juni 2021
Verzet tegen wijziging bestemmingsplan locatie Veerweg
Alleen Onafhankelijk Papendrecht en GroenLinks komen op voor belangen bewoners
nieuws · 19. mei 2021
Pleidooi voor uitstel besluitvorming locatie Veerpromenade
Gevraagd wordt vandaag, op woensdag 19 mei 2021, door het College aan de Gemeenteraad een besluit te nemen om in te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade. Wij hebben een vijftal argumenten om voor uitstel van dit agendapunt te pleiten. 1. Het college heeft als speerpunt burgerparticipatie. Hier is geen goede invulling aan gegeven. Ongeveer 40 bewoners ter plekke aan de Veerpromenade hebben een bezwaarschrift ingediend. Er is...
nieuws · 17. mei 2021
Naar een positieve start van nieuwe samenwerking in de Drechtsteden.
nieuws · 16. mei 2021
Het pand Markt 2 te Papendrecht is eigendom van de gemeente Papendrecht. Onlangs besloot het College van B&W dit pand aan een woningcorporatie (Woonkracht10) te verkopen, die het op zijn beurt geschikt zou maken voor bewoning en verhuur via stichting Philadelphia Zorg. Bij de verkoopdeal verkocht de gemeente Papendrecht het pand voor een zogenaamde ‘residuele’ waarde van slechts 100 duizend euro, terwijl de boekwaarde was vastgesteld op 710 duizend euro. De geschatte marktwaarde ligt...
nieuws · 06. mei 2021
Breng voor de veiligheid de bovengrondse hoogspanningsverbindingen ondergronds
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht gaf de gemeenteraad in overweging dat het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen niet alleen minder horizonvervuiling zou betekenen, maar ook meer veiligheid voor de direct omwonenden.
nieuws · 19. april 2021
Eerlijkheid duurt het langst
De gemeente Papendrecht heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren contact gehouden met organisaties, ondernemingen en verenigingen. Dit heeft onder andere geleid tot een afwegingskader waarmee lokale verzoeken van maatschappelijke organisaties beoordeeld kunnen worden. Recent heeft het college besloten om een aanvullend afwegingskader te formuleren waarmee eventuele steunverzoeken van partijen, waarmee de gemeente een privaatrechtelijke verbinding heeft, beoordeeld kunnen worden.

Meer weergeven